താൾ:Kshathra prabhavam 1928.pdf/141

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

മൂന്നാമങ്കം ൧൨൯

ദൌളത്തു്_ ജ്യേഷ്ഠത്തി , “ എലിക്കു പ്രാണവേദന, പൂച്ച

  ക്കു  വിളയാട്ടം ” എന്ന മട്ടിൽ നേരമ്പോക്കു പറഞ്ഞു
  നേരം കളകയാണു്.

മേഹർ_നേരമ്പോക്കു പറയുന്നതിനു് ഇതിലധികം ന

  ല്ലതായ ഒരവസരം ലഭിക്കുമോ?  നിങ്ങളിരുവരും  ത
  മ്മിൽ  ഒരിക്കൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. ഒരു ലതാഗൃഹത്തി
  ലോ, യമുനാതീരത്തോ, പൂർണ്ണ ചന്ദ്രികയുള്ള രാത്രിയി
  ലോ , ബോട്ടിലോ  അല്ലാ  സംദർശനമുണ്ടായിട്ടുള്ളതു്;
  പോർക്കളത്തിലെ മൈതാനത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ
  കൂടാരത്തിലാണു് . അതും പോരാ , കൂടെ  ഒരാളുമുണ്ടാ
  യിരുന്നു . ആ ആളാണ്  നിങ്ങളിരുവരേയും   പരിച
  യപ്പെടുത്തിയതു് .  നാലു   കണ്ണുകളുടെ   സംയോഗം
  സംഭവിച്ചതോടുകൂടി  അനുരാഗവും  വന്നുവശായി .  ഇ
  പ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു്  അദ്ദേഹത്തെ കാണാതെ  ജീവി
  ച്ചിരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന  മട്ടായി. അദ്ദേഹം
  പരലോകഗമനം ചെയ്‌വാൻ  പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വ
  ർത്തമാനം കേട്ട  ഉടനെ  വിഷംകുടിച്ചു്  അദ്ദേഹത്തെ
  പിന്തുടരുന്നതിനു തയ്യാറായിരിക്കുന്നു    
  ത്തിൽ നേരംമ്പോക്കു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ 
  പ്പോഴാണു് പറയേണ്ടതു് !               

ദൌളത്തു്_ ജ്യേഷ്ഠത്തി, വാസ്തവത്തിൽ യാതെരു ഉപാ

  യവുമില്ലേ? ഈ കാർയ്യത്തിൽ  നിങ്ങൾക്കൊന്നും  ചെ
  യ്‌വാൻ  സാധിക്കുകയില്ലെന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ സലീമി
  ന്റെ  അടുക്കൽ  ചെന്നു്  അദ്ദേഹത്തിനു   മാപ്പുകൊടു
  ക്കുന്നതിനപേക്ഷിക്കുന്നപക്ഷം  കാർയ്യം  സാധിക്കുക
  യില്ലേ?

മേഹർ_ നിങ്ങൾ ഒരു കാർയ്യം ചെയ്യുന്നപക്ഷം എല്ലാം

  ഗുണപ്പെടും.

ദൌളത്തു്_ ജ്യേഷ്ഠത്തി പറയുന്നതുപോലെ ഞാൻ പ്രവ

  ർത്തിച്ചുകൊള്ളാം. മനുഷ്യരെക്കൊണ്ടു സാധിക്കുന്നതെ

ല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം.


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kshathra_prabhavam_1928.pdf/141&oldid=162655" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്