താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/37

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


കൊണ്ടു ആയിരുന്നു. ဣန္ဝတ္ဝန္က္ယစ္လ္ယ္ဟ ഇംഗ്ലിഷാരോടു സുവിശേഷ മറിയിപ്പാൻ വളരേ തഞ്ചം ഉണ്ടായില്ല് 0ఖ్య ഇളമനസ്സ, മന്ദത എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി അവരിൽ ్వు സാക്സിനു ഇംഗ്ലി ഷു. മലയാളം, കണ്ണാടകം എന്നീ ഭാഷകളെ കൂട്ടുവേലാരോടു هonh3( إيهاYo ഋസിപ്പാൻ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഫിബ്രവി .ു-ിയ്യതി ഒരു ഞാ യറാഴ്ച രാവിലേ അവർ തലശ്ശേരിന്തുറമുഖത്തു എത്തി. അൺങ്ങൾ പുഴയെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഇല്ലിക്കുന്നിനോ വലിയ ഇളക്കം ຂ.) ஹுலி യോൻസായ്ക്ഞങ്ങളുടെ വരവറിയിപ്പാൻ ചില കുട്ടികളെ പുഴവക്കത്തു നി തിയിരുന്നതുകൊണ്ടു ഞങ്ങം എത്തിയ വത്തമാനം ക്ഷണത്തിൽ കുന്നി ന്മേൽ മുഴുവനും പരന്നുപോയി. ഹാ എന്തൊരു സന്തോഷകരമായ സന്ദഠനം! ഞാൻ എല്ലാവരോടും എന്റെ കുട്ടികളുടെ സലാം അറിയി 28 -ంుం ചിരിച്ചും തുള്ളിച്ചാടിയുംകൊണ്ടിരുന്നു. കുന്നിൻമുകളിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതാ സ്ത്രീകളും പെഞ്ചട്ടികളും കൂടേ വന്നുകൂടി. എത്രയും വേഗത്തിലും ക്ഷേമാരോഗ്ഗങ്ങളോടു കൂടേയും വീണ്ടും തിരിച്ചുവന്നതു കൊണ്ടു സഭക്കാർ കക്കയും ആശ്ചയ്ക്കപ്പെട്ടു. വൈകുന്നേരതതു ഞാൻ സങ്കീ, ഠ.ുമ്പ് ആധാരമാക്കി സഭക്കാരെ പ്രബോധിപ്പിക്കയും എല്ലാവ രോടും കൂടേ ഒരു പ്രാത്ഥന കഴിക്കയും ചെയ്തു. എന്റെ ഹൃദയത്തെ നിറക്കുന്ന ഫല്ലെ ലൂയ എന്ന സ്തോത്രഗാനത്തിനു ഒരിക്കലും ഒരു കുറവു വരരുതു. കാഴ്ച വളരേ ഇല്ലാത്ത എന്റെ ിവസേനയുള്ള പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ആരംഭിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്നു ഞാൻ അവ രോടു പറഞ്ഞു." - ഗുണ്ടത്.പണ്ഡിതർ വിലാത്തിയിലേക്കു പോയപ്പോൾ ശേഷമുള്ള ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാക്കു തങ്ങൾ അനാഥരായിപ്പോയി എന്നു തോന്നിയി രുന്നു. എന്നാൽ ಕ್ವಿಟ್ಲ ഈ നൂതനവേലക്കാരുടെ അല്പവി Cഅ_ാസബ്അ ലജ്ജിപ്പ പ്പാനായിട്ടു സായ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത സമയം എത്രയും ആശ്ചുമുള്ള അനുഗ്രഹവഷങ്ങൾ മിത്തൽനിന്നു വഷിച്ചു. അന്നു ചില സന്തോഷകരമായ മാനസാന്തരങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഇല്ലിക്കുന്നി. ന്മേൽ പുതുതായി ഒരു കല്പ്അച്ച സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അതിൽനിന്നു അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധമാക്കിയ ഒരു ചെറുഗ്രന്ഥത്തിൽനിന്നു മനോഹര 0230Q) 69(03 o De MO هoraإليهاته വന്നു. ഫവൃരു നവെന്ദ്ര. --ാം അ- അച്ച ടിച്ചു പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു. ആ ഒന്നാമത്തേ ചെറിയ പുസ്തകം വായിച്ച ഒരു സസ്താസി പിറേറ കൊല്ലം ഒരു ദിവസം മിശ്ശൻവീട്ടിൽ വന്നു. പാപമോചനത്തിന്റെ വഴിയെ പററികഅധികം സ്പഷ്ടമായി അറിവാൻ താല്പയ്യപ്പെട്ടു. അവൻ ഗോവിന്ദൻ എന്ന ആനപാപ്പാവു ആയി രുന്നു. തന്റെ ആന ചത്തുപോയപ്പോൾ അതു തന്റെ പാപത്തി

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/37&oldid=171701" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്