താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/60

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൫൧) ളവുമധികാരത്തേനടുന്നവരാം.ജിവന്മുക്തർക്കധികൃതിസമാപ്തിവരെയാമിരിപ്പറിഞ്ഞിടുക.൧൯-൩അക്ഷരവിഷയദ്വൈതപ്രതിഷേധപരങ്ങ ളായശബ്ദാനാംഅസ്ഥുലാദീനാമുപസംഹാരമെഴുംനിഷേധസാമാന്നയാൽഅക്ഷരവസ്തുവൊടേകീഭാവത്താൽതാനുമക്കണക്കറിക. ൪ഔപസദപ്പടിയാണിതുഗുണമുഖ്യേത്യാദി൫പുർവ്വകാണ്ഡത്തിൽ൨൦ശ്രുതികളി൬ലൃതംപിബന്താവിത്യത്രദ്വാസുപർണ്ണമന്ത്രേച-ജീവേശപരത്ത്വാൽവിദൈകത്വംദ്വിത്വസംഖ്യയാകഥനാൽ൨൧ശ്രുതിയിലു൭ഷസ്ടതഹോളപ്രശ്നംരണ്ടേടവുംപരത്മാവിൻഅവിശേഷമായ്സ

മസ്താന്തരാവിചാരത്തിനാലെവിദ്യൈക്ക്യം-ഇതുഭൂതഗ്രാമപ്പടി൨പ്രഷ്ടവ്യഭദാം വെടിഞ്ഞുചോദ്യത്തിൽഭേദംചേരില്ലേൽതെററില്ലുപദേശാന്തരംകണക്കറിക-൨൨-൩ത്വംബ്രഹ്മാസിയഹംബ്രഹ്മസ്മീത്യന്ന്യശ്രുതിപ്രകാരത്തി ൽ.ത്വംവാഹമസ്മിഭഗവോദേവതേ ത്തല്േന്നും൩അക്ഷ(ബ്രഹ്മ)വസ്തുവിഷയങ്ങളായിദ്വൈതനിഷേധപരങ്ങളായിരിക്കുന്നഅസ്ഥൂലമനണുമുതലായശബ്ദങ്ങളുടെ സമ്മേളനം.൪.യാഗംപോലെ(യജ്ഞാദികത്താക്കോലെന്നുസാരം)൫ ജൈമിനീയത്തിൽ൬കർമ്മഫലംഋതംപിബന്തൊസുകൃതസ്യ ലോകെഎന്നുംദ്വാസുപർണ്ണാസയുജാസഖായാഏന്നുമുള്ളമന്ത്രങ്ങളിൽ,൭ബൃഹദാരണ്യത്തിലെരണ്ടുപ്രശ്നങ്ങളിൽ

൧എല്ലാഭുതങ്ങളുടേയുംഹൃദയമധ്യേ൨ പ്രഷ്ടവ്യവസ്തുവിഷയമായ,ഭേദത്തെ ൩.നീബ്രഹ്മമാകുന്നുഞാൻബ്രഹ്മമാകുന്നുഎന്നു


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/60&oldid=161801" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്