താൾ:Malayalam selections with translations, grammatical analyses and vocabulary.pdf/63

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായനയിൽ പിഴവ് കാണാനായി


________________

bl യിരുന്നു അവന്ന ചെവി കെൾപ്പാൻ വഹിയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ആ കച്ചവടക്കാരന്ന മീനമാണെന്ന കെട്ട ആയും എന്തെന്ന വിചാരിച്ചവരുവാൻ വേണ്ടി ആ ചെകിടൻ പുറപ്പെട്ട പോകുമ്പോൾ തന്റെ സ്നേഹിതനുമായി സംസാരിക്കൊണ്ടു ന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച വഴിയിൽ ആലോചിച്ചത് എന്തെന്നാൽ, ഞാൻ അവനെ നോക്കി തൊഴുതതിൻറ ശേഷം ഏഹെ നിന്റെ ശരീരസ്ഥിതി ഇന്നെ എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു എന്ന ഒന്നാമത ചൊദിക്കും കുറെ വെണ്ടതില്ലെന്ന് അവൻ ഉത്തരം പറയും. അതിന്റെ ശേഷം തനിക്കു പത്ഥം എന്തന്ന ചൊദിക്കുമ്പോൾ ഉപ്പില്ലാ ചൊറ എന്ന അവൻ പറയും അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് സ്വസ്ഥം ആകട്ടെ എന്ന പറഞ്ഞു നി നക്കു ചികിത്സിക്കുന്ന വൈദ്യൻ ആരെന്ന ചൊദിക്കും. ഇ ന്ന വൈപുല്യൻ എന്ന് അവൻ പറയും. അവൻ ചെയ്യുന്ന ചി കിത്സ ഫലിക്കുന്നതിന്ന ആപന്ന ദൈവം സഹായം ചെയ്യ ട്ടെ എന്ന് ഞാനും ഉത്തരം പറയും. ഇപ്രകാരം യാചന) ചെ യുകൊണ്ടു അവൻറ വീട്ടിൽ ചെന്ന അവനെ തൊഴുത ആ പൻ അരികെ ഇരുന്ന എടൊ സ്നേഹിതാ തൻറെ ദേഹം എങ്ങിനെയിരിക്കുന്നു എന്ന ചൊദിച്ച ജരം കലശലായി വ ന്ന ബഹു അപായമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കു മരം ചെകിടൻ കേൾക്കാതെ മുമ്പേ താൻ യൊജന ചെയ്യ പ്രകാരം തന്നെയാണ് അവൻ ഉത്തരമെന്ന ഓ കൊണ്ട് സന്തോഷം ഭവം നിന്ന പ്രകാരം തന്ന വെക്കട്ടെ എന്ന പറഞ്ഞു. ആ കച്ചടക്കാരൻ മുമ്പേ ത ന്ന രോഗം കൊണ്ട് വളരെ വലുപ്പായിരുന്നു പിന്ന പപ്പ അധികമായി. നിനക്കു പത്ഥ്യം എന്തെന്ന ആ ചെ കിടൻ ചൊദിച്ചു എന്താ മജേ നീ പൊ എന്ന ഉത്തരം പറ ഞ്ഞു. അപ്പൊ അവൻ അതിനാൽത്തന്നെ തനിക്കു സാ ഖ്യം വരട്ടെ എന്ന പറഞ്ഞു. സ്നേഹിതാ തനിക്ക് ചികിത്സിക്കു ന്ന ലൻ ആരെന്ന ചോദിച്ചു. ആ ദീനക്കാരൻ കൊല്ലം കൊണ്ട് ജ്വലിച്ച യമൻ തന്നെ ഇനി വൈദ്യൻ എന്ന പ. റഞ്ഞു. അവൻ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സക്കു ഒപവും സഹായമാ യിരിക്കട്ടെ എന്നും ചെകിടൻ ഉത്തരം പറകയും ചെയ്തു. 35th. STORY, In a certain city, a merchant had a friend who was hard of hearing. The deaf man learning that the merchant was iH, | B 2