താൾ:Mangalodhayam book-6 1913.pdf/223

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മംഗളോദയം


ബുദ്ധിയ്ക്ക് അഗ്നിമാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതു ത്തിൽ പാണ്ഡിത്യം സമ്പാദിച്ച് ഒരു ചി കൊണ്ടാണ് അവർക്കു ഹിന്തുശാസ്ത്രങ്ങളിൽ കിത്സകനാവണമെങ്കിൽ, മേൽപറഞ്ഞ അഭിരുചി തോന്നുന്നതെന്നും ചിലർ പറ സകല വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ജ്ഞാനം പരി യാതിരിയ്ക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പറയുന്നതി പൂർണ്ണമായിരിക്കണം. അക്കാലത്തെ ഒരു ന്നും കാരണം മേൽപറഞ്ഞതുതന്നെയാ ആയുർവ്വേദവൈദ്യന്നുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ യിരിയ്ക്കാം. ഏതായാലും, കാരണങ്ങളാ കഥ വിചാരിച്ചാൽ, ഇക്കാലത്തു ജർമ്മനി, ലോചിയ്ക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വായന അമേരിക്ക, ഇംഗ്ലാണ്ട് മുതലായ രാജ്യങ്ങ ക്കാരുടെ മനോധർമ്മത്തിന്നു വിട്ടുകൊടുത്തു ളിലെ വൈദ്യസർവ്വകലാശാലകളിനിന്നു കൊണ്ടു പ്രകൃതത്തിലേയ്ക്കു പ്രവേശിയ്ക്കട്ടെ. സിദ്ധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബിരുദു

                            കൾ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടരുടെ
   'ആയുർവ്വേദം' എന്ന വാക്കിന്റെ അ      വൈദ്യസംബന്ധമായും ശരീരസംബന്ധമാ

ർത്ഥം ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിവരുന്നതു'ആ യും മറ്റുമുള്ള ജ്ഞാനം എത്രയോ നിസ്സാര യുസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച വേദം'എന്നാണെ മാണ്! എന്നുമാത്രമല്ല, ബാഹ്യകാരണങ്ങ ങ്കിലും നമ്മുടെ പൂർവ്വീകന്മാർ ഇതിന്നു കുറെ ളാൽ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളെഭേ ക്കൂടി വിസ്താരമായ അർത്ഥമാണ് കല്പിച്ചി ദപ്പെടുത്തി വന്നിരുന്നതുതുടാതെ, മനസ്സി രുന്നത. ആയുർവ്വേദം എന്നതു വൃക്ഷലതാദി ന്റെ ക്ഷോഭവ്യത്യാസത്താലുണ്ടാകുന്ന രോ കളുടെയും പക്ഷിമൃഗാദികളുടെയും മനുഷ്യ ഗങ്ങൾക്കുകൂടി നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാർപ്രതിവി രുടെയും ജീവനെ സംബന്ധിയ്ക്കുന്ന ഒരു ശാ ധി കണ്ടുപിടിച്ചു, ജനങ്ങളുടെ പ്രാണരക്ഷ സ്ത്രമാകുന്നു. 'വൃക്ഷായുർവ്വേദം', 'ഹസ്ത്യായു ചെയ്തുവന്നിരുന്നു. മാനസികശാസ്ത്രവും ഇ ർവ്വേദം' അല്ലെങ്കിൽ 'പാലകാപ്യം','അ തിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണെന്നു പ്രത്യേ ശ്ചായുർവ്വേദം' അല്ലെങ്കിൽ 'ശാലിഹോത്രം' കം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആയുർവ്വേദം വള 'അഷ്ടാംഗഹൃദയം' എന്നിവകൾ പരപ്പാ രെ പരപ്പായ ഒരു ശാസ്ത്രമാകുന്നു. പല ശാ യിക്കിടക്കുന്ന ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഓ സ്ത്രവിഭാഗങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കലർത്തി ഇക്കാല രോ ഭാഗങ്ങളാകുന്നു. ചെടികളുടെയും ജന്തു ത്തു നടപ്പിൽ വരുത്തിട്ടുള്ള പാശ്ചാത്യ ക്കളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ജീവനെസംബ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തോടു ആയുർവ്വേദത്തെ സദൃ ന്ധിയ്ക്കുന്ന സകലവിധമായ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഇ ശപ്പെടുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വിവ തിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നു. ദേശകാലാവസ്ഥ രണത്തിന്ന് പകുതി ജീവൻ കിട്ടുന്നതല്ല. കൾ, സൂര്യചന്ദ്രനക്ഷത്രാദിഗ്രഹങ്ങളുടെ ഹിന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സകല കാ സ്ഥിതിഭേദങ്ങൾ, ശാരീരം, ലോഹശാസ്ത്രം, ർയ്യങ്ങളിലുമെന്നപോലെ ഇതിലും ഐഹി പ്രകൃതിവ്യത്യാസങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മജ്ഞാനം കപാരത്രികങ്ങളായ സകലതും അടങ്ങിയ മുതലായി സാക്ഷാത്തായും അല്ലാതെയും രിയ്ക്കുന്നു. സകലത്തിലും അന്തർഭവിച്ചിരിയ്ക്കു ജീവനെ സംബന്ധിക്കുന്ന സകല ശാസ്ത്ര ന്ന ഒന്നിനെയും ഒന്നിൽ അടങ്ങിയിരിയ്ക്കു ങ്ങളും ആയുർവ്വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഓരോ ന്ന സകലത്തിനെയുമാണല്ലോ നാം ആര വിഭാഗങ്ങളാകുന്നു. നമ്മുടെ പൂർവ്വികന്മാരു ധിച്ചുവരുന്നതു. 'അശേഷാധാരമപ്യേക

ടെ നിയമമനുസരിച്ച് ആയുർവ്വേദശാസ്ത്ര


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-6_1913.pdf/223&oldid=165141" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്