താൾ:Kandamrutham 1906.pdf/12

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

(൩)

യോഗമുള്ളതിനാൽ- ഇവനാനന്ദിപ്പിപ്പുന്നെ ൫ന്ന ന്ന്യാനന്ദെഹേതുവചനാവ്വ- സത്ത്യംജ്ഞാനമനന്തം ബ്രഹ്മേതിഹിതൈത്തിരീയമന്ത്രഗതം_ബ്രഹ്മംചൊ ല്ലപ്പെട്ടതു സാംസാരികജീവനല്ലയോഗ്യതയാൽ മേലും ശ്രുതിയേതുകയാൽ ൮ജീവാവന്ദമയർടിന്ന മായിട്ടു _ആനന്ദമയൻ സംസാരിയല്ലജൻതാൻ സ ,൧സൃഷ്ടികാമനയാൽ _അല്ല ൨നുമതിഗോചര യായ്ജഡയാം പ്രകൃതീ, പരങ്കലേതന്നെ_ ൩പ്ര തിബുദ്ധനായ ജീവന്നൈക്വം ബോധിച്ചിടുന്നശാസ്ത്ര മിഹ_സ_അക്ഷ്യാദിത്യാന്തർഗ്ഗത മോർക്കുന്നേരം പ രേശ്വരതന്നെ - ശ്രുതികളിലവന്നു ൪ദാഖ്യാമുത ലാം ധർമ്മോപദേശമുള്ളതിനാൽ _അന്തർയ്യാമിബ്രാ ഹ്മണമതിലാദിത്ത്യാഭിമാനിജീവമിലും- വേറയന്ത ർയ്യാമീ കാണുന്നതിനാലുമീശ്വരൻ തന്നേ-൭-ഛാന്ദോ ഗ്ഗ്യാദിയിലാകാശ ശബ്ദവാച്ച്യാ പരാപരബ്രഹ്മം- എല്ലാമതിൽനിന്നുണ്ടായെന്നുള്ളാത്മാവ ബോധക


കാരമെന്ന അർത്ഥത്തിലാണുമയ (ടം) പ്രയോഗമെങ്കി. ൫.അന്ന്യരു ടെ ആനന്ദത്തിനു കാരണമെന്നു പറയുന്നതിനാലും.൬. സംസാരിയാ യ ജീവനല്ല. ൭. ആനന്ദമയനും ൧. സോകാമയതയെന്ന മന്ത്രത്തിൽ ആനന്ദമയൻ കാമയിതാവേ ന്നു വരുന്നതിനാലെന്നുസാരം .൨. അനുമാനം .൩. തന്റെ സ്വരൂ പജ്ഞനായജീവന്നു..൪. പാപാഭിയിൽനിന്നും മേൽനില്ക്കയാൽ 'തസ്യ

ഉദിതിനാമ' എന്ന വാക്യത്തിൽ 'ഉദം' എന്ന പേർ മുതലായു ധർമ്മങ്ങ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Kandamrutham_1906.pdf/12&oldid=161748" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്