താൾ:Mangalodhayam book 2 1909.pdf/43

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല


ധർമ്മസംസ്കാരം

           ധ൪മ്മസ്യ ഗഹനാ ഗതിഃ ഇതി വാക്യമേവ കാലദേശാഗ്യവസ്ഥാ വശാദ്ഭിന്നഭിന്നൈ൪മ്മാ൪ഗ്ഗൈ൪ഗ്ഗൈച്ഛതോ ധ൪മ്മസ്യ തത്തൽകാലികലോകസ്ഥിത്യനുരൂപമാവശ്യകം സംസ്കാരാധാന മിത്യവഗമയതി. പ്രാചീനാ൪യ്യസാഹിത്യേതിവൃത്തപരിശിലനേനാപ്യ൪ത്ഥോയം സ്ഫുടിഭവതി. പ്രാചീനകാലേഷു പ്രവൃത്താ ഏവ കേചന ധ൪മ്മാസ്തദാതദ താംസ്താനവാപ്യ ഭേദാ൯ കേനാപി പഥാ പ്രചരനുഃ സംപ്രതി ശൈലൂഷാ ഇവ നേപത്ഥ്യവിധം നത്യാഗാഭ്യാമധ൪മ്മാണാമിവാസാദയന്തി ച്ഛായാം. കതിചന പുനഃ കാലവശാവ്മൂലത ഏവ വിനഷ്ടാ അസന്നിവൃത്ത്യ ഗതാഃ . സത്യേവംസാപ്രത്യപി യേ നാമ ധ൪മ്മാഃ സാംപ്രതികീം ലോകസ്ഥിതിം പ്രതിബദ്ധ്നന്തി തേഷാം സംസ്കരണേ ന ദോഷപ്രസംഗഃ, കിന്തു ഗുണസമഃപത്ത. രേവ സ്യാൽ.

വിഷയമേനമാലോച്യ ഭാരതേ തന്ത്രതത്ര സംഘീഭ്രയ പണ്ഡിതാസുത്തഝംസ്കാരാധാനാ൪ത്ഥം പ്രേരയന്തി ജനാ൯. വിദധതി ച സ്വയമപി സംസ്കാരം സ്വീയേഷു തദധികാരശാലിനാഃ . ഭാരതധ൪മ്മമഹാമണ്ഡലം, ആ൪യ്യസമാജഃ, ഹിന്ദുസഭാ ഇന്ത്യാദയഃ സമാജാസ്തദ൪ത്ഥമേവ ഭാരതേ പ്രവൃത്തഃ ന ച ന വിധിയതേ സമാജൈരേതൈഃ സംസ്കാരഃ . ഏവ ഭാരതസ്യ സ്ഥാനാന്തരേഷു ധ൪മ്മസംസ്കാരദ്ധ്വനിമുഖരിതേഷു കേരളീയാഃ കേവലം പ്രാചീനസംപ്രദായാനുരോധേനൈവ ധർമ്മമാചരന്തഃ സാംപ്രതികകാലസ്ഥിതിമവിചാരയന്തഃ ക്ഷിയന്തേ സമുദായി കേനാഭ്യുദയേനേതി കഷ്ടമേവേദം സമുപനതം കേരളീയാനാമ്. ദേശാന്തിയരാനുകരണപരായണാ അപ്യേതേ കുതോ വാ൪ത്ഥേത്ര വൈമുഖ്യമവലംബന്ത ഇതി ദുരൂഹമേതദ് ബുദ്ധ്യാ. ധ൪മ്മസംസ്കാരാ൪ത്ഥമനുസ്മാരായതോ നവീമാംസ്തിരസ്ക൪ത്തുമപി കേചനാത്ര നബസ്സന്തി മുഷ്ടമ്. കഥ പുനഃ സംസ്ക്രിയതാം ധ൪മ്മോ നാമ? ആസ്താമേതൽ . കാലാനുസാരേണ ധ൪മ്മസംസ്കാരേ കാല ഏവ ജനാ൯ പ്രരയേദിതി സമാധീയതേ കൈശ്ചിൽ. ന ചേയം യുക്താ സമാഹിതിഃ. കാലസ്യാപി പുരുഷകാരാധീനത്വാൽ. അതഃ കേരളീയൈരപി വിഷയേത്ര ശ്രദ്ധാതവ്യമിതി സിദ്ധമ് .

കാ. ഹൃ.ത.


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book_2_1909.pdf/43&oldid=165453" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്