താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/27

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


അവർ ഗുണ്ടത്.പണ്ഡിതരുടെ മദാമ്മയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവരോടു ആലോചിച്ചിട്ടു ഒരു മണവാട്ടിയെ ੋਹ ഞടുക്കും. ഫുരുജ്ജ സഭയിൽ ആശ്ചുമുള്ള ഒരു ഉണവ്വ സംഭവി പുരുഷന്മാരുടേയും മസ്പം ുദയവും ഒന്നായ്ക്കു കൊണ്ടും കേരളദേശത്തിന്റെ എത്രയും വലുതായ കൃപലു എന്നതിനു സംശയമില്ല. അവർ വിതച്ച വിത്തു മിക്കവാറും ിലും പാറ മേലും മുള്ളുകളിലും വീണാലും വചനം കേട്ടശേഷം അതിനെ ഹൃദയ ത്തിൽ കൈക്കൊണ്ടു അതു തൻ പ്രവൃത്തിയെ നടത്തുവാൻ സമ്മതി ക്കുന്നവക്കം കുറവുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ ദിവസംവരേ കത്താവു ഗുണ്ടത് പണ്ഡിതർമുഖാന്തരം ഈ രാജ്യത്തിനു എന്തെല്ലാം സമ്മാനമായിതനു എന്നറിഞ്ഞു വിലമതിക്കുന്നവരും ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്രകാരം സന്തോഷ സ്താപങ്ങളോടേ നടത്തിപ്പോന്ന വേലയെ താഴേ വിവർിക്കാം. ഫച്ചമ്പ-ൻ-ാം കൊല്ലം ഏപ്രിൽ മാസം ഫവ-ാം തിയ്യതി ഗുണ്ടത് പണ്ഡിതർ ഇല്ലിക്കുന്നിനേമൽ എത്തിയിരുന്നു. ചില മാസത്തോളം അവിടേ പ്രവൃത്തിച്ച ശേഷം താൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്നു കുറേ ദൂരത്താകുന്നു പാക്കുന്നതു എന്നു കണ്ടു ഇല്ലിക്കി ന്മേലേ ബങ്കളാവു വിട്ടു തലശ്ശേരിയിൽ ചെന്നു താമസിച്ചു. ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാറേ സൌകൃക്കേടു നിമിത്തം വീണ്ടും ഇല്ലിക്കുന്നിനേമൽ, തന്നേ പാപ്പാക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ തലശ്ശേരിയിൽ പാക്കുമ്പോൾ നാട്ടുകാരോടു വളരേ പരിചയിപ്പാനിടയായി. കുന്നിന്മേൽ താമസമാ കിയപ്പോഴും അനേകർ സായ്ക്കിനെ കാണാൻ അവിടേയും വന്നു. ഇവ ০ে০১ চনত വയസ്സു പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞി വൈദ്ദർ സ്പാഴ്സിൽ വളരേ ആശ് ജനിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ഈ ലോകവും അതിൽ ഉള്ളവയും മായ അത്രേ എന്നു കണ്ടറിഞ്ഞു വാസ്തവമായ ഒരു ഭാസ്ത്രത്തിനായി കാംക്ഷിച്ചു. ബിംബാരാധന, ജാതിഭേദം മുതലായവയൊക്കേയും നിസ്സാരം എന്നും ബോദ്ധ്യമായി. ക്രിസ്തീയവിശ്വാസമാറ്റത്തെ പോലേ രക്ഷക്കായി ഉത കുന്ന മതം മറെറാന്നുമില്ല എന്നു അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കയും വളരേ സമ യത്തോളം സായ്ക്കിനോടു ദീഘസംഭാഷണം കഴിക്കയും ചെയ്യെങ്കിലും സ്നാനപ്പെടാതെ അവിശ്വാസത്തിൽ മരിച്ചുപോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും സ്റ്റാനാത്ഥികളുടെ കൂട്ടത്തോടു ചേൻ പഠിച്ചു. സ്നാനം ഏല്പ് നുള്ള ദിവസവും കുറിച്ചു. എങ്കിലും സ്നാനപ്പെടും മുമ്പേ പോയ്ക്കളഞ്ഞു രക്ഷയില്ലാതെയായിപ്പോയി. കുമ്രാടിയിലേ രാജാവു പോലും ദ്രി കേട്ടു ഇല്ലിക്കുന്നിനേമൽ വന്നു. സായ്ക്ക് രാജാവോടും സുവിശേഷം"ംജ ഷിച്ചു. രാജാവോ സാസ്സിനെ കോവിലകത്തു വരാൻ ക്ഷണിക്കു ചെയ്തു. എന്നാൽ എല്ലാടവും കാണുമ്പോലേ കേരളരാജ്യത്തിലും ക്

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/27&oldid=171691" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്