താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/90

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
സൎവ്വമഹാചികിത്സാധികാരം
൮൩

അങ്കുരിച്ചുയരപ്പെട്ട കാരസ്കരമതിൻ കരു
ഇലപോക്കി ക്കരേ ചേൎത്തു പിടിച്ചാൽ കടിയാ ഫണി ൭൦
ഉരുക്കോ വളയോ തീൎത്തിട്ടതിലാക്കി ധരിയ്ക്കിലും
വിഷഭീതി വരാ നൂനം പിഷ്ട്വാ തേപ്പു വിഷാപഹം. ൭൧
വെളളം തട്ടാതങ്കുരിച്ചു നില്ക്കുന്ന കരുവളളിതൻ
മൂലംപൊരിച്ചു കാട്ടീടിൽ പാഞ്ഞുപോം സൎപ്പ , മൊക്കെയും
വിലദ്വാരത്തിലിട്ടേച്ചാൽ അതിൽപ്പാമ്പു കിടന്നിടാ
അമ്മരുന്നു കൊടുത്തീടിൽ സ്തംഭിച്ചീടും ഭുജംഗമം. ൭൩
അതു പേഷിച്ചു തേച്ചാലും കുടിച്ചീടുകിലും തഥാ
വിഷപീഡകളെല്ലാം പോം ക്ഷിപ്ര,മൌഷധവീൎയ്യത: ൭൪
ചതുരക്കള്ളിതന്മൂലം വടക്കോട്ടാശ്രയിച്ചതു്
ധൃത്വാ കൎക്കടമസത്തിൽ സൂൎയ്യവാരേƒയസാ വിനാ. ൭൫
ധരിച്ചുകൊണ്ടാൽ സൎപ്പാദി കകോളങ്ങ,ളകപ്പെടാ
ചിത്രനാൾ പനമേലിത്തിൾ പറിച്ചിട്ടു ധരിക്കിലും. ൭൬
ഏതന്മൎദ്ദിച്ചു തേച്ചാലും കുടിച്ചീടുകിലും പുന;
ക്ഷ്വേളമെല്ലാ , മൊഴിഞ്ഞീടും ദഷ്ടാനാം ക്ഷിപ്രമേവ ച ൭൭
കുന്നമുക്കിയുടേ മൂലം ശസ്ത്രം കൂടാതെടുത്തുടൻ
അംഗുലീയത്തിലാക്കീട്ടു വിരൽമേലിട്ടുകൊണ്ടതു്. ൭൮
ചവിട്ടീടുകിലും താവൽ കുടിച്ചീടാ ഭുജംഗമം
വെളുത്തിരിക്കും കൂമുള്ളിൻ മൂലം കൊണ്ടന്നു കാട്ടുക. ൭൯
കടത്തീടുകിലും തദ്വൽ ഗമിച്ചീടാ ഭുജംഗമം
പൊരിച്ചിട്ടഞ്ജലികരം പാലിൽപ്പേഷിച്ചുകൊണ്ടതു്. ൮൦
കയ്യിൽ വെച്ചതു കാട്ടീടിൽ വരും ചാരത്തു പാമ്പുകൾ
കാടിയിൽ ത്രുടി പേഷിച്ചു തളിച്ചാൽ പാമ്പു പോം ദ്രുതം.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/90&oldid=149737" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്