താൾ:Thirumandham kunnu vaishishyam 1913.pdf/57

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


മൽ സന്താപതതിം നിഹത്യ തരസാ പ്രീതിം പ്രദദ്യാനവേ ത്യേവം കശ്ചന സംശയോനഹൃദയേ ത്വൽ പാദസക്തസ്യമേ ത്വൽ കാരുണ്യാൽ കമലനയനേ സർവ്വലോകൈകവന്ദ്യെ ഭീതിഗ്രസ്താഃ ഖലു ദിവിഷദോദേവവൈരീശ്വരേഭ്യഃ ഭീതിം ത്യക്ത്വാ മുദമതിതരാം തൽ പ്രണാശാൽ പ്രപന്നാ സ്തദ്വൽ പ്രീതിം മയി ഗിരി സുതേ ദേഹി തേപാംഗലേശാൽ. 12 ആധാരാധേയഭാവം വഹസിഹിജഗതാമംബികെകാല രൂപേയസ്യാ മായാ വിശേഷാൽ ഭ്രമതി ബഹുതരം ഹന്ത സംസാരചക്രെ ഭൂതശ്രേണീഭവത്യാഃ പദസരസിജയോർദ്ദേവിസേവാകൃതോ മേ ത്വൽ സായൂജ്യം പ്രദേയാശ്രിതജനകരുണാവാരിധെ ലോകമാതഃ 13 യാദേവാർച്ചിതപാദപത്മയുഗളാജഘ്നെപുരാദാരുകം ദേവാനമപിസജ്ജനസ്യചവിപന്മുക്തൈ ജഗന്നായികാ ഗൗരീം നീലസരോരുഹേക്ഷണയുതാം കല്യാണശിലാസദാ വന്ദേ മൽ കുല ദേവതാം ഭഗവതീം മാന്ധാതൃശൈലേശ്വരീം 14 മാന്ധാതാനൃപസത്തമോദിനമണേർവ്വംശോദ്ഭവഃ കീർത്തിമാൻ ത്വൽ പാദാംബുജസേവയൈവസമഗാദ്ഭദ്രെത്വദീയം പദം പൂർവ്വേതാവക പാദപത്മയുഗളെ ചിന്താ പരാ സർവ്വദാ ധർമ്മാർത്ഥാഭിമതഞ്ചമാതുലവരഃപ്രാപ്താമദീയാശ്ചതൽ. 15 യസ്യാശ്ചാരുകടാക്ഷവീക്ഷണവശാന്മന്മാതുലാഗ്രേസരാ സ്സർവ്വാഭീഷ്ടമുപാഗതാഃഖലുപുരാതാംഭവ്യദാംഭാവയെ ത്വൽഗേഹോപഗതാംവിപത്തിമധുനാപ്യാധൂയഭദ്രാണി മേ ദേയാമൽ കുലദേവതേ ത്വമനിശം കാരുണ്യപൂർണേംബികെ.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Thirumandham_kunnu_vaishishyam_1913.pdf/57&oldid=171793" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്