താൾ:Manushyalaya chandrika (Thachu shasthram) 1928.pdf/138

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

113

മനുഷ്യാലയ ചന്ദ്രിക

ഗജ​ഃ കോണേഷു പര്യന്തേ ഭിക്ഷു ദിങമാ നാടേകോഃ
നാമ്നാ 'തുര്യശ്ര(4)ഭിന്നാ'യാ നേഷ്ടാ വിപ്രാലയേടപി സാ. ൬
ദിക്ഷു സ്വയോനിസംയുക്താസ്സ്വവ്യാസഗതയസ്തഥാ
കോണേഷു തദ്യോനിയുതാഃപര്യന്തം ധ്വജയോനികം ൭
'ഭിന്ന(5)തുർയ്യശ്രകം'നാമ്നാ സാ വിപ്രസ്യാപി സമ്മതാ
ഭിന്നശാലാ ഹി വർണ്ണാനാം സർവ്വേഷാം ശുഭകാരിണി. ൮
                                                  (വാസ്തുവിദ്യാ.)

"ചതുർണ്ണാമപി ഗേഹാനാം മധ്യസ്ഥം ചാങ്കണോത്തരം
ദീർഗ്ഘ ഭവേയുസ്തൽഗേഹം ചതുശ്ശാലമിതീരിതം. ൧
തൽ പഞ്ചധാ പ്രമാണേന വിദുശ്ശില്പവിശാരദാഃ
ത്രയാണാം തു മുഖായാമമുക്തം നൈവാന്യയോർദ്ദ്വയോഃ. ൨

  • * * * * * * *

നാഹം ദിർഗ്ഘം വിശാലം ച ചതുർണ്ണാം വേശ്മനാം സമം
അന്തർയ്യാനം ഭവേത്തേഷാ മന്തരാളം ന വിദ്യതേഃ ൩
ദിഗ്വിദ്ക്ഷു ച ഗേഹാനാം ധ്വജയോനിഃ പ്രശസ്യതേ.
മുഖായാമം വിനൈവൈതൽ 'ചതു(1)ശ്ശാലം' നിഗദ്യതേ. ൪
സ്വയോനിവ്യാസ്സഗതയോ ദിഗ്വിദിക്ഷു ച സംസ്ഥിതാഃ
'ഭിന്ന(2)ശാലാ'ഹി സാ പ്രോക്താ മനുജാനാം ശുഭപ്രദാ. ൫
ദിക്ഷ്വേവമേവ കോണേഷു മിഥോ ബദ്ധാശ്ചതുർഷ്വപി
സംപ്രോക്താ ശില്പശാസ്ത്രേഷു 'ഭിന്ന(8)തുർയ്യശ്ര' സംജ്ഞിതാ.
അന്തരാളം വിനാ ചൈവ'മേക(4)ശാലേ'തി കഥ്യതേ
അന്തരാളവിഹീനത്വാന്നേഷ്ടാ വിപ്രാലയേടപി സാ. ൭
സ്വസ്വയോന്യന്വിതാ ശാലാ ദിക്ഷുകോണേഷു ച ധ്വജഃ
സാ തു 'തുർയ്യശ്ര(5)ഭിന്നാ'ഖ്യാ ദ്വിജാനാം ച ശുഭപ്രദാ. ൮"
                                  (മനുഷ്യാലയലക്ഷണം)
ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.