താൾ:SreeHalasya mahathmyam 1922.pdf/13

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

സിദ്ധാകാരധരോദദന്നതജനാബദ്ധാദരോയൌവനം വൃദ്ധാനാമപികുബ്ജമൂകബധിരാനുദ്ധാർയ്യതദ്ദോഷത. അർദ്ധായോവിജഹാരപാണ്ഡ്യനഗരേശുദ്ധാശയൈരിഢിത സ്സദ്ധ്യാലാസ്യപുരീശ്യരോത്സടിതിമാമുദ്ധാരയേത്യാപദം.

അക്ഷോഭംയദനുജ്ഞയാത്ഡടുതിപാണ്ഡ്യക്ഷോണിഹേതുകേരാ ദിക്ഷോ.സ്യീകരണേശിലാമയഗജോദക്ഷോബഭൂവസ്തനൽ സക്ഷോണിധരസാർവഭൌമതനയാവക്ഷോരുഹാലിംഗിത സ് ത്യക്ഷോമാമിഹപാതുസിദ്ധതനുമാൻയക്ഷോപകാരീശിവം.

യോരാജ്ഞോവരവിക്രമസ്യപുരസംഹാരായനഗോരിതം ദൂരാതുഛ്രതശൂണ്ഡമാഹതമിഭംശ്രീരാജദട്ടാലഭാൽ നാരാചേനനൃസിംഹദൈവതജൂഷാകൈരാതരൂപോഹനൽ പാരാവാരസുതേശ്യരാദിവിബുധൈരാരാദ്ധ്യമിശംഭജേ

ഗൌരിബീജജപോൽസുകാമഭിധയാഗൌരീമിളാദേവജാം ഗൌരിരുപധരാംവിധായവനിതാമൂരികരോതിസ്മയ. ചാരിഭൂതവലദ്യീഷംപശുപതേർഹാരികൃതാഹേരതോ ഗൌരീശാൽപരമംനഹീതിശരണംഭേരീമയാതാഢ്യതെ.

ഭൃത്യസ്തോമമനോരത്ഥാർപ്പണവിധിപ്രത്യസ്തനിദ്രസ്തയോ നിത്യസ്താപകരാജശേഖരകൃതേ വ്യത്യസ്തനൃത്യംവ്യധാൽ അത്യർത്ഥാർഘനിവാരണംത്രിജഗതാമത്യത്ഭുതംസോദ്യമേ പ്രത്യക്ഷീകുരുതാംപ്രസന്നഹൃദയം ശ്രുത്യർത്ഥസാരംഹരം

തുംഗാനിന്ദിതഭക്തയേനൃപകുലോത്തുംഗായവിപ്രാഗ്രണി ശൃംഗാരാഢ്യവധൂവധപ്രകടനം ഗംഗാധരോയോവ്യധാൽ അംഗാലിംഗമനോമുദാപശുപതിംശൃംഗാരയോനിദുഹം. തംഗാഢംമധുരാപുരിവിഹരണംലിംഗാകൃതിംസുന്ദരം.

കാമാവേശജഡംപിതൃഘ്നമനിശംയോമാതൃജാരംദ്യീജം പ്രേമാവേശതയോപദിശ്യസുകൃതം ശ്രീമാനപാപംവ്യധാൽ ജാമാതാമലയധ്യജസ്യസശിവോ ഹേമാദ്രിധന്യാമപ

ക്ഷേമായാസ്തുതടാതകാരതികരംസോമാവതംസോവിഭു.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:SreeHalasya_mahathmyam_1922.pdf/13&oldid=170531" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്