താൾ:Mangalodhayam book-6 1913.pdf/11

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മംഗളോദയം

                         മണ്ണ്-ഒരു ഭക്ഷൃം
   ഒരു ദീഘകാലത്തെ ദേശാടനവും ക       പത്രത്തില് ഈയിടെ പ്രസി പ്പെടുത്തി-
                      
  ഴിഞ്ഞു മടങ്ങിയെത്തിയ ഭത്താവിനോടു      ക്കണ്ട ഒരു ഉപന്യാസത്തിന് സാരം 
  
  ദനശാസ്ത്രത്തില് നിപുണയായ ഭയ്യ        ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അസ്ഥാനത്തി-
 
 കുട്ടിയെ പുല്ലൂകൊടുത്തു ശീലിപ്പിച്ചാ​ണ്        ലാവാന് വഴിയില്ല.അതില് ഇങ്ങനെ 
 ഞാന് വളത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നു        പറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു.;-
 പറഞ്ഞപ്പോള് മണ്ണുകൊടുത്തു ശീ-            മണ്ണൊ കളിമണ്ണൊ ഭക്ഷ       
 ലിപ്പിയ്ക്കായിരുന്നില്ലെ എന്നു അയാള്        ​ണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഒരു വഗ്ഗ-
മറുപടി പറഞ്ഞതു.തനിക്കു ധനശാസ്ത്ര        ക്കാരുടെയോ ഒരുജാതിക്കാരുടെയോ
ത്തില് അവളെക്കാള് പാണ്ഡിത്യമുണ്ട-    എടയില് മാത്രമല്ല, ഭൂമിയില് പലരുടെയും

 ന്ന് അറിയിക്കാനാല്ലാതെ മണ്ണു തിന്നാ -   എടയില് ക​ണ്ടുവരുന്ന ഒരു സബ്രദായമാണ്
ന് കൊള്ളുന്നു. ഒരു പദാത്ഥമാമെന്നും     വടക്കെ അമേരിയ്ക്കയിലും തെക്കേ അമേരിയ്ക്ക-
അയാള്ക്ക് ബോധ്യാമുള്ളാതിലാണെന്ന്     യിലും പലവകക്കാരും മണ്ണുഭക്ഷണമായി-
 ആക്കും വിശ്വസിപ്പിക്കാന് കാരണമില്ല.    യുപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. അവിടത്തെ
 എന്തുകൊണ്ടന്നാല് മണ്ണുതിന്നുക ​         പാണി ഇന്ത്യന്മാറ് (pawnee Indines)
 ​എന്നത് ഇവിടങ്ങളില് ആരും ചെയ്തു       ഒരു വക മഞ്ഞനിറത്തിലുള്ള കളിമണ്ണാണ്
വരാറില്ലന്നല്ല. കുട്ടികളോ മറേറാ അറി-    ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരിതു ചെറിയ
തിന്നുപോയാല് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു വരുന്ന    ഗുളികകളായിരുട്ടി,വെയിലത്തുവെച്ചുണക്കി
തു മാണല്ലോ. ഇത്ഇന്നു ഇന്നലെയും മുതല്-  തിയ്യില് ചുട്ടുമക്കെ വറുത്തു,വെള്ളം ചേ-
ക്കു ആചരിച്ചു വരുന്നതല്ലെന്നുള്ളതിലേയ്ക്കു      ത്തു പതംവരുത്തി ഭക്ഷിക്കും. ഭക്ഷിക്കന്നതും
 ക​ണ്ണന്തദാ മണ്ണ് ഭുജിച്ചു പോലും-ദണ്ഡം      അധികവും മത്സ്യം കൂട്ടിയാണ്. അതുകൊ
പിടിച്ചീടുമവന്നുനൂനം,​എന്ന് ഒരുത്തി പറഞ്ഞ-  ണ്ട് ദഹനത്തിനും കുറെ എളുപ്പമുണ്ട്.
തു് കേട്ടപാതി അത്യന്തം കുപിതയായി       മെക്കല്സി നദീതീരത്തുള്ള ഇന്ത്യന്മാരും
കണ്ണന്റെ വായ് പരിശോധിപ്പാന്          ക്ഷാമകാലത്തും മണ്ണു ഭക്ഷിച്ചുവരാറുള്ള
ചെന്നയശോദ നമുക്കു ഒരു ദുഷ്ടാന്തം        താകുന്നു. നദീ തീരത്തുള്ള പൊത്തുകള്
 
കാണിച്ചു തരുന്നതുമുണ്ട് അങ്ങനെ-     കിളച്ചു അതില് നിന്നാണ്അവരതിലേയ്ക്കു
 
 യിരിക്കെ ഭക്ഷണത്തിന് മണ്ണ് ഉപ-     കളിമണ്ണെടുക്കുക.ക്ഷാമമില്ലാത്തകാലങ്ങ-
        
യോഗപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ടെന്നറി-     ളിലും മണ്ണ്ഒരു മധുരപദാത്ഥപോലെ അവര്
യു ള്  നമ്മളില് ആശ്ചയ്യം ജനിക്കു-    മുറിക്കുവാന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. അപ്പെ
വാനും മതി. ആ സ്ഥിതി ജനങ്ങള്       ക്സ്(Apaches)എന്നവഗ്ഗക്കാര് അപ്പമുണ്ടാക്കു-
ഭക്ഷണത്തിനും മണ്ണുപയോഗിച്ച് വ-    ന്നതിനുള്ള മാവില് ചളിപൊടിച്ച് ചേത്തുവരു-
രുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു ഇംഗ്ലിഷ്          ന്നതുമാണ്.
         

തെക്കേ അമേരിക്കയില് ബോളിവി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Mangalodhayam_book-6_1913.pdf/11&oldid=165071" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്