താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/62

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൫൩) ന്നോതുകയാലേപ്രകൃഷ്ടദാനംപോൽ.൨൮-ബ൩ഹുതരലിംഗാൽവാജസനേയോക്ത ൪മനശ്ചിദാദിയെല്ലാമേ.തന്നേസ്വതന്ത്രവിദ്യാത്മകങ്ങൾ൫ബലവത്തരംഹിതല്ലിംഗംപ്രകരണമതിനെക്കാട്ടിലുമെന്നുണ്ടോതീട്ടു പൂർവ്വകാണ്ഡത്തിൽ.സൂത്രേശ്രുതിലിങ്ഗേത്യാദിയിലിതുസിദ്ധാന്തമെന്നറിഞ്ഞിതുക-൬മുതലാംക്രയാമയാഗ്നിപ്ര ൭ക്രിയയാലായതിന്റെവിഷയമതായ്.ആണുവികല്പച്ചൊൽദ്വാദശാഹരൂപക്രിയാങ്ഗഭൂതമതാംമാനസസോമഗ്രഹമട്ടതുപോലെന്നുള്ള ചുണ്ടുവാക്കലും.നാമസമാനതയാലേക്രിയാങ്ഗതായെന്നുപുർവ്വാദിമതം.ഇതുശരിയല്ലാവിദ്യാത്മകങ്ങളാണേമനശ്ചിദാദികളാം.അഗ്നി കൾ,൧തേഹൈതേദ്ദ്യേതിസ്വാതന്ത്രനാശ്ചയത്താലേ.ഇവയാൽസ്വതന്ത്രലിംഗംകാണുകകൊണ്ടും൨നകരമ്മശേഷത്ത്വംശ്രുത്യാദിബ ലെഒരുഭാഗത്തിൽ൩ ബഹുവാധമായഅടയാളങ്ങൾഹേതുവായിട്ടു .൪ആത്മനോഗ്നീനർക്കാൻ മനോമയാൻമനശ്ചിതാൻവേദഎ ന്നസ്ഥലത്തുപറഞ്ഞിട്ടുള്ള(മുപ്പത്താറായിരമൊത്തവയായി)തന്റെമനൊവൃത്തികളാൽസമ്പാദിക്കപ്പെട്ടവയായിസുർയ്യനെപ്പോലെ ഉടൻഫലംതരുന്നവയായിമനെമയങ്ങളായിര്ക്കുന്നഅഗ്നിചയനപ്രകാരങ്ങളെഅറിയുന്നു(ഉപാസിക്കുന്നു)൫ഏററവുംബലമുള്ളതു ൬ഒന്നാമത്തെയായ ൭പ്രകരണത്താൽ

൭(എന്നിവ വിദ്യകൾതന്നെ)൮കർമ്മശേഷമാണന്നുവരുന്നി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/62&oldid=161803" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്