താൾ:SreeHalasya mahathmyam 1922.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

യാശാപേനധവസ്യമീനനയനാ ദാശാത്മജാസീച്ഛതാ

  മാശാബദ്ധമനാഉദൂഹ്യമുമുദേദാശാകൃതിംയോവഹൻ
  ഈശാനസ്യഹരസ്യതസ്യകരുണാവേശാദിയോഗോസ്തിചേ
  ദാശാസ്യംകിമവായവത്യഖിലദിഗ് ദേശാധിപത്യേപിമേം
 പ്രേക്ഷാപൂർവമുപാസനം കലയതോമോക്ഷാത്ഥി൪നശ് ചാക്ഷുഷീ
 ദീക്ഷവാതപുരേശ്വരദ്വിജമണേസ്സക്ഷാൽകൃതയേനസാ
 ദാക്ഷായണ്യധിനായകസ്യകരുണാവീക്ഷാലവശ്ചേന്മായി
 ദ്രാക്ഷാമാക്ഷികമാധുരീസുകവിതാദീക്ഷാതഗുരുത്വംഭവാൽ.
 മായാഘോടകവിക്രയംസചിവധിരാന്മാസഹാനായയോ
 മായാവാനരിമ൪ദ്ദനാഖ്യമനുജേന്ദ്രായാശ്ചസാദീവ്യധാൻ
 ജായായ്മക്തമിമംഹരായദിസകൃദ്ധ്യായാമികാലേന്തിമേ-
 പ്യായാതൈരതിഭീകരൈർയ്യമഭടൈ;കംയത നാമോഭവേൽ
 ഫേരുത്വാശ്രായഘോടകേക്ഷകസൂരാട് പാരുക്ഷ്യതേമന്ത്രിണോ 
 യോരുദ്ധസ്യധുനീഝരാനായനതേ ഭീരുത്വമസ്യാക്ഷിപൻ
 ചരുത്വാതിസെയേനഗാതുമിഹതംഗീരുദ്യതാചേന്മമ
 ശ്രീരുദ്രംവിഭവേനകിംക്ശയജുഷാചാരത്വാതേനാപിമേ.
 ശിഷ്ടാനാമപിചേതസാമവിയഃസ്പഷ്ടാകൃതുർമൃൽഭാരം
 പിഷ്ടാംബാഭൃതകിഭവൻശിരസിയഃ പിഷ്ടാതരേണാഫൽ
 അഷ്ടഭിസ്തനുഭു൪യ്യുതസ്സകരണാ ജുഷ്ടാവലോകേനമേ
 കഷ്ടാമദ്യദശാമപാസ്യഭാഗവാ നിഷ്ടാ൪ത്ഥദാതാഭവേൽ.
 വിജ്ഞാനോഭുവിപാണ്യപംലഘുയതോ നുജ്ഞാമവാപ്യവ്യധ-
ദജ്ഞാനജ്വരകുബ് ജഭാവരഹിതം വിജ്ഞാനപൂർണ്ണോവടുഃ
ജിജ്ഞാസായദിയസ്യസുന്ദരപതേഃ പ്രജ്ഞാദൃശാസുസ്ഥിരാ
യജ്ഞാദ്യാചരണംവിനാപിമമകാ വജ്ഞാഭവേത്തസ്ഥുഷഃ

അഗ്നാവാഹിതപത്രദാഫകലനാനൽ ഭഗ്നാനനാൻയൽഗിരാ നഗ്നാനേഷവടുദ്രുശൂലനികരൈ ർഭഗ്നാനകർഷീദഹോ മഗ്നായീപതിപൂഷചന്ദ്രദൃശിനോ ദ്വഗ്നഭവേസ്ത്വദ്ധ്രുവം.

ഹേലാകാരിതശംകരപ്രഹിശമീ സാലാവലോകേനസ- ച്ശലാമൂരുജകന്യകാമകലയൻ യോലാളിതാംബന്ധുഭിഃ ശ്രീലാഭായസമേസ്തുഹേമനളിനീകൂലാധിവാസീശിവോ

ഹാലാസ്യേവിഹരൻദയാലുഹൃദയോ ലീലാചതുഷ് ഷഷ്ടികൃൽ.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:SreeHalasya_mahathmyam_1922.pdf/18&oldid=170554" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്