താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/18

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൯)

       ഉപാസ്യബ്രഹ്മറ്വാചികളായ അസ്പഷ്ടകശ്രുതിക
       ളുടെ യോജിപ്പെന്ന പാംപാദം . തീർന്നു
         ഹരിഃ- എവനിൽദ്യോഭ്രവാദികളാം തന്നേ കു
       ല്പിതങ്ങളെന്നുള്ള- മുണ്ടകവാക്യേ൩ ദ്യുഭ്വാദ്യാധാ
       രം ബ്രഹ്മാത്മശബ്ദത്താൽ- മുക്തന്മാരാൽപ്രാപ്യ
       മതെന്നു പനിഷചുമൂലവും പരനാം- അല്ലാ ൪
       പ്രധാനമാശ്രയ മതുചൊല്ലും ശബ്ദമില്ലയെന്നതി
       നാൽ-ശ്രുതിതന്നിലാത്മശബ്ദം സർവജ്ഞേശപം
       മാംത ൫ദായതനം- വിജ്ഞാനാത്മവല്ലാജ്ഞേയ
       ജ്ഞാതൃത്വേദവചനാലും ൬സമവിജ്ഞാനശ്രുതി
       പരമാത്മപ്രകരമതാകകൊണ്ടിട്ടും ൭ഇരുകഴുവെ
       ന്നാത്മൌ ൮ഭാസ്യസ്ഥിതിജീവാശനങ്ങൾ തന്നാലും-
       ൧- ൯ഭ്രമാത്വേവവിജിജ്ഞാസിതവ്യനെന്നുള്ളിടത്തു
       ഭ്രമാവു- പരനാം സുഷുപ്തിസംജ്ഞപ്രാ ൧ണ (ജ്ഞ)
       നിൽനിന്നും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപദേശിക്കയാലും
       ഭ്രമാവിൽ സുപ്രസിദ്ധഗുണജാതം- പരമാത്മാവിൽ
 ________________________________________
   ,ത്വം. ൩.ഭൂലോകഭൂലോകാദ്യങ്ങളുടെ ആധാരം. ൪. പ്രകൃതി(സ-
   ത്വരജസ്മമസ്സകളുടെ സാമ്യാവസ്ഥാ) ൫. ആധാരം. ൬. സമം-സാ
   ർവ്വം .൭. 'ദ്വാസുപർണ്ണസയുജ' എന്ന മന്ത്രത്തിൽ. ൮ ആത്മാവി
   ന്റെ ഉദാസീനസ്ഥിതിയും ജീവന്റെ ഫലാനുഭവവും മുലമായിട്ടെന്നു സാ
   രം. ൯.ഭൂമാവുതന്നെ അറിയപ്പെടേണ്ടവൻ
     ൧. സംപ്രസാദപ്രാണനെന്നു ഭാഷ്യാദികളിലും പ്രാജ്ഞനെന്നു

ക്ഷിണാമൂർത്തിയുടെ വൃത്തിമുതലായതിലും കാണുന്നു. സുഷുപ്തികാണു


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/18&oldid=161754" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്