താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/540

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൫൨൯

ഒരുനൂറ്റിപ്പതിനാറാം പ്രകരണം

പതിനൊന്നാം അധ്യായം


എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, പുരുഷവത്തായ രാജ്യമേ രാജ്യമാ കയുളളൂ.പുരുഷരഹിതയായ ഭൂമിയിൽനിന്നു വന്ധ്യയാ യ പശുവിൽനിന്നെന്നപോലെ ,എന്തൊരു വസ്തുവാണു

കറക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതു് ?

വലിയ ജനനാശവും ധനനാശവും സഹിച്ചു ഒരുവൻ നിവേശിപ്പിച്ച ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കുവാനിച്ഛിക്കുന്ന

രാജാവ് മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ ദുർബ്ബലനോ, അരാജബീജിയോ,
നിരുത്സാഹനോ,അപക്ഷനോ (അസഹായൻ),അന്യായ

വൃത്തിയോ, വ്യസനിയോ, ദൈവപ്രമാണനോ, യൽകിഞ്ച നകാരി (ആലോചന കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തിക്കു ന്നവൻ)യോ ആയ ഒരു രാജാവിനോടു് അതു വാങ്ങുവാൻ

പണനം ചെയ്യണം..എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വലിയ ജന

നാശവും പണനാശവും സഹിച്ചു നിവേശിപ്പിക്കേണ്ടതായ

ഭൂമിയിൽ ദുർബ്ബലനായിട്ടുളള രാജബീജി (രാജവംശ്യൻ) നി

വേശംചെയ്താൽ അവൻ തന്റെ സഗന്ധകളായ (സമാ നജാതികളായ)പ്രകൃതികളോടുകൂടി ജനനാശവും ധനനാ ശവും കാരണം നാശത്തെ പ്രാപിക്കും. ബലവാനാണെ ങ്കിലും അരാജബീജിയായ ഒരുവനാണു അങ്ങനെയുളള ഭൂ മിയിൽ നിവേശംചെയ്തതെങ്കിൽ അവന്റെ സഗന്ധക ളല്ലാത്ത പ്രകൃതികൾ ജനനാശത്തേയും ധനനാശത്തേയും ഭയപ്പെട്ടു് അവനെ ഉപേക്ഷിച്ചുപോകും. നിരുത്സാഹ നായ ഒരാളാണു നിവേശം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവൻ ദ ണ്ഡവാൻ (സൈന്യസഹിതൻ) ആണെങ്കിലും ദണ്ഡത്തെ

പ്രയോഗിക്കാത്തതുകാരണം സൈന്യനാശവും ധനനാശ

വുംകൊണ്ടു തന്റെ സൈന്യങ്ങളോടുകൂടി നശിച്ചുപോ കും. അപക്ഷനായ ഒരുവൻ ധാരാളം കോശത്തോടുകൂടി യവനെങ്കിലും സൈന്യക്ഷയവും ധനനാശവും വരുമ്പോൾ സഹായിപ്പാനാളില്ലായ്കയാൽ ഒരുവനിൽ നിന്നും അവന്നു സാഹായ്യ്യം ലഭിക്കുകയില്ല. അന്യായവൃത്തിയായിട്ടുളളവ

67*


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/540&oldid=162462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്