താൾ:SreemahaBhagavatham 1871.pdf/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൬ സംഗ്രഹം

ത്യംതരണീസുതന്നെകി തരസാഗദംയുവനരപാലനുമാക്കി ഗിരിനായകത്തിന്മെൽമരുവിനാലുമാസം പരമഞ്ജനകജാവിരഹംസഹിച്ചഹൊ ലക്ഷ്മണാനീതനായൊതൃക്ഷെശന്തദാകപി ലക്ഷത്തെയൊരൊദിശി ദക്ഷൻസീതാധിവാസം അറിഞ്ഞുവരുവാനായ്പറഞ്ഞുവിട്ടനെരം നിറഞ്ഞഭക്ത്യാബാഷ്പഞ്ചൊരിഞ്നുപാദെവീണ മാരുതികയ്യിൽനൽകിചാരുവാമംഗുലീയം സാരയാമടയാളഗീതമങ്ങരുൾചെയ്തു മാരുതിമുമ്പാംകപിവീരർപിന്തെക്കെദിക്കിൽ സാരസാക്ഷിയെതിരഞ്ഞാരാൽ പൊകുമ്പൊൾതൃഷാ തരസാസ്വയംപ്രഭാമരുവുംഗുഹപുക്കു പെരുതുനാളുഴന്നത്തരുണീകരുണയാ പൈദാഹദിയുന്തീർന്നുസാദരമ്മുന്നിനുന്ന മെരുംവനംപ്രാപിച്ചാധിപൂണ്ടന്വെഷിച്ചു തെക്കുള്ളസമുദ്രത്തിൻവക്കത്തചെന്നുപുക്കിട്ടക്കടൽകണ്ടുപെടിച്ചൊക്കെവെപുഥപൂണ്ടു ദുഃഖിച്ചകിടക്കുമ്പൊൾമുഖ്യനാംസമ്പാതിയൊ ടക്കപികുലത്തിന്നുപക്ഷിന്ദ്രഗതിമൂലം അന്യൊന്യംസംവാദവുന്ധനന്മാർക്കുണ്ടായ്‌വന്നു പിന്നെസമ്പാതിവാചാതന്വംവാഴുന്ദെശം അറിഞ്നുസമുദ്രത്തെമറിഞ്ഞുകൊൾവാൻവഴി തിരഞ്ഞുബലന്തമ്മിൽപറഞ്ഞുവാഴുന്നെരം മാരുതിപ്രഭാവങ്ങൽസാരസഭവാതമജൻ പാരംകീർത്തിച്ചനെരംമാരുതിപ്രസന്നനായി വാമനമൂർത്തിപൊലെഭീമമാംരൂപംപൂണ്ടു സാമൊദമ്മഹെന്ദ്രമാമാമലമുകളെറി രാമപാദാബ്ജമുള്ളിൽകൊമളന്ധ്യാനഞ്ചെയ്തു ധിമന്തെന്ദിശിനൊക്കിരാമദുതഞ്ചാടിനാൻ ശ്രീരാമശരമ്പൊലെപാരാവാരത്തിന്മെലെഘൊരരാവവെണപൊമ്പൊൾപാരാതെതടുത്തൊരുസുരസാദെവിയെയും തരസാജയിച്ചുടൻഗിരിനായകനെയും കരസാരസംകൊണ്ടുതഴുകിത്തന്നുടയ നിഴലെപിടിച്ചുപൊവഴിയെതടുത്തൊരു രുഷിതാസിംഹികയെവധിച്ചുലങ്കാപുരം ഗമിച്ചുസൂർയ്യനബ്ധൗപതിച്ചുലങ്കയ്ക്കുള്ളിൽകുതിച്ചുപൂകുന്നെരംതടുത്തലങ്കാശ്രീയെമിടുക്കൻകപീന്ദ്രനൊന്നടിച്ചുനിജരൂപമെടുത്തുശ്രീദെവിയുംവൃത്താന്തമെല്ലാംകപി സത്തമനൊടുചൊല്ലീട്ടുത്തമാലങ്കയിന്നുസത്വരംവാങ്ങിപൊയാൽതദനുകപിവരൻമതിനെർമുഖിയാളെമതിമാന്തിരഞ്ഞുംബതകാണാഞ്ഞുഴന്നുതാതാനുഗ്രഹത്തിനാൽസീതാദെവിയെകണ്ടുമെടുരവൃക്ഷത്തിന്മെൽജാതമൊദംവാഴുമ്പൊൾ യാതുധാനാധീസ്വരൻചെതൊജബാണാർത്തനാ യ്സീതാസന്നിധൗവന്നുസാദരംപലചൊന്നാൻ ധരണീപുത്രിചൊന്നപരുഷവാക്യങ്ങളാൽ സുരവൈരിയുമ്പാരമരിശമ്പൂണ്ടുപിന്നെ രൂക്ഷൻപൊയൊരുനെരംരാക്ഷനികടെപരുഷാക്ഷ്ക്ഷരങ്ങളുംകെട്ടുസാക്ഷാലീശ്വരീപാരം ദുഃഖിച്ചുമെവുന്നെരമക്കപിവരന്മെല്ലെ ദുഃഖനാശനരാമസൽകഥാകീർത്തിച്ചുടൻ വന്ദനഞ്ചെയ്തുവായുനന്ദനനംഗുലീയം സുന്ദരീകരെനൽകിസന്ദെശകാകുഞ്ചൊന്നാൻ പ്രീതയായൊരുദെവിചൊദിച്ചുരാമവൃത്തം മൊദിച്ചുപിന്നയുമങ്ങാദ യെയറിയിച്ചു ഒട്ടെറെവൈകിയാതെദുഷ്ടനെവധിച്ചുമാം പെട്ടെന്നുരക്ഷിക്കെന്നുവിഷ്ടപാധീശനൊടുതുഷ്ട്യാചെന്നറിയിക്കകഷ്ടങ്ങലെലാംഭവാൻ ഒട്ടെറകണ്ടായെല്ലൊശിഷ്ടനായട്ടുള്ളൊവെഇത്തരംബഹു വിധംപ്രിഥ്വീനന്ദനജല്പി ച്ചുത്തമംചൂഡാരത്നംസത്വരംകയ്യിൽനൽകി സന്ദെശവാക്കുംചൊല്ലിധന്യനെയനുഗൃഹ്യ പിന്നെയുംപിന്നയുന്തൻഖിന്നതചൊല്ലിചൊല്ലി മന്നവന്തന്റെരൂപന്തന്നുള്ളലൊർത്തുകൊണ്ടുതന്വംഗിരാമരമെത്യുന്നതജപത്തൊടും അനിലതനയനുകനിവൊടുനുജ്ഞയും ജനകസുതനൽകിപുനരഞ്ജനപുത്രൻ മാതൃപാദാബ്ജെമുഹുർവ്വാതജന്നമസ്കൃത്യ സ്ഫീതമൊദനായ്പിന്നെമെദുരൻപിൻവാങ്ങിട്ടു ഉത്തമന്നീതിയ്ക്കൊർത്തുസ്ത്വരമുദ്യാനവുമുത്തുംഗസൗധത്തെയുംനിസ്തുലൻപൊട ചെയ്താൻ രക്ഷികളെയുംകൊന്നുദക്ഷൻവിക്രമിപ്പതു രക്ഷൊനായകൻകെട്ടുതൽക്ഷണംരാക്ഷസരെ മർക്കടെശനെകൊൽനുൾക്കൊപത്തൊടയച്ച മുഷ്കരന്മാരെകപിമുഖ്യൻകൊന്നാനസംഘ്യം രക്ഷൊനാഥന്റെപുത്രനെയുംവധിച്ചു ഋക്ഷെശൻബദ്ധനായീദക്ഷനാമിന്ദ്രജിത്താൽരക്ഷൊനാഥനെകണ്ടുശ്ലക്ഷണമാന്നീതിചൊന്ന ദക്ഷന്റെവാലിലാശുശുക്ഷണിചെർത്താനവൻ അത്തീയ്യാൽലങ്കാപുരമത്യഗ്രഞ്ചുട്ടസർവ്വം പൃഥ്വിപുത്രിയെകൂപ്പിസത്വരംസമുദ്രവും ലംഘനംചെയ്തുകീശസംഘത്തൊടൊരുമിച്ചു പംങ്കജാക്ഷനെകൂപ്പിമങ്കമാർമൗലിയുടെ വൃത്തവംചൊല്ലിചൂഡാരത്നവുംകയ്യിൽകൊടു ത്തുത്തമൻവീണ്ടുന്നരസ്തുത്യനിന്നൊരുനെരം എത്രയുംപ്രീതിപൂണ്ടുമിത്രവംശാലങ്കാരൻ മിത്രപുത്രാദികളുമെത്രയുംസന്തൊഷിച്ചു പങ്കജാക്ഷന്നുവാക്കാൽലങ്കയെക്കാട്ടിപിന്നെ പങ്കജബന്ധജാല സംഘത്തൊടുത്തുദെവൻ വിജയമുഹുർത്തത്തിൽസുജനാശ്രയൻരാമ ന്നിജസൊദരനൊടും വിജയീപുറപ്പെട്ടുസത്വരന്ദക്ഷിണാബ്ധിക്കുത്തരതീരംപുക്കു മിത്രപുത്രാംഗദാദൈമിത്രത്തൊടുത്തുവാണാൻ അക്കഥാ
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി നിർമ്മിച്ചതാണ്.
ഇതിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്കോർ ലഭിക്കുന്നതു് ഈ താൾ ആദ്യം ടൈപ്പു ചെയ്തുതുടങ്ങിയ Jagathyks എന്ന ഉപയോക്താവിനായിരിക്കും.
ഈ താളിന്റെ ഗുണനിലവാരം:
(വിശദവിവരങ്ങൾക്കു് ഈ ലേഖനം കാണുക)
സങ്കീർണ്ണത തനിമലയാളം അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം ടൈപ്പിങ്ങ് പുരോഗതി ഫോർമാറ്റിങ്ങ് മികവ് അക്ഷരശുദ്ധി
(സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല) (സ്കോർ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല)
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:SreemahaBhagavatham_1871.pdf/19&oldid=171375" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്