താൾ:Thirumandham kunnu vaishishyam 1913.pdf/56

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു


89 വിപന്നാനാം വൃന്ദാരകപതിമുഖനാം ദിവിഷദാം പ്രസന്നയാ ദേവീ സതതമരിനാശംസമകരോൽ. 5 യുഗന്തേവാബ്രഹ്മപ്രളയസംയെവാതാനുജുഷാം വിനാശാർത്ഥം യസ്യഃ കമലമുഖിശക്തിഃ പ്രഭവതി പുനസ്സസർഗോല്പത്തൗഭവതി ചതുരാതേ കരുണയാ സദാ ദേവിം വന്ദേ മമ ഗൃഹവിപന്നാശവിധയേ 6 വിധിര്യന്മാഹത്മ്യാൽ സൃജതി ബഹുധാ ഭൂതനിവഹം ബലിദ്ധ്വംസീ സ്ഥിത്യൈ പ്രഭവതി സരോജാം പ്രിയുഗളേ വിരൂപാക്ഷോദക്ഷോഭപതിലയസീദ്ധൈതനുഭൃതാം വിപന്മുക്ത്യൈവന്ദേഗിരിവരസുതേനന്യശരണഃ 7 പൂർവ്വേഷാം മേ വിപുല യശസാം മാതുലാഗ്രെസരാണാം സേവാധിക്യാദതിമുദമഗാഃപൂർവ്വമിന്ദീവരാക്ഷീ തേഷാം സേവാം ഹൃദി കരുണയാ ദേവി സംസൃത്യ സർവ്വാം കാലോൽപന്നാം മമ ഗൃഹ ഗതാമാപദം നാശയാശു 8 ദേവിത്വം കരുണാവശാദവികലാം രമ്യാം കടാക്ഷാവലിം യം ദേവേഷ്ഠ പുരാ കുരോരസുരസംഘാതം നിഹത്യാദ്യമേ ഗേഹോൽപ്പന്ന വിപത്തിസംഘമഖിലം വ്യാധൂയ മന്ദസ്മിതേ നാർദ്രീഭൂതദൃശാതയാ ഗിരിസുതേ വാമാക്ഷിസിഞ്ചാശുമം`9 മന്ധാതൃക്ഷിതിപാലസേവിതപദാംഭോജേ ഗിരീന്ദ്രാത്മജെ സന്ധ്യാകാലദിനെ പാർശ്വവിചരൽ ജീമൂതരമ്യപ്രഭെ ത്വൽ പ്പാദാബ്ജനതസ്യഖിന്നമനസശ്ശോകം വിധൂയാശുമെ ഭക്തിം ദേഹി ഭവാനിതാവക പദംഭോജെ ദൃഢാം സർവ്വദാ 10

ത്വൽ പാദാംബുജസേവയാ ഖലു സദാ സർവ്വേജനാസ്സൽഗുണാ സ്സംസാരോപഗതം വിപജ്ജലനിധിം തീർത്ത്വാപ്രപന്നാമുദം

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Thirumandham_kunnu_vaishishyam_1913.pdf/56&oldid=171792" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്