താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/45

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


. ആ സമയത്തു (സൈക്ലെമ്പ്ര ഫുരൻ) മാപ്പിളമാരുടെ ഒരു ഭയങ്ക മായ ലഹളയുണ്ടായി. സൂര് മാപ്പുമു വീരസും.പ്രാപിക്കേണ്ട ിന്നു കാണുന്ന എല്ലാവരെയും വാളൂി കൊന്നുകളഞ്ഞ ശേഷം തങ്ങും ീവനോടേ.സകാരുടെ കയ്യിൽ വീഴരുതു എന്നു ശപഥം ചെയ്തു. സിപ്പാ $ທີ2໐໖ Catإليها ن തങ്ങളുടെ നായകന്മാരെ വിട്ടു പോയ്ക്കുളഞ്ഞതുകൊണ്ടു വെള്ളക്കാരെ അവരുടെ നേരേ അയക്കേണ്ടിവന്നു. നൂര് മാപ്പിളു മാരെയും ജീവനോടേ പിടിപ്പാൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടു കൊNകളയേണ്ടി വന്നു. അതു എല്ലാ മാപ്പിളമാക്കും അതൃിവശ്രമായ ഒരു പഠിപ്പിന്നായി ത്തീരേണ്ടതായിരുന്നെങ്കിലും ആ സംരം കുലപാതകർ ഇടുക്കുവഴിയിലൂടേ ീവങ്കലേക്ക്രൂ പ്രവേശിച്ചതു എന്നു മാപ്പിളജാതി ഉറെച്ച് വിശ്വസി 寧) കൊണ്ടു ശേഷമുള്ളവരൊക്കയും നാണിക്കേണ്ടതു എന്നു അവക്കു തോന്നി. . എന്നാൽ ആം-ാം കൊല്ലത്തിൽ സാധാരണമായി ഭീരുത്വം കാണി ക്കുന്ന ഹിന്തുക്കളും് ഒരു ലഹളെക്കായി മുതിര. അതോ തങ്ങൾ അതു ന്തം പേടിക്കുന്ന മാപ്പിളമാരുടെ നേരേയല്ല രാജൂത്തിന്റെ പരിഷ്ടാര ത്തിനായും കേരളീയരുടെ ഉണമയായ യശസ്സിനായും തളരാതെ അദ്ധ്വാ നിക്കുന്ന ഒരു ബോധകന്റെ നേരേയസ്തേ അവർകയത്തു. ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ കണ്ണസഭക്കാർഒരു ഉത്സവം കൊണ്ടാടി. അന്നു മുമ്പ് ആളു കൾക്കു സ്റ്റാനം ലഭിച്ചു. ഈ സ്തനാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചിറക്കല്ലിൽ നിന്നു വന്ന ചില ചാഋരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നു ഹിശുക ൾക്കു പ്രത്യേകം നീരസമായി തോന്നിയതു തുഷ്ടി സാായ റോബിൻസൻ സായ്ക്ക് സന്തോഷത്തോടേ ഈ ഉത്സവത്തിൽ ചേനതു തന്നേ. ഒ്കോ ബർ ഛ--ാം്നു- ഹിശുക്കളുടെ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. ആ ദിവസ ത്തിൽ ചില വിശുക്കം ചിറക്കല്ലിലേ മിശ്ശൻവീടു ആക്രമിച്ച് സ്റ്റാനാ ലഭിച്ചവർിൽ ഒരുത്തന്റെ മകളായ മന്ദിയെ ബലാല്ലാരേണ പിടിച്ച് കൊണ്ടു പോവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഹിശുക്കളിൽ ചില മയ്യാദസഥർ ഇക്കായ്യത്തെക്കൊണ്ടു ഗുണ്ടത്സായ്ക്കിനു അറിവു കൊടുത്തു വീട്ടിൽ നിന്നു ഇറങ്ങിപ്പോകരുതു എന്നും മറ്റും പ്രബോധിപ്പിച്ചു. ഫര--ാം്നുപുല്ച്ചക്കു അഞ്ചരക്കണ്ടി,തലശ്ശേരി, ഇതൃാദി ദേശങ്ങളിൽനിന്നു ഒരു വലിയ പുരുഷാരം മിശ്ശൻപറമ്പിൽ വന്നു കൂടി ആ പെൺ കുട്ടിയെ ഏല്പിച്ചു തരേണമെന്നു വളരേ നിഷുഷയോടു കൂടേ ചോദിച്ചു. ഏല്പിച്ചു തരുന്നില്ലെങ്കിൽ സാഹസം ചെയ്യും എന്നു ഭീഷണിംാക്കും പറഞ്ഞു. നാടെങ്ങും അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒരു പോലീസുകാരനെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ല. അത്രാവശ്രം വരുമ്പോൾ ഇവർ മിക്കവാറും അദൃശ്രമായി ക്കുന്നുവല്ലോ! പണിക്കാർ ഈ ആളുകളെ തടുപ്പാൻ ருகிஆ000 ை ക്കും അടികൊണ്ടു. ഈ ലഹളക്കാർ അഞ്ചു മണിക്കൂറോളം ബങ്കള്

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/45&oldid=171709" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്