താൾ:Samkshepavedartham 1772.pdf/214

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

നന്മധങ


തിന്റെറശെഷംഎങ്കചൈയ്യെണ്ടു

 ശി ഇവചനങ്ങൾഎംകിലുംമററുംഇവ

ണ്ണംമുള്ളതെംകിലുംചൊല്ലെണംഅ തായതഇദൊഷങ്ങളുംഞാൻമറന്നു പൊയശെഷമുള്ളദൊഷങ്ങളസ്‍ഒക്കയും കൊണ്ടതംപുരാനൊടമറുത്തപിഴച്ചീ ട്ടഎന്റെററമനസ്സഒക്കയൊടുംകൂടെ നൊൻപരപ്പട്ടതെറുന്നെൻഎന്നാലും പ്രായശ് ചിത്തംകല്പിച്ചഎന്റെറദൊ ഷംപൊക്കെണമെന്നപട്ടക്കാരത ന്നൊയഞാൻഅപെക്ഷിക്കുന്നെൻ

 ഗു പിന്നെയൊ
 ശി പട്ടക്കാരൻചൊല്ലികൊടുക്കു

ന്നനല്ലബുദ്ധികെട്ടഅനുസരിച്ചകല്പിച്ച പ്രായശ് ചിത്തംഎളിമയൊടുകൂടെ കൈക്കൊണ്ടഅതിനെഎത്തിപ്പാൻമ നസ്സിൽഉറപ്പുണ്ടായിട്ടദൊഷംപൊ


                N  3                    ക്കു൭
"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Samkshepavedartham_1772.pdf/214&oldid=169318" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്