താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/44

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


இை. وهو مسهرومي കൊല്ലത്തിൽ കൂടിവന്ന ഒരു വലിയ മിശ്ശൻയോഗ ത്തിൽവെച്ച് തിരുവെഴുത്തുകളെ ഭാഷാന്തരം ചെ യ്യുന്നതിൽ പ്രമാണിക്കേണ്ടുന്ന ഫ അതിവിശേഷമായ സൂത്രങ്ങളെ പ്ര സ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകൃാതിപ്പെട്ട നിഘണ്ഡു ചമെക്കുന്ന പ്രവൃത്തി വിലാത്തിയിൽ നിന്നഗ്രേ തിത്തതു എന്നു വന്നാലും ഈ അതിശയമാന | വേണ്ടുന്ന കല്ലമരങ്ങൾ മുതലായവ മിക്കവാറും ചിറക്ക ല്ലിൽ വെ4്യപ്രേ ശേഖരിച്ച ഒരുകിയതു എന്നു പറയാം. സായ്ക്കിന്റെ പ്രാകരണത്തെയും ഈ നിഘണ്ഡുവിനെയും കുറിച്ച് വിശുതന്മാരായ രണ്ടു പണ്ഡിതശ്രേഷ്ടന്മാർ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടും ദ്രാവിഡഭാഷകളെ അറിവാനായി വഴി ഒരുക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ആകുന്നു എന്നു സാകും ചൊല്ലിയിരിക്കുന്നു. സായ്ക്ക് അന്നു എഴുത്തുപണി മാത്രമല്ല ചെയ്തതു, കഴിയുന്നേടത്തോളം തന്റെ ചുററിലും പാക്കുന്നവരോടു സംസറ്റം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു. ചിറ്റ കല്ലിലേ രണ്ടു രാജാക്കന്മാർ ബ്രാഹ്മണരോടൊന്നിച്ച് ചിലപ്പോൾ സാസ്സി നെ കാണാൻ വന്നു. ഇവരുടെ മലയാളം കേട്ടിട്ടു സായ്ക്ക് ഒരു നാൾ കേരളദേശത്തിൽ യേശുവിന്റെ വചനം എത്ര മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ ാടുവാനും ഘോഷിപ്പാനും അവസരമുണ്ടാകും എന്നു എനിക്കു ഇപ്പോൾ അല്പം ഊഹിപ്പാൻ കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു. ചില ഹിന്തുക്കൾ സാ ണ്ണിനു പിടിച്ച ദിനം ദേവന്മാരുടെ ശിക്ഷയായി വിചാരിച്ചു. സായ്ക്ക് ഒരി ക്കൽ ചിറക്കല്ലിലേ ക്ഷേത്രത്തെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ അവിടത്തേ ദേവന്നു വിരോധമായി സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടു ആ ദേവൻ സാസ്റ്റിന്റെ മൌനമാക്കിക്കളഞ്ഞു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു. ചിറക്കല്ലിലേ രാജാവു ഒരിക്കൽ രേഖാമൂലം സാക്സിനോടു കുശലപ്രശ്നം ചെയ്തപ്പോൾ സായ്ക്ക് മറുവടിയിൽ ചുറജാതികളിൽ നടക്കുന്ന ആ ശ്രതിയെ ഉദ്ദേശിച്ചു എഴു തിയതാവിതു: ഞാൻ ആരുടെ പ്രേരിതനാകുന്നുവോ ആ ദൈവം എന്റെ ദൂതസേവയിൽ വല്ല കുറവും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണം. ഞാൻ പറയേ ണ്ടതു പറയാതിരുന്നതിനാലോ, പറയരുതാത്തതു പറഞ്ഞതിനാലോ, അല്ല രണ്ടും ചെയ്തതു നിമിത്തമോ ആയിരിക്കാം. ഇതിനെപ്പറ്റി တ္လပ္အာဏ်ါ പ്പാൻ ഇപ്പോൾ എനിക്കു വേണ്ടുവോളം അവസരമുണ്ടു. ദൈവത്തി ന്റെ ആന്തരം എന്നിൽ ۴۳ نocلایه اند വേഗം പ്രാഗത്ഭൂത്തോടും പരസ്പമായും കതാവായ യേശുവിനെ إيهامه സാകൃും ചൊല്ല окосѣ എനിക്കു (ΕΥδΟΥδ വാദം ഉണ്ടാകും എന്നാഗിക്കുന്നു." വഴിയിൽവെച്ച സായ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ വഴിപോക്കരോടു ഒന്നു രണ്ടു വാക്കു കശുകശുത്തു പറവാൻ തുനിഞ്ഞു. കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്ത നിമ്മയ്യാദസഥർ സാസ്റ്റിന്റെ പലപ്പോഴും പരി ഹസിച്ചിട്ടുമുണ്ടു.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/44&oldid=171708" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്