താൾ:Manushyalaya chandrika (Thachu shasthram) 1928.pdf/66

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

46 തച്ചുശാസത്രം

 തട്വട്വസുഘ്നേരവിഭാജിതേടത്ര മേഷാടയശ്ചേത്യപരേവദന്തി. ൧

വ്യാ-ചുററിനേനാലില്പെരുക്കിപന്ത്രണ്ടിൽ ഹരിചാൽശേഷിചതുമേഷാടിരശികളായിഭവിക്കും.ആ പെരുക്കത്തെഒമ്പതിൽ ഹരിച്ചാൽ ശേഷിച്ചതു അംശങ്ങളാകുന്നുഅവ്വണ്ണഠതായൊചുറ്റിനഎട്ടില്പെരുക്കിപന്ത്രണ്ടിൽഹരിച്ചാൽശേഷിച്ചതു മേഷാടിരാശികളെന്നഠമ

റ്റുചിലർപറയുന്നു .

നാഗൈ;ക്ഷേത്രഫലേഹതേവിഭജിതേ താരാഗണൈസ്സവ്യടചയേടേ
വാപ്തിശ്ശിഷ്ടമിഹരിക്ഷത്രക്ഷിനിഹതേ
നാഹേചഥവാകേവലേ
വാജ;പവ്വതഭാജിതേഥപരിണാ
 ഹേടക്ഷഹതേചാഥവാ
ത്രിഘ്നേവേടവിമാചിതദിജമുഖഠ വർണ്ണസ്തുശിഷടാസ്മർതാ;.

വ്യാക്ഷേത്രഫലത്തെഎട്ടില്പെരുക്കിഇരുപത്തേ ഴിൽഹരിച്ചാല്കിട്ടുന്ന

ഫലഠവയസ്സ്;ഹരിച്ചശേഷച്ച തുനക്ഷത്രഠ.പിന്നെചുറ്റിനെരണ്ടില്പെരുക്കിയോപെരുക്കാതെതന്നയോ ഏഴിൽഹരിച്ചശിഷ്ടഠആഴ്ചയാ കുന്നു.പിന്നെചുറ്റിനെഒമ്പതില്പെരുക്കിനാലിൽഹ രിച്ചാൽശേഷിച്ചതുഠഅഥവാമൂന്നില്പെരുക്കിനാലിൽ ഹരിച്ചാൽശേഷിച്ചതുബ്രഹ്മണാടിവണ്ണങളാകുന്നു. അവ-ഇതുവരെപറഞ്ഞിട്ടുള്ളപത്തുസാധനങ്ങളെ വരുത്തുവാനുള്ളക്രിയകളെകരുപദ്യഠകൊണ്ടുചുരുക്കിപ്പറയുന്നു.

 ത്രഷ്ടാഗാഗനയഷ്ടചക്രയുഗചേ 

ദാങ്കാ ഹതേടേ ഷ്ടാക്കതി ഗ്വേദിത്രിംശതി സപ്തവിംശതിശതാ

കാങ്കാഴപി൪ഭാഗിതേ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Manushyalaya_chandrika_(Thachu_shasthram)_1928.pdf/66&oldid=165821" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്