തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത്

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
തൈത്തിരീയോപനിഷത്
ഉപനിഷത്തുകൾ

തൈത്തിരീയോപനിഷത്
[തിരുത്തുക]


ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമഃ | ഹരിഃ ഓം |

ഓം ശം നോ മിത്രഃ ശം വരുണഃ | ശം നോ ഭവത്വര്യമാ |
ശം ന ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ | ശം നോ വിഷ്ണുരുരുക്രമഃ |
നമോ ബ്രഹ്മണേ | നമസ്തേ വായോ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി |
ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മ വദിഷ്യാമി | ഋതം വദിഷ്യാമി |
സത്യം വദിഷ്യാമി | തന്മാമവതു | തദ്വക്താരമവതു |
അവതു മാം | അവതു വക്താരം |

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ || 1|| ഇതി പ്രഥമോഽനുവാകഃ ||

ഓം ശീക്ഷാം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ | വർണഃ സ്വരഃ | മാത്രാ ബലം |
സാമ സന്താനഃ | ഇത്യുക്തഃ ശീക്ഷാധ്യായഃ || 1||
ഇതി ദ്വിതീയോഽനുവാകഃ ||

സഹ നൗ യശഃ | സഹ നൗ ബ്രഹ്മവർചസം |
അഥാതഃ സംഹിതായാ ഉപനിഷദം വ്യാഖ്യാസ്യാമഃ |
പഞ്ചസ്വധികരണേഷു |
അധിലോകമധിജ്യൗതിഷമധിവിദ്യമധിപ്രജമധ്യാത്മം |
താ മഹാസം ̐ ഹിതാ ഇത്യാചക്ഷതേ | അഥാധിലോകം |

പൃഥിവീ പൂർവരൂപം | ദ്യൗരുത്തരരൂപം |
ആകാശഃ സന്ധിഃ || 1||

വായുഃ സന്ധാനം | ഇത്യധിലോകം | അഥാധിജൗതിഷം |
അഗ്നിഃ പൂർവരൂപം | ആദിത്യ ഉത്തരരൂപം | ആപഃ സന്ധിഃ |
വൈദ്യുതഃ സന്ധാനം | ഇത്യധിജ്യൗതിഷം | അഥാധിവിദ്യം |
ആചാര്യഃ പൂർവരൂപം || 2||

അന്തേവാസ്യുത്തരരൂപം | വിദ്യാ സന്ധിഃ | പ്രവചനം ̐ സന്ധാനം |
ഇത്യധിവിദ്യം | അഥാധിപ്രജം | മാതാ പൂർവരൂപം |
പിതോത്തരരൂപം | പ്രജാ സന്ധിഃ | പ്രജനനം ̐ സന്ധാനം |
ഇത്യധിപ്രജം || 3||

അഥാധ്യാത്മം | അധരാ ഹനുഃ പൂർവരൂപം |
ഉത്തരാ ഹനുരുത്തരരൂപം | വാക്സന്ധിഃ | ജിഹ്വാ സന്ധാനം |
ഇത്യധ്യാത്മം | ഇതീമാ മഹാസം ̐ ഹിതാഃ |
യ ഏവമേതാ മഹാസം ̐ ഹിതാ വ്യാഖ്യാതാ വേദ |
സന്ധീയതേ പ്രജയാ പശുഭിഃ |
ബ്രഹ്മവർചസേനാന്നാദ്യേന സുവർഗ്യേണ ലോകേന || 4||
ഇതി തൃതീയോഽനുവാകഃ ||

യശ്ഛന്ദസാമൃഷഭോ വിശ്വരൂപഃ |
ഛന്ദോഭ്യോഽധ്യമൃതാത്സംബഭൂവ |
സ മേന്ദ്രോ മേധയാ സ്പൃണോതു |

അമൃതസ്യ ദേവ ധാരണോ ഭൂയാസം |
ശരീരം മേ വിചർഷണം | ജിഹ്വാ മേ മധുമത്തമാ |
കർണാഭ്യാം ഭൂരി വിശ്രുവം |

ബ്രഹ്മണഃ കോശോഽസി മേധയാ പിഹിതഃ |
ശ്രുതം മേ ഗോപായ | ആവഹന്തീ വിതന്വാനാ || 1||

കുർവാണാഽചീരമാത്മനഃ | വാസാം ̐ സി മമ ഗാവശ്ച |
അന്നപാനേ ച സർവദാ | തതോ മേ ശ്രിയമാവഹ |

ലോമശാം പശുഭിഃ സഹ സ്വാഹാ | ആ മാ യന്തു ബ്രഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ |
വി മാഽഽയന്തു ബ്രഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ |

പ്ര മാഽഽയന്തു ബ്രഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ |
ദമായന്തു ബ്രഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ |
ശമായന്തു ബ്രഹ്മചാരിണഃ സ്വാഹാ || 2||

യശോ ജനേഽസാനി സ്വാഹാ | ശ്രേയാൻ വസ്യസോഽസാനി സ്വാഹാ |
തം ത്വാ ഭഗ പ്രവിശാനി സ്വാഹാ | സ മാ ഭഗ പ്രവിശ സ്വാഹാ |
തസ്മിൻ ത്സഹസ്രശാഖേ നിഭഗാഹം ത്വയി മൃജേ സ്വാഹാ |
യഥാഽഽപഃ പ്രവതാഽഽയന്തി യഥാ മാസാ അഹർജരം |
ഏവം മാം ബ്രഹ്മചാരിണഃ | ധാതരായന്തു സർവതഃ സ്വാഹാ |
പ്രതിവേശോഽസി പ്ര മാ ഭാഹി പ്ര മാ പദ്യസ്വ || 3||
ഇതി ചതുർഥോഽനുവാകഃ ||

ഭൂർഭുവഃ സുവരിതി വാ ഏതാസ്തിസ്രോ വ്യാഹൃതയഃ |
താസാമു ഹ സ്മൈതാം ചതുർഥീം | മാഹാചമസ്യഃ പ്രവേദയതേ |
മഹ ഇതി | തത് ബ്രഹ്മ | സ ആത്മാ | അംഗാന്യന്യാ ദേവതാഃ |
ഭൂരിതി വാ അയം ലോകഃ | ഭുവ ഇത്യന്തരിക്ഷം |
സുവരിത്യസൗ ലോകഃ || 1||

മഹ ഇത്യാദിത്യഃ | ആദിത്യേന വാവ സർവേ ലോകാ മഹീയന്തേ |
ഭൂരിതി വാ അഗ്നിഃ | ഭുവ ഇതി വായുഃ | സുവരിത്യാദിത്യഃ |
മഹ ഇതി ചന്ദ്രമാഃ | ചന്ദ്രമസാ വാവ
സർവാണി ജ്യോതീം ̐ ഷി മഹീയന്തേ | ഭൂരിതി വാ ഋചഃ |
ഭുവ ഇതി സാമാനി |

സുവരിതി യജൂം ̐ ഷി || 2||

മഹ ഇതി ബ്രഹ്മ | ബ്രഹ്മണാ വാവ സർവേ വേദാ മഹീയന്തേ |
ഭൂരിതി വൈ പ്രാണഃ | ഭുവ ഇത്യപാനഃ | സുവരിതി വ്യാനഃ |
മഹ ഇത്യന്നം | അന്നേന വാവ സർവേ പ്രാണ മഹീയന്തേ |
താ വാ ഏതാശ്ചതസ്രശ്ചതുർധ | ചതസ്രശ്ചതസ്രോ വ്യാഹൃതയഃ |
താ യോ വേദ |

സ വേദ ബ്രഹ്മ | സർവേഽസ്മൈ ദേവാ ബലിമാവഹന്തി || 3||
ഇതി പഞ്ചമോഽനുവാകഃ ||

സ യ ഏഷോഽന്തരഹൃദയ ആകാശഃ | തസ്മിന്നയം പുരുഷോ മനോമയഃ |
അമൃതോ ഹിരണ്മയഃ | അന്തരേണ താലുകേ | യ ഏഷ സ്തന ഇവാവലംബതേ |
സേന്ദ്രയോനിഃ | യത്രാസൗ കേശാന്തോ വിവർതതേ | വ്യപോഹ്യ ശീർഷകപാലേ |
ഭൂരിത്യഗ്നൗ പ്രതിതിഷ്ഠതി |

ഭുവ ഇതി വായൗ || 1||

സുവരിത്യാദിത്യേ | മഹ ഇതി ബ്രഹ്മണി | ആപ്നോതി സ്വാരാജ്യം |
ആപ്നോതി മനസസ്പതിം | വാക്പതിശ്ചക്ഷുഷ്പതിഃ |
ശ്രോത്രപതിർവിജ്ഞാനപതിഃ | ഏതത്തതോ ഭവതി | ആകാശശരീരം ബ്രഹ്മ |
സത്യാത്മ പ്രാണാരാമം മന ആനന്ദം |

ശാന്തിസമൃദ്ധമമൃതം |
ഇതി പ്രാചീനയോഗ്യോപാസ്സ്വ || 2|| ഇതി ഷഷ്ഠോഽനുവാകഃ ||

പൃഥിവ്യന്തരിക്ഷം ദ്യൗർദിശോഽവാന്തരദിശാഃ |
അഗ്നിർവായുരാദിത്യശ്ചന്ദ്രമാ നക്ഷത്രാണി |
ആപ ഓഷധയോ വനസ്പതയ ആകാശ ആത്മാ | ഇത്യധിഭൂതം |
അഥാധ്യാത്മം | പ്രാണോ വ്യാനോഽപാന ഉദാനഃ സമാനഃ |
ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രം മനോ വാക് ത്വക് |
ചർമ മാം ̐സം ̐ സ്നാവാസ്ഥി മജ്ജാ |
ഏതദധിവിധായ ഋഷിരവോചത് | പാങ്ക്തം വാ ഇദം ̐ സർവം |
പാങ്ക്തേനൈവ പാങ്ക്തം ̐ സ്പൃണോതീതി || 1|| ഇതി സപ്തമോഽനുവാകഃ ||

ഓമിതി ബ്രഹ്മ | ഓമിതീദം ̐ സർവം |
ഓമിത്യേതദനുകൃതിർഹ സ്മ വാ അപ്യോ ശ്രാവയേത്യാശ്രാവയന്തി |
ഓമിതി സാമാനി ഗായന്തി | ഓം ശോമിതി ശസ്ത്രാണി ശം ̐ സന്തി |
ഓമിത്യധ്വര്യുഃ പ്രതിഗരം പ്രതിഗൃണാതി | ഓമിതി ബ്രഹ്മാ പ്രസൗതി |
ഓമിത്യഗ്നിഹോത്രമനുജാനാതി |
ഓമിതി ബ്രാഹ്മണഃ പ്രവക്ഷ്യന്നാഹ ബ്രഹ്മോപാപ്നവാനീതി |
ബ്രഹ്മൈവോപാപ്നോതി || 1|| ഇത്യഷ്ടമോഽനുവാകഃ ||

ഋതം ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
സത്യം ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
തപശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
ദമശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
ശമശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
അഗ്നയശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
അഗ്നിഹോത്രം ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
അതിഥയശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
മാനുഷം ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
പ്രജാ ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
പ്രജനശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
പ്രജാതിശ്ച സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ച |
സത്യമിതി സത്യവചാ രാഥീതരഃ |
തപ ഇതി തപോനിത്യഃ പൗരുശിഷ്ടിഃ |
സ്വാധ്യായപ്രവചനേ ഏവേതി നാകോ മൗദ്ഗല്യഃ |
തദ്ധി തപസ്തദ്ധി തപഃ || 1|| ഇതി നവമോഽനുവാകഃ ||

അഹം വൃക്ഷസ്യ രേരിവാ | കീർതിഃ പൃഷ്ഠം ഗിരേരിവ |
ഊർധ്വപവിത്രോ വാജിനീവ സ്വമൃതമസ്മി | ദ്രവിണം ̐ സവർചസം |
സുമേധ അമൃതോക്ഷിതഃ | ഇതി ത്രിശങ്കോർവേദാനുവചനം || 1||
ഇതി ദശമോഽനുവാകഃ ||

വേദമനൂച്യാചാര്യോന്തേവാസിനമനുശാസ്തി |
സത്യം വദ | ധർമം ചര | സ്വാധ്യായാന്മാ പ്രമദഃ |
ആചാര്യായ പ്രിയം ധനമാഹൃത്യ പ്രജാതന്തും മാ വ്യവച്ഛേത്സീഃ |
സത്യാന്ന പ്രമദിതവ്യം | ധർമാന്ന പ്രമദിതവ്യം |
കുശലാന്ന പ്രമദിതവ്യം | ഭൂത്യൈ ന പ്രമദിതവ്യം |
സ്വാധ്യായപ്രവചനാഭ്യാം ന പ്രമദിതവ്യം || 1||

ദേവപിതൃകാര്യാഭ്യാം ന പ്രമദിതവ്യം | മാതൃദേവോ ഭവ |
പിതൃദേവോ ഭവ | ആചാര്യദേവോ ഭവ | അതിഥിദേവോ ഭവ |
യാന്യനവദ്യാനി കർമാണി | താനി സേവിതവ്യാനി | നോ ഇതരാണി |
യാന്യസ്മാകം ̐ സുചരിതാനി |

താനി ത്വയോപാസ്യാനി || 2||

നോ ഇതരാണി | യേ കേ ചാരുമച്ഛ്രേയാം ̐സോ ബ്രാഹ്മണാഃ |
തേഷാം ത്വയാഽഽസനേന പ്രശ്വസിതവ്യം | ശ്രദ്ധയാ ദേയം |

അശ്രദ്ധയാഽദേയം | ശ്രിയാ ദേയം | ഹ്രിയാ ദേയം | ഭിയാ ദേയം |
സംവിദാ ദേയം |

അഥ യദി തേ കർമവിചികിത്സാ വാ വൃത്തവിചികിത്സാ വാ സ്യാത് || 3||

യേ തത്ര ബ്രാഹ്മണാഃ സംമർശിനഃ | യുക്താ ആയുക്താഃ |
അലൂക്ഷാ ധർമകാമാഃ സ്യുഃ | യഥാ തേ തത്ര വർതേരൻ |

തഥാ തത്ര വർതേഥാഃ | അഥാഭ്യാഖ്യാതേഷു |
യേ തത്ര ബ്രാഹ്മണാഃ സംമർശിനഃ | യുക്താ ആയുക്താഃ |
അലൂക്ഷാ ധർമകാമാഃ സ്യുഃ | യഥാ തേ തേഷു വർതേരൻ |
തഥാ തേഷു വർതേഥാഃ | ഏഷ ആദേശഃ | ഏഷ ഉപദേശഃ |
ഏഷാ വേദോപനിഷത് | ഏതദനുശാസനം | ഏവമുപാസിതവ്യം |
ഏവമു ചൈതദുപാസ്യം || 4|| ഇത്യേകാദശഽനുവാകഃ ||

ശം നോ മിത്രഃ ശം വരുണഃ | ശം നോ ഭവത്വര്യമാ |
ശം ന ഇന്ദ്രോ ബൃഹസ്പതിഃ | ശം നോ വിഷ്ണുരുരുക്രമഃ |
നമോ ബ്രഹ്മണേ | നമസ്തേ വായോ | ത്വമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാസി |
ത്വാമേവ പ്രത്യക്ഷം ബ്രഹ്മാവാദിഷം | ഋതമവാദിഷം |
സത്യമവാദിഷം | തന്മാമാവീത് | തദ്വക്താരമാവീത് |
ആവീന്മാം | ആവീദ്വക്താരം |
ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ || 1|| ഇതി ദ്വാദശോഽനുവാകഃ ||


|| ഇതി ശീക്ഷാവല്ലീ സമാപ്താ ||


ഓം സഹ നാവവതു | സഹ നൗ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ |
തേജസ്വി നാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ |

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||
________________________________________


ഓം ബ്രഹ്മവിദാപ്നോതി പരം | തദേഷാഽഭ്യുക്താ |

സത്യം ജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മ | യോ വേദ നിഹിതം ഗുഹായാം പരമേ വ്യോമൻ |
സോഽശ്നുതേ സർവാൻ കാമാൻ സഹ | ബ്രഹ്മണാ വിപശ്ചിതേതി ||
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദാത്മന ആകാശഃ സംഭൂതഃ | ആകാശാദ്വായുഃ |
വായോരഗ്നിഃ | അഗ്നേരാപഃ | അദ്ഭ്യഃ പൃഥിവീ |

പൃഥിവ്യാ ഓഷധയഃ | ഓഷധീഭ്യോഽന്നം | അന്നാത്പുരുഷഃ |
സ വാ ഏഷ പുരുഷോഽന്ന്നരസമയഃ |
തസ്യേദമേവ ശിരഃ |

അയം ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ | അയമുത്തരഃ പക്ഷഃ |
അയമാത്മാ | ഇദം പുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠാ |

തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1|| ഇതി പ്രഥമോഽനുവാകഃ ||

അന്നാദ്വൈ പ്രജാഃ പ്രജായന്തേ | യാഃ കാശ്ച പൃഥിവീം ̐
ശ്രിതാഃ |
അഥോ അന്നേനൈവ ജീവന്തി | അഥൈനദപി യന്ത്യന്തതഃ |
അന്നം ̐ ഹി ഭൂതാനാം ജ്യേഷ്ഠം | തസ്മാത് സർവൗഷധമുച്യതേ |
സർവം വൈ തേഽന്നമാപ്നുവന്തി | യേഽന്നം ബ്രഹ്മോപാസതേ |
അന്നം ̐ ഹി ഭൂതാനാം ജ്യേഷ്ഠം | തസ്മാത് സർവൗഷധമുച്യതേ |
അന്നാദ് ഭൂതാനി ജായന്തേ | ജാതാന്യന്നേന വർധന്തേ |
അദ്യതേഽത്തി ച ഭൂതാനി | തസ്മാദന്നം തദുച്യത ഇതി |
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദന്നരസമയാത് | അന്യോഽന്തര ആത്മാ പ്രാണമയഃ |
തേനൈഷ പൂർണഃ | സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ |
തസ്യ പുരുഷവിധതാം | അന്വയം പുരുഷവിധഃ |
തസ്യ പ്രാണ ഏവ ശിരഃ | വ്യാനോ ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ |
അപാന ഉത്തരഃ പക്ഷഃ | ആകാശ ആത്മാ |
പൃഥിവീ പുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠാ | തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1||
ഇതി ദ്വിതീയോഽനുവാകഃ ||

പ്രാണം ദേവാ അനു പ്രാണന്തി | മനുഷ്യാഃ പശവശ്ച യേ |
പ്രാണോ ഹി ഭൂതാനാമായുഃ | തസ്മാത് സർവായുഷമുച്യതേ |
സർവമേവ ത ആയുര്യന്തി | യേ പ്രാണം ബ്രഹ്മോപാസതേ |
പ്രാണോ ഹി ഭൂതാനാമായുഃ | തസ്മാത് സർവായുഷമുച്യത ഇതി |
തസ്യൈഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ | യഃ പൂർവസ്യ |
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാത് പ്രാണമയാത് | അന്യോഽന്തര ആത്മാ മനോമയഃ |
തേനൈഷ പൂർണഃ | സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ |
തസ്യ പുരുഷവിധതാം | അന്വയം പുരുഷവിധഃ |
തസ്യ യജുരേവ ശിരഃ | ഋഗ്ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ | സാമോത്തരഃ പക്ഷഃ |
ആദേശ ആത്മാ | അഥർവാംഗിരസഃ പുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠാ |
തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1|| ഇതി തൃതീയോഽനുവാകഃ ||

യതോ വാചോ നിവർതന്തേ | അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ |
ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിദ്വാൻ | ന ബിഭേതി കദാചനേതി |
തസ്യൈഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ | യഃ പൂർവസ്യ |
തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാന്മനോമയാത് | അന്യോഽന്തര ആത്മാ വിജ്ഞാനമയഃ |
തേനൈഷ പൂർണഃ | സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ |
തസ്യ പുരുഷവിധതാം |
അന്വയം പുരുഷവിധഃ | തസ്യ ശ്രദ്ധൈവ ശിരഃ |
ഋതം ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ |
സത്യമുത്തരഃ പക്ഷഃ | യോഗ ആത്മാ | മഹഃ പുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠാ |
തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1|| ഇതി ചതുർഥോഽനുവാകഃ ||

വിജ്ഞാനം യജ്ഞം തനുതേ | കർമാണി തനുതേഽപി ച |
വിജ്ഞാനം ദേവാഃ സർവേ |
ബ്രഹ്മ ജ്യേഷ്ഠമുപാസതേ | വിജ്ഞാനം ബ്രഹ്മ ചേദ്വേദ |

തസ്മാച്ചേന്ന പ്രമാദ്യതി | ശരീരേ പാപ്മനോ ഹിത്വാ |
സർവാൻകാമാൻസമശ്നുത ഇതി | തസ്യൈഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ |

യഃ പൂർവസ്യ | തസ്മാദ്വാ ഏതസ്മാദ്വിജ്ഞാനമയാത് |
അന്യോഽന്തര ആത്മാഽഽനന്ദമയഃ | തേനൈഷ പൂർണഃ |

സ വാ ഏഷ പുരുഷവിധ ഏവ | തസ്യ പുരുഷവിധതാം |
അന്വയം പുരുഷവിധഃ | തസ്യ പ്രിയമേവ ശിരഃ | മോദോ ദക്ഷിണഃ പക്ഷഃ |

പ്രമോദ ഉത്തരഃ പക്ഷഃ | ആനന്ദ ആത്മാ | ബ്രഹ്മ പുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠാ |
തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1|| ഇതി പഞ്ചമോഽനുവാകഃ ||

അസന്നേവ സ ഭവതി | അസദ്ബ്രഹ്മേതി വേദ ചേത് |
അസ്തി ബ്രഹ്മേതി ചേദ്വേദ | സന്തമേനം തതോ വിദുരിതി |
തസ്യൈഷ ഏവ ശാരീര ആത്മാ | യഃ പൂർവസ്യ |
അഥാതോഽനുപ്രശ്നാഃ | ഉതാവിദ്വാനമും ലോകം പ്രേത്യ |
കശ്ചന ഗച്ഛതീ3 ഉ | 3 This is a mark for prolonging the vowel in the form | അഽഽ]|
ആഹോ വിദ്വാനമും ലോകം പ്രേത്യ കശ്ചിത്സമശ്നുതാ 3 ഉ | സോഽകാമയത |
ബഹു സ്യാം പ്രജായേയേതി | സ തപോഽതപ്യത | സ തപസ്തപ്ത്വാ |
ഇദം ̐ സർവമസൃജത | യദിദം കിഞ്ച | തത്സൃഷ്ട്വാ |
തദേവാനുപ്രാവിശത് | തദനുപ്രവിശ്യ | സച്ച ത്യച്ചാഭവത് |
നിരുക്തം ചാനിരുക്തം ച | നിലയനം ചാനിലയനം ച |
വിജ്ഞാനം ചാവിജ്ഞാനം ച | സത്യം ചാനൃതം ച സത്യമഭവത് |
യദിദം കിഞ്ച | തത്സത്യമിത്യാചക്ഷതേ |
തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1|| ഇതി ഷഷ്ഠോഽനുവാകഃ ||

അസദ്വാ ഇദമഗ്ര ആസീത് | തതോ വൈ സദജായത |
തദാത്മാനം ̐ സ്വയമകുരുത |
തസ്മാത്തത്സുകൃതമുച്യത ഇതി |

യദ്വൈ തത് സുകൃതം | രസോ വൈ സഃ |
രസം ̐ ഹ്യേവായം ലബ്ധ്വാഽഽനന്ദീ ഭവതി | കോ ഹ്യേവാന്യാത്കഃ
പ്രാണ്യാത് | യദേഷ ആകാശ ആനന്ദോ ന സ്യാത് |
ഏഷ ഹ്യേവാഽഽനന്ദയാതി |
യദാ ഹ്യേവൈഷ ഏതസ്മിന്നദൃശ്യേഽനാത്മ്യേഽനിരുക്തേഽനിലയനേഽഭയം

പ്രതിഷ്ഠാം വിന്ദതേ | അഥ സോഽഭയം ഗതോ ഭവതി |
യദാ ഹ്യേവൈഷ ഏതസ്മിന്നുദരമന്തരം കുരുതേ |
അഥ തസ്യ ഭയം ഭവതി | തത്വേവ ഭയം വിദുഷോഽമന്വാനസ്യ |
തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 1|| ഇതി സപ്തമോഽനുവാകഃ ||

ഭീഷാഽസ്മാദ്വാതഃ പവതേ | ഭീഷോദേതി സൂര്യഃ |
ഭീഷാഽസ്മാദഗ്നിശ്ചേന്ദ്രശ്ച | മൃത്യുർധാവതി പഞ്ചമ ഇതി |
സൈഷാഽഽനന്ദസ്യ മീമാം ̐സാ ഭവതി |
യുവാ സ്യാത്സാധുയുവാഽധ്യായകഃ |
ആശിഷ്ഠോ ദൃഢിഷ്ഠോ ബലിഷ്ഠഃ |
തസ്യേയം പൃഥിവീ സർവാ വിത്തസ്യ പൂർണാ സ്യാത് |
സ ഏകോ മാനുഷ ആനന്ദഃ | തേ യേ ശതം മാനുഷാ ആനന്ദാഃ || 1||

സ ഏകോ മനുഷ്യഗന്ധർവാണാമാനന്ദഃ | ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം മനുഷ്യഗന്ധർവാണാമാനന്ദാഃ |

സ ഏകോ ദേവഗന്ധർവാണാമാനന്ദഃ | ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം ദേവഗന്ധർവാണാമാനന്ദാഃ |
സ ഏകഃ പിതൃണാം ചിരലോകലോകാനാമാനന്ദഃ |
ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം പിതൃണാം ചിരലോകലോകാനാമാനന്ദാഃ |

സ ഏക ആജാനജാനാം ദേവാനാമാനന്ദഃ || 2||

ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം ആജാനജാനാം ദേവാനാമാനന്ദാഃ |
സ ഏകഃ കർമദേവാനാം ദേവാനാമാനന്ദഃ |
യേ കർമണാ ദേവാനപിയന്തി | ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം കർമദേവാനാം ദേവാനാമാനന്ദാഃ |
സ ഏകോ ദേവാനാമാനന്ദഃ | ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം ദേവാനാമാനന്ദാഃ | സ ഏക ഇന്ദ്രസ്യാഽഽനന്ദഃ || 3||

ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ | തേ യേ ശതമിന്ദ്രസ്യാഽഽനന്ദാഃ |
സ ഏകോ ബൃഹസ്പതേരാനന്ദഃ | ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |
തേ യേ ശതം ബൃഹസ്പതേരാനന്ദാഃ | സ ഏകഃ പ്രജാപതേരാനന്ദഃ |
ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ |

തേ യേ ശതം പ്രജാപതേരാനന്ദാഃ |
സ ഏകോ ബ്രഹ്മണ ആനന്ദഃ | ശ്രോത്രിയസ്യ ചാകാമഹതസ്യ || 4||

സ യശ്ചായം പുരുഷേ | യശ്ചാസാവാദിത്യേ | സ ഏകഃ |
സ യ ഏവംവിത് | അസ്മാല്ലോകാത്പ്രേത്യ |

ഏതമന്നമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രാമതി |
ഏതം പ്രാണമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രാമതി |
ഏതം മനോമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രാമതി |

ഏതം വിജ്ഞാനമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രാമതി |
ഏതമാനന്ദമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രാമതി |

തദപ്യേഷ ശ്ലോകോ ഭവതി || 5|| ഇത്യഷ്ടമോഽനുവാകഃ ||

യതോ വാചോ നിവർതന്തേ | അപ്രാപ്യ മനസാ സഹ |
ആനന്ദം ബ്രഹ്മണോ വിദ്വാൻ |
ന ബിഭേതി കുതശ്ചനേതി |

ഏതം ̐ ഹ വാവ ന തപതി |
കിമഹം ̐ സാധു നാകരവം | കിമഹം പാപമകരവമിതി |

സ യ ഏവം വിദ്വാനേതേ ആത്മാനം ̐ സ്പൃണുതേ |
ഉഭേ ഹ്യേവൈഷ ഏതേ ആത്മാനം ̐ സ്പൃണുതേ | യ ഏവം വേദ |
ഇത്യുപനിഷത് || 1|| ഇതി നവമോഽനുവാകഃ ||


|| ഇതി ബ്രഹ്മാനന്ദവല്ലീ സമാപ്താ ||


ഓം സഹ നാവവതു | സഹ നൗ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ |
തേജസ്വി നാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ |

ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

________________________________________


ഭൃഗുർവൈ വാരുണിഃ | വരുണം പിതരമുപസസാര |
അധീഹി ഭഗവോ ബ്രഹ്മേതി | തസ്മാ ഏതത്പ്രോവാച |
അന്നം പ്രാണം ചക്ഷുഃ ശ്രോത്രം മനോ വാചമിതി |
തം ̐ ഹോവാച | യതോ വാ ഇമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ |
യേന ജാതാനി ജീവന്തി |
യത്പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തി | തദ്വിജിജ്ഞാസസ്വ | തദ് ബ്രഹ്മേതി |
സ തപോഽതപ്യത | സ തപസ്തപ്ത്വാ || 1|| ഇതി പ്രഥമോഽനുവാകഃ ||

അന്നം ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത് | അന്നാദ്ധ്യേവ ഖല്വിമാനി
ഭുതാനി ജായന്തേ | അന്നേന ജാതാനി ജീവന്തി |
അന്നം പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി | തദ്വിജ്ഞായ |
പുനരേവ വരുണം പിതരമുപസസാര | അധീഹി ഭഗവോ ബ്രഹ്മേതി |
തം ̐ ഹോവാച | തപസാ ബ്രഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ | തപോ ബ്രഹ്മേതി |
സ തപോഽതപ്യത | സ തപസ്തപ്ത്വാ || 1|| ഇതി ദ്വിതീയോഽനുവാകഃ ||

പ്രാണോ ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത് |
പ്രാണാദ്ധ്യേവ ഖല്വിമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ |
പ്രാണേന ജാതാനി ജീവന്തി | പ്രാണം പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി |
തദ്വിജ്ഞായ | പുനരേവ വരുണം പിതരമുപസസാര |
അധീഹി ഭഗവോ ബ്രഹ്മേതി | തം ̐ ഹോവാച |
തപസാ ബ്രഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ | തപോ ബ്രഹ്മേതി |
സ തപോഽതപ്യത | സ തപസ്തപ്ത്വാ || 1|| ഇതി തൃതീയോഽനുവാകഃ ||

മനോ ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത് | മനസോ ഹ്യേവ ഖല്വിമാനി
ഭൂതാനി ജായന്തേ | മനസാ ജാതാനി ജീവന്തി |

മനഃ പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി | തദ്വിജ്ഞായ |
പുനരേവ വരുണം പിതരമുപസസാര | അധീഹി ഭഗവോ ബ്രഹ്മേതി |
തം ̐ ഹോവാച | തപസാ ബ്രഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ | തപോ ബ്രഹ്മേതി |
സ തപോഽതപ്യത | സ തപസ്തപ്ത്വാ || 1|| ഇതി ചതുർഥോഽനുവാകഃ ||

വിജ്ഞാനം ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത് |
വിജ്ഞാനാദ്ധ്യേവ ഖല്വിമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ |
വിജ്ഞാനേന ജാതാനി ജീവന്തി |
വിജ്ഞാനം പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി | തദ്വിജ്ഞായ |
പുനരേവ വരുണം പിതരമുപസസാര | അധീഹി ഭഗവോ ബ്രഹ്മേതി |
തം ̐ ഹോവാച | തപസാ ബ്രഹ്മ വിജിജ്ഞാസസ്വ | തപോ ബ്രഹ്മേതി |
സ തപോഽതപ്യത | സ തപസ്തപ്ത്വാ || 1|| ഇതി പഞ്ചമോഽനുവാകഃ ||

ആനന്ദോ ബ്രഹ്മേതി വ്യജാനാത് |
ആനന്ദാധ്യേവ ഖല്വിമാനി ഭൂതാനി ജായന്തേ |
ആനന്ദേന ജാതാനി ജീവന്തി | ആനന്ദം പ്രയന്ത്യഭിസംവിശന്തീതി |
സൈഷാ ഭാർഗവീ വാരുണീ വിദ്യാ | പരമേ വ്യോമൻപ്രതിഷ്ഠിതാ |
സ യ ഏവം വേദ പ്രതിതിഷ്ഠതി | അന്നവാനന്നാദോ ഭവതി |

മഹാൻഭവതി പ്രജയാ പശുഭിർബ്രഹ്മവർചസേന |
മഹാൻ കീർത്യാ || 1|| ഇതി ഷഷ്ഠോഽനുവാകഃ ||

അന്നം ന നിന്ദ്യാത് | തദ്വ്രതം | പ്രാണോ വാ അന്നം |
ശരീരമന്നാദം | പ്രാണേ ശരീരം പ്രതിഷ്ഠിതം |
ശരീരേ പ്രാണഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ | തദേതദന്നമന്നേ പ്രതിഷ്ഠിതം |
സ യ ഏതദന്നമന്നേ പ്രതിഷ്ഠിതം വേദ പ്രതിതിഷ്ഠതി |
അന്നവാനന്നാദോ ഭവതി |

മഹാൻഭവതി പ്രജയാ
പശുഭിർബ്രഹ്മവർചസേന | മഹാൻ കീർത്യാ || 1||
ഇതി സപ്തമോഽനുവാകഃ ||

അന്നം ന പരിചക്ഷീത | തദ്വ്രതം | ആപോ വാ അന്നം |
ജ്യോതിരന്നാദം | അപ്സു ജ്യോതിഃ പ്രതിഷ്ഠിതം |
ജ്യോതിഷ്യാപഃ പ്രതിഷ്ഠിതാഃ | തദേതദന്നമന്നേ പ്രതിഷ്ഠിതം |
സ യ ഏതദന്നമന്നേ പ്രതിഷ്ഠിതം വേദ പ്രതിതിഷ്ഠതി |
അന്നവാനന്നാദോ ഭവതി |

മഹാൻഭവതി പ്രജയാ
പശുഭിർബ്രഹ്മവർചസേന |

മഹാൻ കീർത്യാ || 1||
ഇത്യഷ്ടമോഽനുവാകഃ ||

അന്നം ബഹു കുർവീത | തദ്വ്രതം | പൃഥിവീ വാ അന്നം |
ആകാശോഽന്നാദഃ | പൃഥിവ്യാമാകാശഃ പ്രതിഷ്ഠിതഃ |
ആകാശേ പൃഥിവീ പ്രതിഷ്ഠിതാ |
തദേതദന്നമന്നേ പ്രതിഷ്ഠിതം |
സ യ ഏതദന്നമന്നേ പ്രതിഷ്ഠിതം വേദ പ്രതിതിഷ്ഠതി |
അന്നവാനന്നാദോ ഭവതി |

മഹാൻഭവതി പ്രജയാ
പശുഭിർബ്രഹ്മവർചസേന | മഹാൻകീർത്യാ || 1||
ഇതി നവമോഽനുവാകഃ ||

ന കഞ്ചന വസതൗ പ്രത്യാചക്ഷീത | തദ്വ്രതം |
തസ്മാദ്യയാ കയാ ച വിധയാ ബഹ്വന്നം പ്രാപ്നുയാത് |
അരാധ്യസ്മാ അന്നമിത്യാചക്ഷതേ |
ഏതദ്വൈ മുഖതോഽനം ̐ രാദ്ധം |
മുഖതോഽസ്മാ അന്നം ̐ രാധ്യതേ |
ഏതദ്വൈ മധ്യതോഽനം ̐ രാദ്ധം |

മധ്യതോഽസ്മാ അന്നം ̐ രാധ്യതേ |
ഏദദ്വാ അന്തതോഽന്നം ̐ രാദ്ധം |
അന്തതോഽസ്മാ അന്നം ̐ രാധ്യതേ || 1||

യ ഏവം വേദ | ക്ഷേമ ഇതി വാചി | യോഗക്ഷേമ ഇതി പ്രാണാപാനയോഃ |
കർമേതി ഹസ്തയോഃ | ഗതിരിതി പാദയോഃ | വിമുക്തിരിതി പായൗ |
ഇതി മാനുഷീഃ സമാജ്ഞാഃ | അഥ ദൈവീഃ | തൃപ്തിരിതി വൃഷ്ടൗ |
ബലമിതി വിദ്യുതി || 2||

യശ ഇതി പശുഷു | ജ്യോതിരിതി നക്ഷത്രേഷു |
പ്രജാതിരമൃതമാനന്ദ ഇത്യുപസ്ഥേ | സർവമിത്യാകാശേ |
തത്പ്രതിഷ്ഠേത്യുപാസീത | പ്രതിഷ്ഠാവാൻ ഭവതി |
തന്മഹ ഇത്യുപാസീത | മഹാൻഭവതി | തന്മന ഇത്യുപാസീത |
മാനവാൻഭവതി || 3||

തന്നമ ഇത്യുപാസീത | നമ്യന്തേഽസ്മൈ കാമാഃ |
തദ്ബ്രഹ്മേത്യുപാസീത | ബ്രഹ്മവാൻഭവതി |
തദ്ബ്രഹ്മണഃ പരിമര ഇത്യുപാസീത |
പര്യേണം മ്രിയന്തേ ദ്വിഷന്തഃ സപത്നാഃ |
പരി യേഽപ്രിയാ ഭ്രാതൃവ്യാഃ |
സ യശ്ചായം പുരുഷേ | യശ്ചാസാവാദിത്യേ | സ ഏകഃ || 4||

സ യ ഏവംവിത് | അസ്മാല്ലോകാത്പ്രേത്യ |
ഏതമന്നമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രമ്യ |
ഏതം പ്രാണമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രമ്യ |
ഏതം മനോമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രമ്യ |
ഏതം വിജ്ഞാനമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രമ്യ |
ഏതമാനന്ദമയമാത്മാനമുപസങ്ക്രമ്യ |
ഇമാം ̐ല്ലോകൻകാമാന്നീ കാമരൂപ്യനുസഞ്ചരൻ |
ഏതത് സാമ ഗായന്നാസ്തേ | ഹാ 3 വു ഹാ 3 വു ഹാ 3 വു || 5||

അഹമന്നമഹമന്നമഹമന്നം |
അഹമന്നാദോ3ഽഹമന്നാദോ3.ആഹമന്നാദഃ |
അഹം ̐ ശ്ലോകകൃദഹം ̐ ശ്ലോകകൃദഹം ̐ ശ്ലോകകൃത് |
അഹമസ്മി പ്രഥമജാ ഋതാ3സ്യ |
പൂർവം ദേവേഭ്യോഽമൃതസ്യ നാ3ഭായി |
യോ മാ ദദാതി സ ഇദേവ മാ3ഽഽവാഃ |
അഹമന്നമന്നമദന്തമാ3ദ്മി |
അഹം വിശ്വം ഭുവനമഭ്യഭവാം |
സുവർന ജ്യോതീഃ | യ ഏവം വേദ | ഇത്യുപനിഷത് || 6||
ഇതി ദശമോഽനുവാകഃ ||

|| ഇതി ഭൃഗുവല്ലീ സമാപ്താ ||

ഓം സഹ നാവവതു | സഹ നൗ ഭുനക്തു | സഹ വീര്യം കരവാവഹൈ |
തേജസ്വി നാവധീതമസ്തു മാ വിദ്വിഷാവഹൈ |

     || ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ||

                 || ഹരിഃ ഓം ||

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=തൈത്തിരീയോപനിഷത്ത്&oldid=66166" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്