താൾ:Mangalodhayam book-6 1913.pdf/14

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

വ്യായാമവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും

   ചെയ്തുകാണുന്നതു സാധാരണയാണല്ലോ.      ചില വ്യായാമങ്ങളില് നിന്നു പലവിധമായ 

  ആ വക സംഗതികളില് വ്യായാമത്തിന്റെ ഫലം      ആപത്തുകള് നേരിടുവാന് എളുപ്പമുണ്ട്.അ-
                                         .
 തൃപ്തികരമായി ഭവിക്കുന്നില്ല.രണ്ടോ മൂന്നോ ആളുകല്    ങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങള് അല്പം ഓത്തു-
                                    .   
 കൂടി വ്യായാമം  ചെയ്യുകയും  അഭ്യസങ്ങളുടെ       നോക്കിയാല് നമ്മുടെ ഓമ്മയിലപ്പെടുന്നതു
 മട്ട് കുടെകുടെ മാറുകയും ചെയ്താല്  ഒന്നുതന്നെ നിത്യം   മാണ്. അവ പ്രധാനമായി -ഫുട്ബോല്, 
ചെയ്യുന്നതില്   നിന്നുള്ള മുഷിച്ചല് തോന്നുവാന്      ക്രിക്കെററ് (football ,cricket)എന്നിവ-
                                      

വഴി കൊടുക്കാതെ കഴിക്കായ്ക്കാവുന്നതാകുന്നു . കളില് നിന്നാണെന്നാണ് കേട്ടിടുള്ളത്.

 ദേഹത്തിലെ എല്ലാം രോഗങ്ങളക്കും ഒരു അ-    അതുകൊണ്ട് ആ വക വ്യായാമങ്ങളില് അല്പ-  
 -   
ഭ്യാസം  കൊണ്ടും ഒരേ  സമയത്തും  തന്നെ ആ-   മൊന്നു സൂക്ഷിച്ചാലും ഇത്തരത്തിനു സംഭവി-
യാസം  കൊടുക്കുന്നതായ  വ്യയാമം  നന്നേ       ക്കുന്നതാണ് മത്സരാവസരത്തില്  ഏതു

ചുരുക്കമാകുന്നു . അതിനോടു ഏതാണ്ടടുക്കുന്നതായി ഫലത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നുവോ ആ

വല്ലതും ഉണ്ടെകില് അതു നീന്താലാകുന്നു ഇതും ഫലപ്രാപ്തിയില് തന്നെ ബദ്ധശ്രദ്ധമായിരിയ്ക്കുന്ന

ഒരു വിശേഷതരമായ ശരീരയാസമാണ. മനസ്സോടും കൂടിയവര് തങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ

അധികനേരം ചെയ്യരുത്. ഇതു ദേഹത്തെ ക്ഷണത്തില് പററിയും ചിലപ്പോള് തീരെ വിസ്മൃതമ്മരായി

  .

തളത്തുന്നതാകുന്നു. കാലത്തോവൈകുന്നേരമോ രണ്ടു- പ്രവൃത്തിയ്ക്കുന്ന? മനുഷ്യസ്വഭാവമാണല്ലോ.

നാഴിക നടക്കുക,കുതിരസ്സവാരി ചെയ്യുക, ചവിട്ടുവണ്ടി    അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അപായങ്ങള്
                                   .
ഓടിക്കുക, മുതലായ വിശ്രമവ്യായാമങ്ങളക്ക് അതാതിന- ചിലപ്പോള് അനിവാര്യയ്യങ്ങളാണെന്നു

നുസരിച്ചു പ്രത്വേകതരം ഫലങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട്. പറയുന്നത്.

                                  .     .

ഇതുകുടാതെ ദേഹത്തിലെ എല്ലാം ഭാഗങ്ങളക്കും അലിലെകില് ബാലന്മാക്കും വൃദ്ധന്മാക്കും

മാംസങ്ങലക്കും ആയാസം കിട്ടത്തക്ക വല്ല അഭ്യാസങ്ങളകുടി   ദേഹയാസം വേണ്ടെന്നു പറയുന്നതു
ചെയ്യുന്നതിനും പതിവായി അല്പ സമയം വിനിയോഗിച്ചു       സാധാരണയും തെററായും ഉള്ള ഒരു 
വളരെ കൂടുതല് ഫലങ്ങള് സിദ്ധിപ്പാനുണ്ട്.        ധാരണയാകുന്നു . കഠിനമായ കായികാഭ്യാസം 
                                  .
       പലവിധ പന്തുകളി:ഡാബെലസ് (Dumb-bell ex-  ഈ രണ്ടു കൂട്ടുകാക്കും ദോഷാവഹാമാണെന്നു 
ereises) ഓട്ടം,പാട്ടം എന്നിങ്ങനെ വ്യായാമരൂപങ്ങള്      സമ്മതിയ്ക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലാ എകിലും ശരീര-
അനേകമുണ്ട്. ഇവയിലോരോന്നിനും ഓരോ ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്   സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ചും ലഘുവായ ആയാസം 
ഇങ്ങനെ പലവിധ വ്യായാമരൂപങ്ങളുടെയും ഒരു പട്ടിക ഇവിടെ   കൊണ്ടു യാതൊരു ദോഷവും നേരിടുന്നതല്ലാ
                             
                            
കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്വമില്ലത്തതിലാല് അവയെ പ്രത്വേകം പ്രത്വേ-  നേരെ മറിച്ചു അതു കൊണ്ടു വളരെ ഗുണ-
കം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്.                   ങ്ങള് എല്ലാ സിദ്ധിപ്പനുണ്ടു താനും
                                            വ്യായാമത്തിനുളള സമയവും സ്ഥലും                             
                                            കാലത്തെസമയങ്ങളാണ് വ്യായാമത്തിനുത്തമം
                                              
                                            കാലത്തുസമയമില്ലാത്തവറ്ക്കും പകലോരാത്രിയിലോ
                                           ഏതെകിലും സൗകയ്യമുളള സമയത്തു വ്യായാമം
                                           ചയ്യാം പക്ഷെ കാലത്തല്ലെകില് പിന്നെ നല്ലതു
                                           വൈകുന്നേരമാണ് വ്യായാമസമയത്തു വയറ്റില്

ഭക്ഷണം നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുക.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-6_1913.pdf/14&oldid=165084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്