താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/521

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല൫൧൦

ഷാഡ്ഗുണ്യം

ഏഴാമധികരണം


മിത്രാമിത്രന്മാർ തമ്മിൽ ചെയ്ത സന്ധിക്കു വിശ്ലേഷണമോ 
വരുത്തേണമെന്നിച്ഛിക്കുന്നവനും ,ശത്രുവിന്റെ ആക്രമ

ണത്തെ ശങ്കിക്കന്നവനും അപ്രാപ്തമോ (അവധി കൂടാ ത്തതു) അധികമോ ആയ ലാഭത്തെ യാചിക്കണം .അ പ്രകാരം യാചിക്കുന്നവനോടു് മററവൻ തൽക്കാലവും ഭാ വിയിലും ഒരു ക്രമത്തെ നിർണ്ണയിക്കണം. ഇതു മുൻപു പറഞ്ഞ സന്ധികളിലും വേണ്ടതാണ്.*

അരിയും വിജിഗീഷുവും താന്താങ്ങളുടെ മിത്രത്തെ 

അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ശക്യാരംഗഭി ,കല്യാരംഭി,ഭവ്യാരംഭി, സ്ഥിരകർമ്മാവ് ,അനുരക്തപ്രകൃതി എന്നിങ്ങനെയുളളവ ർക്കു വിശേഷം കല്പിക്കണം.ശക്യാരംഭിയായവൻ തനിക്കു ചെയ്‌വാൻ കഴിയുന്ന കർമ്മം മാത്രമെ ആരംഭിക്കുകയുളളൂ. കല്യാരംഭിയായവൻ നിർദ്ദോഷമായ കർമ്മം മാത്രമെ ആരംഭിക്കുകയുളളൂ .ഭവ്യാരംഭിയായവൻ ശുഭഫലപ്രദ മായ കർമ്മമേ ആരംഭിക്കുകയുളളൂ .സ്ഥിരകർമ്മാവായിട്ടു ളളവൻ ആരംഭിച്ച കർമ്മം മുഴുമിക്കാതെ വിരമിക്കുകയില്ല.. അനുരക്തപ്രകൃതിയായവൻ സാഹായ്യ്യത്തിന്നു ധാരാളം ആളുകളുളളവനാകയാൽ അല്പമായ അനുഗ്രഹംകൊണ്ടും

കാര്യത്തെ സാധിപ്പിക്കും. ഇപ്രാകാരമുളളവരെസ്സഹായി

ച്ചാൽ അവർ കൃതാർത്ഥരായിട്ടു സഹായിച്ചവന്ന് അനാ യാസേന വളരെ ഉപകരിക്കും.ഇപ്പറഞ്ഞതിന്നു വിപ രീതമായിട്ടുളളവർ അനുഗ്രാഹ്യരല്ല.

അവർ (അരിയോ വിജിഗീഷുവോ)ഒരാൾക്കു അനു ഗ്രഹം (സാഹായ്യ്യം) ചെയ്യുമ്പോൾ അവരിൽവച്ച് ആ രാണോ മിത്രത്തേയൊ (മിത്രഗുണങ്ങളുളളവൻ)മിത്രതര നേയോ (മിത്രഗുണങ്ങൾ അധികമുളളവൻ) അനുഗ്രഹി ക്കുന്നത് അവൻ മറ്റവനെ അതിസന്ധാനം ചെയ്യുന്നു.

*ഇത്രയും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു യാതവ്യവൃത്തി അവസാനിച്ചു.
Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/521&oldid=162443" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്