താൾ:The Life of Hermann Gundert 1896.pdf/25

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


വിധം അപൂവ്വവും രസകരവുമായിരുന്നു. ക്രിസ്തീയമാറ്റത്തിന്റെ ഉപ ദേശം സ്ഥലവും സമയവും വിചാരിയ്ക്കതുീത്രം ഒരേ രീതിയിൽ ആവ തിച്ചു പറഞ്ഞതു സായ്ക്കിനു വഴക്കമല്ല. ശങ്കയും മന്ദതയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നു തന്നെക്കൊണ്ടു സങ്കടം പറഞ്ഞി ട്ടുമുണ്ടു. ഫപ്രാപ്ര-ാം വഷത്തിൽ ഫേബിക്സാസ്സിന്റെ ശവസംസ്കാര സമയം സ് ഈിയോൻ, മില്ലർ എന്ന ബോധകരോടൊന്നിച്ച് ശവ ക്കുഴിയുടെ മുമ്പിൽ നില്ക്കുമ്പോൾ ഹേബിക്ക് അലറുന്ന സിംഹം ഇര യെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനെപോലേ ആത്മാക്കളെ ആക്ഷിച്ചു. ഇവ നോടു എന്നെയും മറ്റുള്ളവരെയും ഒപ്പിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങും മൌ നനായ്ക്കൾ അത്രേ" എന്നു ഏറ്റുപറഞ്ഞു. സംസ്കൃതം ഹിന്തുമതം ഇതൃാദി എത്ര പഠിച്ചാലും ആത്മാക്കളെ നേടുവാനുള്ള വാഞ്ചരയും പ്രാ പ്തിയും വദ്ധിക്കയില്ല എന്നതും കൂടേ സാറ്റിന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം സാജ് രാപ്പകൽ ഉൽകൃഷ്ട സ്ഥി തിയിലേക്കു എത്തിപ്പാൻ ശ്രമിച്ചു പല ആളുകളുടെ കള്ളസ്ഥഭാവവും ജഡികഭാവവും സ്ഥിരമില്ലായ്മയുമായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഒരു കത്തിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കയും പതിർ എന്ന പോ (301 പാറിപ്പോയി. പലപ്പോഴും എല്ലാം ഇളകുന്നു എന്നും എല്ലാം പഴ തിലായിപ്പോയി എന്നും തോന്നുന്നു. അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലേ ക്രിസ്ത്യാനി കം മൂന്നു മാസത്തോളം എന്നോടും സുവിശേഷത്തിന്റെ ശാസ്യോ Şo മത്സരിച്ചുനിന്നു് എന്നു പ്രസനത്തോടേ എഴുതി. എന്നിട്ടും സന്തോഷത്തിനു കുറവു ഉണ്ടായിട്ടില്ല താനും. ഫച്ചരരം-ാം വഷത്തിലെഴുതിയ ഒരു കത്തിൽ ചില മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പേ മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വചനം കേട്ട പൌൽചന്ദ്രൻ ഇപ്പോൾ സകല ശ്രേഷ്ടനായ്ക്കിളങ്ങുന്നു. അദ്ദേഹം എനിക്കു നിജൂം يحلهههانه اوoمريمان ഒരു ുതിയ കാഴ്ച എന്നപോലേ ഇരിക്കുന്നു. അവൻ കേൾക്കുന്നതു ഒക്കയും അവനിൽ വേരൂന്നുന്നു എന്നു മാത്രമല്ല, ആത്മിക ആഹാരം അവനിൽ ദഹിക്കയും എത്രയും ശ്രദ്ധയോടേ അതിനെ മേലൂുമേൽ അംഗീകരിക്കയും ചെയ്യുന്നു; (ദൈവവചനം എന്ന) നല്ല விறுை വിതെ പ്പാൻ പോലും തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രിയ ഭാഴ്ചയോടും രണ്ടു നല്ല മക്ക ളോടും ഒന്നിച്ച അവൻ ഏകാന്തത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നുകത്തെ ചുമക്കുന്നു. മുമ്പേ ഒരിക്കലും കേൾക്കാത്ത വേദവാക്കുകളെ ഈ ഒപൗൽ ദൈവാത്മാവിൻ ശക്തിയാൽ ഋാല്പാനിക്കുന്നതു കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:The_Life_of_Hermann_Gundert_1896.pdf/25&oldid=171689" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്