താൾ:Mangalodhayam book-6 1913.pdf/55

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മംഗളോദയം

 36
         സമയങ്ങളും  അവസരങ്ങളും ഉണ്ട്. മററു                        വതരാണ്. ടൌണ്ഹാളില്   വെച്ച്  അ
         യാതൊരാളെയും ഒരു വിധത്തിലും സംബ                       ഞ്ചരമണിയ്ക്ക പാട്ടുണ്ട്. ആ൪ക്കും  വെറുതെ
         ന്ധിയ്ക്കാത്തതും തന്നെ മാത്രം  സംബന്ധി                        കേട്ടുപോകാം. സ്നേഹിത൯ന്മാ൪  ക്ഷണിയ്ക്ക
         യ്ക്കുന്നതുമായ  സംഗതികളെ തുറന്നു  പറ                       യാല് മേനോ൯   അവരുടെ   ഒന്നിച്ചു
         യാത്തതുകൊണ്ടു  ദോഷമില്ല.  നമ്മളുടെ                        പോയി. രണ്ടു പാട്ടുകേട്ടു  ക്ഷണത്തില് മ
         മനസ്സിലുളള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അശേഷം മ                        ടങ്ങാമെന്നു   വിച്ചാരിച്ചാണ്  പോയത്.
         റച്ചുവെയ്ക്കാതെ പറയുന്നതായാല് നാം അ                       അവിടെ ചെന്നപ്പോള്"  പാട്ടുപാടുന്നതു ര
         നേകം  ശത്രുക്കളെ  ഉണ്ടാക്കും.  എന്നാ                        ണ്ടു സ്ത്രീകളാണെന്നു കണ്ടു.   പാട്ട് അതി
         ല്  മേനോന്റെ  ഭാര്യയുടെ  അഭിപ്രായം                       വിശേഷമായിരുന്നു. പാട്ടുകാരത്തികള്സുന്ദ
         അങ്ങിനെയല്ലായിരുന്നു. കളവൊക്കെ ക                         രികളുമാണ്.   സമയംപോതറിയത്തേതി 
         ളവുതന്നെയാണെന്നും സത്യം  സത്യമാ                        ല് പിന്നെ ആ  സാധുവെ കുററപ്പെടുത്താ 
         ണെന്നും ആയിരുന്നു ജാനകി അമ്മയുടെ                        നുണ്ടൊ? വീട്ടില്  മടങ്ങിയെത്താ൯ എട്ടുമ
          അഭിപ്രായം.                                         ണിയായിപ്പോയിരുന്നു.  ഭാര്യ  മുഖവുംവീ൪
             കല്ല്യാണം കഴിച്ചാല് പിന്നെ പുരു                        പ്പിച്ചിരിയ്ക്കന്നു.    ചെന്നു   കയറി  ഉടനെ
         ഷന്മാ൪ ആറുമണിയ്ക്കു വീട്ടിലടങ്ങണം, എ                         തന്നെ മേനോ൯   ഭാര്യയുടെ  അടുക്കല്
         ന്നാണ് ജാനകി അമ്മയുടെ ന്യായം. പ                        പോയി.
         കല് മുഴുവ൯ പുരുഷന്മാ൪ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി                        ജാനകിഅമ്മ;എന്താ നിങ്ങള്  ഇത്ര  താ
         വെളിയ്ക്കു പോകും. സ്ത്രീകള്   ഗൃഹകാര്യം                        മസിച്ചതു. 
         നോക്കി നടക്കും. സന്ധ്യകഴിഞ്ഞാല്  പി                        മേനോ൯  :എന്താണ്  ചെയ്യുക.   ഇന്ന്
         ന്നെ രണ്ടുപേരും സാരസ്യസല്ലാപാദികളെ                       സായ്പ്   പരിശോധനയ്ക്കവന്നിരുന്നു.  ഏഴ
         ക്കൊണ്ടു വിനോദിയ്ക്കേണ്ട കാലമായി. ഭാ                        ര മണിയായിരുന്നു   കച്ചേരി  പിരിയാ൯.
         ര്യ , ഭ൪ത്താവിന്റെ  സഹവാസത്തില്ലാ                        ജാന:നേരുതന്നെയാണിത്?
         തെ രസിയ്ക്കുന്നതു ഭ൪ത്താവിന് ഇഷ്ടമാകു                        മ:എന്താ ജാനകി ഞാ൯ നിന്നോടു വല്ലപ്പ
         മൊ?ഇല്ല. ഒരിയ്ക്കലുമില്ല.ഇതുപോലെ                           ഴം കളവു പറയാറുണ്ടൊ?ഛെ!
        തന്നെ ഭ൪ത്താവു, ഭാര്യയുടെ സഹവാസ                        നീ എന്നെ    ഇങ്ങിനെ   സംശയിയ്ക്കന്നു
        ത്തിലല്താതെ രസിക്കുന്നതു ഭാരയ്ക്കു  ഇഷ്ട                         വല്ലൊ?
        മാകയില്ലെന്നു പറയുന്നതില്  എന്താണ്                         ജാനകിയമ്മ  ഒന്നും   മിണ്ടിയില്ല.  ഭ൪ 
        തെററ്. അതൊക്കെ വളരെ ശരിയാണെ                        ത്താവു പറയുന്നതു നേരു  തന്നെയാണെ
        ന്നും ന്യായമാണെന്നും മേനോ൯ തലകുലു                        ന്നു വിശ്വസിച്ച  അദ്ദേഹത്തെ   സംശയി
        ക്കി  സമ്മതിയ്ക്കും  പുരുഷന്മാ൪  എന്തൊ                        ച്ചതു  കഷ്ടമായിപ്പോയെന്നു  വിചാരിച്ചു പ
        ക്കെ കാര്യങ്ങളില്  ഏ൪പ്പെടേതുണ്ടായി                         ശ്ചാത്തപിച്ചു.    പിറെറദിവസം,  തന്റെ
       രിയ്ക്കും?                                              മേലധികാരിയുടെ  വീട്ടിലായിരുന്ന സദിര്.
           ഒരുദിവസം മേനോ൯ ആപ്പീസ്സു പി                         മേനോനെ  ക്ഷണിച്ചിരുന്നു .കച്ചേരി  വി
       രിഞ്ഞു വരുന്നവഴിയ്ക്കു ചില  സ്നേഹിതന്മാ                         ട്ടവഴിയ്ക്ക തന്നെ  അവിടെ   പോകണവ
       രെ കണ്ടു തഞ്ചാവൂരില്  നിന്ന് ഒരു ഭാ                         ന്നു. അന്നും  മടങ്ങിവരാ൯  എട്ടുമണിയാ

ഗവത൪ വന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതിപ്പെട്ട ഭാഗ യി. മു൯സീപ്പിന്റെ വിട്ടില് സദിരുണ്ടാ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-6_1913.pdf/55&oldid=165179" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്