താൾ:Manushyalaya chandrika (Thachu shasthram) 1928.pdf/93

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

വ്യാ-തുലാങ്ങൾ,തൂണുകൾ,കഴുക്കോലുകൾ മുതലാ യവ എരട്ടപ്പെട്ടിരിക്കണം. അവയുടെ പന്തികളെല്ലാം ഒ റ്റപ്പെപ്പെട്ടു വരണം. തൂണുകളുടെ എടയിലുള്ള കാൽപന്തി കൾ, ഇഷ്ടീർഗ്ഘവിധിയിൽ പറഞ്ഞിരികികുന്ന കോലിന്റെ

സംഖ്യയിൽ ഏറിയിരിക്കരുതു. [നുറുകാലിൽ കവിഞ്ഞും,

----------------------------------]അങ്ങനെ

വന്നാൻ നാശത്തെ തെയ്യുന്നതാണെന്നു-------------

പറയുന്നു. ---------------------------------------------


നിദ്ദിഷ്ടകാ തോഹീനാ നാശായ പരികീർത്തിതാഃ

തദാധിക്യം വിനാശായ പാപേങ് ക്തേർനൃ സത്മനി---എ

ന്നു വാസ്തു വിദ്യ.

 അവ ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൊന്ടു നടുമുറ്റത്തു മുല്ലത്ത

റയുണ്ടാക്കുവാനുള്ളവിധി പറയുന്നു.

   ത്യക്തപായാമന്തു മധ്യാങ്കണജമുദഗവാക്
      തച്ചുതുഷ്ഷ ഷ്ടികോഷ്ടം
   കൃത്വാപ്രാക്കോഷ്ഠമേകംത്യജതു തദുഭയം
      തൂത്തരേ വ്യതയാപോ
   തന്മഃധ്യേ നല്ലികാകുട്ടിമമിഹ നിഗമാ-
     ശ്രം ധ്വജോത്ഥോ സമോത്സേ
    ധായാമം പാദഹീനോച്ഛ്രയമിദമുപപീ
     ഠാദിമല ദേഹരിത്യാ. --------
 വ്യാ-- നടുനുറ്റത്തിന്റെ വിസ്താരം കഴിച്ച് അധികമുള്ള 

ദീർഗ്ഘത്തെ തെക്കും വടക്കും സമം നീക്കി നടു ചതുരശ്ര മായി കല്പിച്ച് ആചതുരശ്രത്തെ നാലായി ഖ ണ്ഡിച്ഛു കിഴക്കു നിന്നി ഒരു ഖണ്ഡവും വടക്കുനിന്ന് രണ്ടു ഖ

ണ്ഡവും നീക്കി പിന്നത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ മധ്യം വരത്തക്കവ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Manushyalaya_chandrika_(Thachu_shasthram)_1928.pdf/93&oldid=165842" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്