താൾ:SreeHalasya mahathmyam 1922.pdf/15

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

പക്ഷീശാംകുനുതസ്ത്രയീകമലിനീപക്ഷീതുസിദ്ധ്യഷ്ടകം ലക്ഷീകൃത്യസുയക്ഷിണീരഖിലസംരക്ഷിമുദോംപാദിശൽ അക്ഷീണേന്ദുമുഖംസ്വഭക്തസദസാംപക്ഷീയമീഡ്യംസ്ടരൈ- രക്ഷീഭൂതമഹസ്ത്രയംമമഝടിത്യക്ഷീഷ്ടതാംമാനസം.

കാന്താരച്ഛിദുരാഖ്യചോളധരണീകാന്തായകാരുണ്യവൽ സ്വാന്താദ്വാരവിഭേദിനീനിജപദൈകാന്താന്മയാദയാദർശയൽ ശാന്താകാരമഥസ്വരൂപനതുലംകാന്താസമേത ഭജേ താന്താരാധിപശേഖരാംഗണവൃതപാന്തമഹംദേവതാം.

പാനീയപ്രതിപാദനംരണതലേമാനീസരാജേന്ദ്രഭൂ- പാനീയകായപിപാസിതായവിദേന്മോനിപവന്യേശ്വര; ആനീലാളകയാധൂതംഝഷഭശേദാനിമനംഗദ്വിഷം ജാനിഹ്യംഗമനോഗതിംസഗരുദ്വൈനീതകാദ്യർച്ചിതം.

സ്നേഹേനാതുലപുണ്യപുഷ്പവിപിനെയോഹേമനാഥാംഗനാ ഗേഹേസദ്രസവാദകൃത്യമതനോൽവ്യൂഹേനവന്ദ്യസ്സതാം ദ്രോഹച്ഛാവിനിവാരിതാപിവിബുധാമോഹേനമേവർദ്ധതേ ശ്രീഹോരംബഗുരുസ്സദാനിയമതുംഗോഹേതമൽകംമന;

വ്യാതനേശിവപാദശേഖരനപാരാതേരശേഷംബലം ഖ്യാതേചാളനൃപസ്യദുർജ്ജലചരോപേതേനിമഗ്നരൂഷാ പീതെരൂർദ്ധമധിഷ്ഠിതോഝടിതികൈരാതേനരൂപേണയോ ഭൂതേശോവതുമാമനന്യശരണംഭീതേരുമാവല്ലഭ;

മൂതംപാണ്ഡുതരാക്ഷയാക്ഷതവരോപേതംവിതീയ്യദ്രുതം പ്രീതംയോകൃതഭക്തസൌമ്യവൃഷഭഖ്യാതശ്രിയാധാർമ്മികം ഭീതംരക്ഷിതുമൂർജ്ജിതേനിജജനംവേതണ്ഡചർമ്മാംബരേ സ്വാതന്ത്ര്യേണസതീബതത്ര ഭഗവത്യാതംകിതാ കാ മമ.

ധൃത്വാമാതുലവേഷമൂരുജശിശോർഗത്വാസ്യധർമ്മാസനം ജിത്വാജ്ഞാതിജനാൻതദന്വയകഥാതത്വാനുവാദേനയ; ദത്വാവസ്തുഗൃഹാദികഞ്ചസുഖിതകൃത്വാംതമംതർദ്ദധേ ഹിത്വാന്യംവിഷയംതമേവ ഹൃദയ സ്മൃത്വാകൃതാർത്ഥിഭവ.

ത്രൈലോക്യേശമുപാസ്യയംവരഗുണോബലോഡുപാംകംമഹീ- പാലോബ്രഹ്മവധോദിതാർത്ഥിരഹിതശ്ശീലോതമോഭൂദഹോ ഭൂലോകേശിവലോകമസ്യനൃപതേരാലോകയിത്രേസദാ

പൌലോമീപതിപൂജിതാനുടിവിഷജ്വാലോപകർത്ത്രേനമ;


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:SreeHalasya_mahathmyam_1922.pdf/15&oldid=170533" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്