താൾ:Praveshagam 1900.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
സംഞ്ജാനപ്രകരണം

ർത്ഥമാണെന്നു പറഞ്ഞിരിക്കയാൽ അവററിന്റെ ശുദ്ധ്വസ്വത്ര പം ക് ഖ് ഗ് എന്നിങ്ങനെയാകുന്നു. ഖരശ്ചാതിഖരസൂദ്വന്മൃദുർഗ്ഘനു നാസികഃ അഞ്ചുവർഗ്ഗങ്ങൾക്കും ഖരമെന്നും അതിഖരമെന്നും അതുപോലെ മൃദുവെന്നും ഘോഷമെന്നും അനുശാസികമെന്നും ക്രമത്തിന്നു തക്കവണ്ണം അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങൾ. കവർഗ്ഗം,ചവർഗ്ഗം,ടവർഗം,തവർഗ്ഗം,പവർഗ്ഗം ഇങ്ങിനെ അഞ്ചു വർഗ്ഗങ്ങൾ. ഈ അഞ്ചു വർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമത്താലെ അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. ഖരശ്ചാതിഖരസൂദ്വദുന്മൃഗ്ഘോഷോനുനാസികഃ പഞ്ചനാമപിവർഗ്ഗാം പഞ്ചവർണ്ണായഥാക്രമം ൻ അഞ്ചുവർഗ്ഗങ്ങളുടേയും അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങൾ ക്രമത്തിന്നു തക്കവണ്ണം ഖരമായും അതിഖരമായും അതുപോലെ മൃദുവൊയും ഘോഷമായും അനുനാസികമായും ഭവിക്കുന്നു.വർണ്ണങ്ങൾ=അക്ഷരങ്ങൾ.

കവർഗ്ഗം,ചവർഗ്ഗം,ടവർഗ്ഗം,തവർഗ്ഗം,പവർഗ്ഗം എന്നിങ്ങനെ അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങൾ ഇവററിന്റെ വർഗ്ഗങ്ങൾക്കു ക്രമകത്താലെ ഖരം,അതിഖരം,മൃദു,ഘോഷം,അനുനാസികം എന്നിങ്ങനെ സംജ്ഞയാകുന്നു. എന്നിങ്ങനെ എന്നാൽ കവർഗ്ഗത്തിലെ അഞ്ചു വർഗ്ഗങ്ങളായ ക ഖ ഗ ഘ ങ എന്നുള്ളവററിൽ ക എന്നുള്ളത് ക എന്നുള്ളതു ഖരവും ഖ എന്നുള്ളത് അതിഖരവും ഗ എന്നുള്ളത് മൃദുവും ഘ എന്നുള്ളത്ഘോഷവും ആകുന്നു ങ എന്നുള്ളത് അനുനാസികവുമാകുന്നു.ഇങ്ങിനെ തന്നെ മററുള്ള വർണ്ണങ്ങളിൽ അഞ്ചു വർണ്ണങ്ങളിലെ ക്രമത്താലെ ഓരോന്നിന്ന ഖരം,അതിഖരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള അതാതു സംജ്ഞനകളെ കല്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ക ച ട ത പ എന്ന ഖരങ്ങളും ഖ ഛ ഠ ഥ ഫ എന്ന അതിഖരങ്ങളും ഗ ജ ഡ ധ ബ എന്ന മൃദുക്കളും ഘ ഝ ഢ ധ ഭ എന്ന ഘോഷങ്ങളും ങ ഞ ണ ന മ എന്ന അനുശാസികളും സിദ്ധിക്കുന്നു.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Praveshagam_1900.pdf/11&oldid=207380" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്