താൾ:SreeHalasya mahathmyam 1922.pdf/16

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

ദ്രോഖ്യസ്യസുഗായകസ്യഭജനോ ഭദ്രായകാഷ്ഠവഹ ന്നുദ്രാഗാതുലഗാനതസ്തദഹിതംവ്യദ്രാവയൽഗായകം സദ്രാഗർപ്പിതഭക്തവാഞ്ഛിഫലോരുദ്രാക്ഷഭസ്മാങ്കിതോ രുദ്രാണീസഹിതോമുദാമമമനോഭാദ്രാസനേതിഷ്ഠതു.

ചേരംപത്രികയാപ്രതിപ്രഹിതയോദാരംസ്വസംഭാവനാ നൈമതെർയ്യകൃതാർത്ഥഭദ്രാഹൃദയംയോഞ്ജയാമാസതം സാരംഗാങ്കകലാധരംപുരഹരംഹേരംബതാതംഹരം വാരംവാരമഹംനമാമിജഗദാധാരംദയാസാഗരം.

സാനന്ദംധൂരിഭദ്രഭക്തമണയേഗാനംസദാകുർവ്വതേ യോനമ്രായ ചകാരരതാഫലകാദാനംപ്രകൃഷ്ടാശയ; ഏനംപാതുജനംത്വനന്യശരണംദീനംശചീഭാരതീ ശ്രീനംതവ്യപദാംബുജംപ്രണമതാംസോനംതഭാഗ്യപ്രദം

ശ്രീപാണ്ഡ്യപ്രഭുശാസനാദുപഗതാംദ്വീപാന്തരാൽഗായികാം സ്വോപാന്തശ്രിതഭദ്രദാരവിജിതാംഭൂപാന്തികേചോവ്യധാൽ പാപംതംവിരചെയ്യഗാഢഭവസംതാപാന്ധചിത്തസ്യമേ സോപാനംഗേനദയാവതാസുഗുണരത്നപാംപതിപോതുമാം.

വന്യംക്രോഡശിശുവ്രജംപ്രതിബഹുസ്തന്യംപ്രദായസ്യതം ധന്യംമാതൃവപുർദ്ധരോവിമലചൈതന്യഞ്ചയസ്സംദധേ മന്ന്യന്തേശരണംയമേവഖലുസൌജന്യംഗതാമനവാ സ്തന്യംകന്ദധതാകരേവിബുധമൂർദ്ധന്യംനമാമീശ്വരം.

ക്രോഡാർഭാനപിരാജരാജസചിവാപീഢാനഫോയോവ്യധാൽ ക്രിഡാശ്ലിഷ്ടതടാതകംശ്രുതിലതാക്രീഡായമാനാനനാ ചൂഡാലങ്കരണീകൃതേന്ദുമിഹചേദീഡായസ്പദംകുർമ്മഹേ നീഡാവാസിരഥാർച്ചിതാംഘ്രികലംപീഡാലവംകോസ്തിന

ധർമ്മാത്മാഹൃദിഖജ്ഞനോധുരിവസന്നിർമ്മായയച്ഛിന്തനം വർമ്മാ വാദ്യയതോമഹാമനുമയംശർമ്മായജിത്വാരിപുൻ കർമ്മാനന്ദമപാസ്യഹാമമമനോദുർമ്മാർഗലോലംജഗ ർന്നിമ്മാതാസനിയമ്യപാലയതുമാംസ്വർമ്മാനനീസേവിധം

അസ്മാദസ്തിപരംനഹീതിയമുപാസ്യസ്മാരഗർവാവഹം ഭസ്മാലംകൗണംസ്മരാരിമുപയാതിസ്മാഘമുക്തോമുദം അസ്മാകംകുലദൈവതംസ്മാരദഘാപസ്മാരകുഷ്ടഠാപഹം

കസ്മാന്നേശമുപാസ്മഹേദ്യകൃപയാകസ്മാദനുഗ്രാഹകം.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:SreeHalasya_mahathmyam_1922.pdf/16&oldid=170534" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്