താൾ:Koudilyande Arthasasthram 1935.pdf/47

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൧൬
വിനയാധികാരികം ഒന്നാമധികരണംസ്വയമൂപഹതൻ (തന്നത്താൻ ദുഷ്ക൪മ്മം മൂലം കെട്ടുപോയവൻ ), വിപ്രകൃതൻ, പാപക൪മ്മാഭിഖ്യാതൻ( ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ പരസ്യമായവൻ), തുല്യദോഷദുണ്ഡോദ്വിഗ്നൻ (തന്നെപ്പോലെ കുററം ചെയ്തമറെറാരുവനെ ദണ്ഡിക്കുന്നതു കണ്ടു പേടിച്ചവൻ). പയ്യാ൪ത്തഭൂമി(ഭൂമിപിടിച്ചടക്കിയവൻ), ദണ്ഢോപനതൻ (തടവിൽപ്പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നവൻ), സ൪വ്വാധികരണങ്ങളിലും ഇരുന്നുജോലി ചെയ്തിട്ടു സഹ:സാപചിതാ൪ഥ (പെട്ടന്നുവളരെധനം സമ്പാദിച്ചവൻ)നായിട്ടുള്ളവൻ. തൽക്കുലീനോപാശംസു (അപ്രകാരം ധനവാനായ ഒരാളുടെമുതലിനെ പിൻതുട൪ന്നവ൪), രാജപ്രദ്വിഷ്ടൻ, രാജദ്വേഷി (രാജാവിനെ ദ്വേഷിക്കുന്നവൻ) - ഇങ്ങനെയെല്ലാം മരിക്കുന്നവ൪ ഭീതവ൪ഗ്ഗമാകുന്നു

പരിക്ഷീണൻ (ധനമെല്ലാം നശിച്ചവൻ), അത്യാത്തസ്വൻ (അധികം ധനംകെട്ടിച്ചവൻ), ക൪യ്യേൻ (കൃപണൻ), വ്യസനി (ദു൪ഗുണമുള്ളവൻ), അത്യാഹിതവ്യവഹാരൻ (അതിരുകടന്ന ഇടപാടുള്ളവൻ ) _ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിരിക്കുന്നവൻ ലുബ്ധവ൪ഗ്ഗമാകുന്നു

ആത്മസംഭാവിതൻ (സ്വാഭിമാനി), മാനകാമൻ, ശത്രുപൂജാമ൪ഷിതൻ (ശത്രവിനെമാനിച്ചതിൽ അമ൪ഷമുള്ളവൻ), നീചൈരുപാഹിതൻ (താഴ്ന്ന നിലയിൽ മാനിക്കപ്പെട്ടവൻ‌), തീഷ്ണൻ (തീഷ്ണ സ്വഭാവൻ), സാഹസികൻ, ഭോഗാസന്തുഷ്ടൻ (സുഖമനുഭവിച്ചിട്ടു തൃപ്തിവരാത്തവൻ -ഇങ്ങനെയെല്ലാമായിരിക്കുന്നവൻ മാനിവ൪ഗ്ഗമാകുന്നു.

അവരിൽ വെച്ചുയാതോരു കൃത്യപഷത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളവനോ അവനെ ആപക്ഷത്തിൽപ്പട്ട ഒരാളെന്നനിലയ്ക്കു മുണ്ഡജടിലവഞ്ജനരായ ഗ്രുഡപുരുഷന്മാരെക്കൊണ്ടു ഭേദിപ്പിക്കണം. "മദന്ധനായിട്ടുള്ള


Wiki.png

ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Koudilyande_Arthasasthram_1935.pdf/47&oldid=154669" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്