താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൨) ഹ്മമീമാംസയെന്നോ അഥവാവേദാന്തദർശനമെന്നോ

പ്രസിദ്ദ നാമം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ബ്രഹ്മ സൂത്രങ്ങൾ 

ആകുന്നു. ഇങ്ങിനെയുള്ള ൫൫൫ സൂ ത്രങ്ങളും സമന്വയാവിരോധ സാധനമുക്തി നിരൂ പണങ്ങളെന്ന നാലാദ്ധ്യായാങ്ങളും ഏകൈകാധ്യായ ത്തിലും ര-വീതം ക്രമായി സ്പഷ്ടബ്രഹ്മലിംഗശ്രുതി സമന്ന്വയം ൧; ഉപാസ്യബ്രഹ്മവാചകാസ്പഷ്ടബ്ര ഹ്മഗമകശ്രതിസമന്വയം ൨; ജ്ഞേയബ്രഹ്മപ്രതി പാദകാസ്പഷ്ടശ്രതിസമന്വയം ൩; അവ്യക്താഭി സന്ദിഗ്ദ്ധപദസമന്വയം ൪; വേദാന്ത സമന്ന്വയ വിരേധ പരിഹാരം ൫; സാംഖ്യാദിസതദൌഷ്ട്യപ്രദ ർശനം ൬; പഞ്ചമഹാഭ്രതഗീവശ്രതികളുടെ വിരോ ധപരിഹാരം ൭; ലിംഹസരീരശ്രുതി വിരോധ പരി ഹാരം ൮;ജീവഗത്യാഗതിവൈരാഗ്യനിരീപണം ൯; തത്ത്വം പദാർത്ഥശോധനം ൧ഠ; പരാപരബ്രഹ്മ വിദ്യാഗുപസംഹരം ൧൧; നിർഗ്ഗുണവിദ്യയുടെ

അന്തരങ് ഗ ബഹിരങ ഗ സാധനനിരീപണം  ൧൨;
 ജീവന്മുക്തിനിരൂപണം  ൧൩;  ഉൽക്രാന്തിജതിനി

രൂപണം ൧൪; സഗണോടസകന്മാർക്കു ദേവയാന

മാർഗ്ഗപ്രതിപാദനം   ൧൫;  ബ്രഹ്മപ്രാപ്തി-ബ്രഹ്മലോ

കസ്ഥിനിരുപണം ൧൬; എന്നപതിനാറുപാദ

ങ്ങൾ അടങ്ങിയേദാന്ത ശിരോലംകാര രത്നമായ ഈ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/8&oldid=161807" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്