താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/146

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

൧൩൪ ക്ഷത്രപ്രഭാവം മേഹർ _ അപ്രകാരം ചെയ്തെങ്കിൽ ഞാൻ നിശ്ചയമാ

 യും അദ്ദേഹത്തെ നിന്ദിക്കുമായിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിൽ
 സ്വാമിഭൃത്യബന്ധമോ ,  സഹോദരബന്ധമോ  വലിയ
 തു്? സൃഷ്ടാവും  ചിലരെ യജമാനന്മാരായിട്ടും  ചിലരെ 
 ശിഷ്യന്മാരായിട്ടും  സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല.  ഭൂപ്രവേശം  ചെയ്ത
 മുതൽക്കുതന്നെ  സഹോദരന്മാർ  തമ്മിലുള്ള  ബന്ധം
 സ്ഥാപിതമാണ് . ആ  ബന്ധത്തെ   വേർപെടുത്തുന്ന
 തിനു്  ജന്മത്തിൽ സാധിക്കുകയില്ല .  സഹോദരനോ
 ടു  പരിഭവിച്ച്  അദ്ദോഹത്തോടു  പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുന്ന
 തിനുവേണ്ടി  ശക്തസിംഹൻ  നിങ്ങളുടെ  സന്നിധാന
 ത്തെ  പ്രാപിച്ചപ്പോൾതന്നെ  അവർ  തമ്മിലുള്ള വൈ
 രം ചിരകാലം നിലനിൽക്കുകയില്ലെന്നു  നിങ്ങൾ അ
 റിയേണ്ടതായിരുന്നു . ഈ യുദ്ധം സഹോദരസ്നേഹത്തി
 ന്റെ  മറ്റൊരു  രൂപമാണെന്നും  നിങ്ങൾ  ധരിക്കേണ്ട
 തായിരുന്നു .  സഹോദരസ്നേഹം   അല്പകാലത്തോളം
 ഈ  ശുണ്ഠയുടെ രൂപത്തിൽ നിലനിന്നു. കാഴ്ച്ചയിൽ
 വികടവും  ബീഭത്സവുമായി തോന്നുന്ന  ഈ  വേഷം
 സ്നേഹത്തിന്റെ രൂപാന്തരം മാത്രമാണു് . സലീം, ഓർമ്മ
 വെക്കണം ; പ്രതിക്രിയാചിന്തയ്ക്കുകൂടി   ഹൃദയത്തിലുള്ള
 സ്നേഹത്തെ  നിരസിപ്പാൻ  സാധിക്കുകയല്ല .   സദാ
 ബുദ്ധിയിൽ   വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന    മന്ദമാരുതൻ
 കൊടുങ്കാറ്റായിത്തീർന്നാൽതന്നെ   അതു്   അല്പനേരം
 ത്തേക്കുമാത്രമേ നിലനില്ക്കുകയുള്ളു, എപ്പോഴും കൊടു
 ങ്കാറ്റിടിക്കുകയില്ല.

സലീം _ ഹും , എന്തുകൊണ്ടു വയ്യ? ഇന്നു നീ ശക്തസിം

 ഹനുവേണ്ടി നിഷ് പ്രയോജനമായി വക്കാലത്തു പിടിച്ചു.
 നിന്നോടു തർക്കിക്കുന്നതിനു ഞാൻ  വിചാരിക്കുന്നില്ല.
 നീ  ശക്തിസിംഹന്റെ  ഭാഗം  പിടിക്കുന്നതിൽ  ലേശം
 ആശ്ചർയ്യമില്ല . നീ അയാളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടു് .

മേഹർ_പൊളി;തീരെ പൊളി.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/146&oldid=162660" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്