ദശശ്ലോകി

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ദശശ്ലോകി

രചന:ശങ്കരാചാര്യർ

<poem>

ന ഭൂമിർന തോയം നതേജോ ന വായുഃ
ന ഖം നേന്ദ്രിയം വാന തേഷാംസമൂഹഃ
അനേകാന്തികത്വാത് സുഷുപ്ത്യേകസിദ്ദഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃകേവലോഽഹം        1


ന വർണാ ന വർണാശ്രമാചാരധർമാ
ന മേ ധാരണാധ്യാനയോഗാദയോപി
അനാത്മാശ്രയാഹംമമാധ്യാസഹാനാത്
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃകേവലോഽഹം        2


ന മാതാ പിതാ വാ നദേവാ ന ലോകാ
ന വേദാ നയജ്ഞാ ന തീർഥബ്രുവന്തി
സുഷപ്തൗനിരസ്താതിശൂന്യാത്മകത്വാത്
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃകേവലോഽഹം        3


ന സാഖ്യം നശൈവം നതത്പാഞ്ചരാത്രം
ന ജൈനം ന മീമാംസകാദേർമതം വാ
വിശിഷ്ടാനുഭൂത്യാ വിശുദ്ധാത്മകത്വാത്
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃകേവലോഽഹം        4


ന ചോർധ്വനചാധോ നചാന്തർനബാഹ്യം
ന മധ്യം ന തിര്യം ̐ ന പൂർവാഽപരാദിക്
വിയദ്വ്യാപകത്വാദഖണ്ഡൈകരൂപഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹം        5


ന ശുക്ലം ന കൃഷ്ണം നരക്തം നപീതം
ന കുബ്ജം ന പീനം നഹ്രസ്വം നദീർഘം
അരൂപം തഥാ ജ്യോതിരാകാരകത്വാത്
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹം        6


ന ശാസ്താ ന ശാസ്ത്രം ന ശിഷ്യോ ന ശിക്ഷാ
ന ച ത്വം ന ചാഹം ന ചായം പ്രപഞ്ചഃ
സ്വരൂപാവബോധോ വികൽപാസഹിഷ്ണുഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹം        7


ന ജാഗ്രൻ ന മേ സ്വപ്നകോ വാ സുഷുപ്തിഃ
ന വിശ്വൗ ന വാ തൈജസഃ പ്രാജ്ഞകോ വാ
അവിദ്യാത്മകത്വാത് ത്രയാണം തുരീയഃ
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹം        8


അപി വ്യാപകത്വാത് ഹിതത്വപ്രയോഗാത്
സ്വതഃ സിദ്ധഭാവാദനന്യാശ്രയത്വാത്
ജഗത് തുച്ഛമേതത് സമസ്തം തദന്യത്
തദേകോഽവശിഷ്ടഃ ശിവഃ കേവലോഽഹം        9


ന ചൈകം തദന്യദ് ദ്വിതീയം കുതഃ സ്യാത്
ന കേവലത്വം ന ചാഽകേവലത്വം
ന ശുന്യം ന ചാശൂന്യമദ്വൈതകത്വാത്
കഥം സർവവേദാന്തസിദ്ധം ബ്രവീമി        10
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=ദശശ്ലോകി&oldid=214242" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്