താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/46

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


വളഞ്ഞു രാത്രിയിൽ തങ്ങളുടെ കയ്യം സാധിപ്പിക്കും എന്നു സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു. ഇതിനിടയിൽ ഇ-കും കണ്ണിൽ പ്രസിദ്ധമായി. സസൃ യായപ്പോം അവിടേനിന്നു പോലീസുകാർ വന്നു ഈ മത്സരക്കാരെ താ ന്താങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്കു പറഞ്ഞയച്ചു. പിറെറന്നു രാവിലേ ഗുണ്ട ത്സായ്ക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ണൂിലേക്കു )Groإليه له റോബിൻസൻ സാസ്റ്റിന്റെ,ുമുമ്പാകേ അസ്ത്രായം കൊടുത്തു. ഈ ഉദ്ദോഗസ്ഥന്റെ മുമ്പിൽ ിച്ചു തന്നേ ഫു-ാം്നു- ആ കുട്ടിക്കു സ്നാനവും കൊടുത്തു. ഈ ലഹളക്കാരെ മേല്പറഞ്ഞ തുകിടി സായ്ക്ക് ശിക്ഷിച്ചു. കുറ്റക്കാക്കു നല്ല ശിക്ഷ കിട്ടിയതുകൊണ്ടും ബോധകർ ഭയഹീനരായി വീണ്ടും തങ്ങ ളുടെ പ്രവൃത്തി നടത്തിയതുകൊണ്ടും ആളുകൾ ശങ്കിച്ചു എന്നു മാ ത്രമല്ല, ഈ ലഹളകൊണ്ടു ആളുകൾക്കു താല്പഴവും വദ്ധിച്ചു വന്നു എന്നു സായ്പിനു തോന്നി. രാജാവിന്റെ സ്നേഹം അന്നു കുളിത്തുപോയി. തമ്പുരാൻ സായ്ക്കിനോടു ഒരിക്കൽ വാദിക്കും സമയം જરૂપુિ૦૦૦છી:ઝપેન્ગ ဂင်္ဂါ മിത്തമത്രേ ആളുകൾ ക്രിസ്തനികളിത്തീരുന്നതു എന്നും നിങ്ങളുടെ സഭക്കാർ എല്ലാം കൈക്ലി വാങ്ങിയ ആഭാസന്മാർ അത്രേ" എന്നും ദുഷിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും അതു പറയുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നേ സാജിനോടു എന്റെ ആളുകൾ നിത്രം എന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതുകൊണ്ടു എനിക്കു ഇന്ന പുസ്തകം സാജുവകം വരുത്തി തന്നാൽ ഉപകാരം" എന്നു അപേക്ഷിച്ചു. ഇവ്വണ്ണം തമ്പുരാനു സന്ത ആളുകളെക്കാൾ ഈ പാതിരിയിൽ അധികം വിശ്വാസം തോന്നി. ആ കൊല്ലത്തിൽ തന്നേ എരിവും ശുഷ്ടാന്തിയും ഏറുന്ന തോമാസ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന കതൃശുശ്രഷക്കാരൻ കതാവിൻസ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചു. സ്വന്ത അമ്മയെ കാഠിനു വേണ്ടി നേടിയ ശേഷം അമ്മ സമാധാനത്തോടു കൂടേ നിദ്രപ്രാപിച്ചതു കണ്ടു. ആനന്ദിച്ചു. അനന്തരം താനും ഛഭൂ തിസാരം കൊണ്ടു എത്രയും ക്ഷണത്തിൽ മരിക്കയും അമ്മയെ പിഞ്ചെ ല്ലുകയും ചെയ്തു. അന്നു ഗുണ്ടത് പണ്ഡിതർ ഒരു കത്തിൽ എഴുതിയതു: കേരു ഉണമയായ ദൈവപുരുഷൻ പോയ ശേഷമത്രേ കത്താവു എത്ര വലുതായ ഒരു ധനം നല്ലിയിരുന്നു എന്നു തിരിച്ചറിവാൻ ഇടയായതു. എല്ലാം ആകപ്പാടേ നോക്കുമ്പോൾ അവനെ കൊണ്ടു സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളു എന്നും അവൻ സത്രത്തിൽ നിന്നുള്ളവരെ ഒക്കേയും സ്വന്തദൃഷ്ടാന്തത്താൽ ഭകിയിലേ നടപ്പിന്നായി ഉത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നും അവനോടു നീരസം ഭാവിച്ചവർ കേവലം ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു എന്നും അതേ അവൻ സാക്ഷാൽ ഒരു ദൈവപുരുഷനായിരുന്നു എന്നും ദൈ വബഹുമാനത്തിനായി പറയാതിരിപ്പാൻ പാടില്ല. ദൈവകയ്യിൽ നിനു ഒരു സമ്മാനം ആയി ഇവനെ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടു പകരമായി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/46&oldid=171710" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്