താൾ:Praveshagam 1900.pdf/140

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

സവ്യാഖ്യാന പ്രവേശകേ കാരത്തിന്നു ഔത്തും ഭിസാദികളിൽ ആത്തും ഭവിക്കുകയോ ചെ യ്യും.സപ്തൻശബ്ദം പഞ്ചൻശബ്ദംപോലെ. അഷ്ടൻ എന്നതിന്നു മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം 'ജശ്ശസ്സു'കളിൽ അവറ്റിന്റെയും നകാരത്തിന്റെയും ലോപത്തിങ്കൽ അഷ്ട എ ന്നും രൂപം സിദ്ധിക്കുന്നു.' വാനസ്യൌത്'എന്നു പറഞ്ഞിരിക്ക യാൽ നകാരത്തിന്നു ഔകാരം വന്നിട്ടു സന്ധിയിങ്കൽ അഷ്ടൌ എ ന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.'ഭിസ്,പ്രഭൃതികളിൽ നകാരത്തിന്നു ലോപംവ ന്നിട്ടു അഷ്ടിഭിഃ.അഷ്ടഭ്യഃ എന്നു സിദ്ധിക്കുന്നു.ഷഷ്ഠീബഹുവ ചനത്തിങ്കൽ വിശേഷമില്ല. പഥിന്മഥിനൃഭുക്ഷിന്നിത്യേ തേഷാം ഹസ്യനുട് സുടി ഇനസ്സാവാസ്സമൌജസ്യാൻ ലോപസ്യാദ്യസ്സമരാദികേ പന്ഥാമന്ഥാശ്ചപന്ഥാനൌ മന്ഥാനൌച പഥോമഥഃ സുട് പരമായിരിക്കുംവിഷയത്തിങ്കൽ പഥിൻ മഥിൻ ഋഭു ക്ഷിൻ എന്നിവറ്റിന്റെ ഥകാരത്തിന്നു നുട്ടും സുപരമായിരിക്കുംവി ഷയത്തിങ്കൽ ഇന്നിന്നു ആസ് എന്നാദേശവും അമൌജസ്സുകൾ പരങ്ങളായിരിക്കുംവിഷയത്തിങ്കൽ 'ആന' എന്നാദേശവും യസ്വ രാദികം പരമായിരിക്കുമ്പോൾ ലോപവും ഭവിക്കും പാന്ഥാഃ എന്നു ദാഹരണം. പഥിൻ എന്നുതുടങ്ങിയ ശബ്ദങ്ങളുടെ ഥകാരത്തിന്നു സുട് പരമാകുമ്പോൾ നുഡാഗമം വരും. സുപ്രത്യയം പരമാകുമ്പോൾ അവറ്റിന്റെ ഇൻ എന്നതിന്നു ആസ് എന്നാദേശവും അമൌ ജസ്സുകൾ പരങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന്നു ആൻ എന്നാദേശവും യ കാരാദിയായോ സ്വരാദിയായോ ഇരിക്കുന്ന പ്രത്യയം പരമാകു മ്പോൾ അതിന്നു ലോപവും വരും.പഥിൻസു എന്നിരിക്കുമ്പോ ൾ മേൽപറഞ്ഞ ശാസ്ത്രപ്രകാരം ഥകാരത്തിന്നു നുട്ടും ഇന്നിന്നു ആ നാദേശവും സകാരത്തിന്നു വിസർഗ്ഗവും വന്നിട്ടു പന്ഥാഃ എന്നും പഥിൻ ഔ എന്നിരിക്കുമ്പോൾ മേൽപ്രകാരം നുഡാഗമവും ഇന്നി ന്നു ആനാദേശവും വന്നിട്ടു പന്ഥാനൌ എന്നും പഥിൻഅംഎ ന്നിരിക്കുമ്പോൾ നുഡാഗമവും ആനാദേശവും വന്നിട്ടു പന്ഥാനം

എന്നും പഥിൻശസ് എന്നിരിക്കുമ്പോൾ 'ലോപാസ്യാദ്യാസ്വരാ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Praveshagam_1900.pdf/140&oldid=167215" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്