താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/79

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൭൨
ജ്യോത്സ്നികാ

പേഷിച്ചു തീൎത്ത വടക,മശേഷവിഷനാശനം.       ൬൪
ഗോരോചനവുമിന്തുപ്പും മരമഞ്ഞൾ കടുത്രയം
പൊങ്കാരം നിൎവ്വിഷീ കായ,മശ്വഗന്ധം നതം വചാ.       ൬൫
പാരതും ഗരുഡദ്വന്ദ്വം ചന്ദനം വിഷവേഗവും
പത്ഥ്യാ പാശുപതം ദുൎവ്വാ സമഭാഗ , മിതൊക്കെയും.       ൬൬
നാരങ്ങാനീർ പിഴിഞ്ഞിട്ടു മൎദ്ദിപ്പൂ ദിവസത്രയം
കുന്നിക്കുരുപ്രമാണത്തിലുരുട്ടിക്കൊണ്ടു ,ണക്കുക.       ൬൭
വിഷാമയേഷു സൎവ്വേഷു സുഖദം വടകം ത്വിദം
സഞ്ചിതവ്യം പ്രയത്നേന നാമ്നാ 'തരുണഭാസ്കരം'.       ൬൮
രസം ചായില്യവും പിന്നെ പ്പാഷാണം രണ്ടുകൂട്ടവും
വജ്രനാഗം വയമ്പോടു തുരിശും മനയോലയും.       ൬൯
ഗന്ധകം സാഗരൈരണ്ഡക്കുരുവും നിൎവ്വിഷീ പുന:
ത്വേതമായുള്ള പൊങ്കാരം തഥാ പൊന്നരിതാരവും.       ൭൦
തുല്യാംശം ചെറുനാരങ്ങാനീരതിൽ പേഷയേൽ ക്രമാൽ
ഗുളികീകൃത്യ മൂൎദ്ധാവിൽ പുരട്ടു മോഹ,മാശു പോം.       ൭൨
തഥാ പീത്വാ വ്രണേ ലിപ്ത്വാ ജയേൽ കാകോള സഞ്ചയം
പവിത്ര , മേത , ദ്വടകം സഞ്ചിതവ്യം പ്രയത്നത:       ൭൨
നാഭീ നിൎവ്വിഷ ,പാഷാണം ,രസ,ഗന്ധക,ടങ്കണം
തുത്തും മനശ്ശിലാ ഹിംഗു തുരിശും സൈന്ധവം വചാ
അശ്വഗന്ധം വിഷം വ്യോഷം ത്രിഫലാനി ച മിശ്രിതം
വേതാൎക്കമൂലം നേൎവ്വാളം ഗരുഡദ്വയമിശ്രിതം.
ഈശ്വരീമൂലമാശ്രിത്യ ദശപുഷ്പേണ മിശ്രിതം
സൎവ്വാണി സമഭാഗാനി ജംബീരരസമൎദ്ദിതം.       ൭൫
ദിനത്രയം മൎദ്ദയിത്വാ തിലമാത്രേണ ലേപയേൽ
ജിഹ്വാഗ്രേ ലേപനം മാത്രം തൽക്ഷണാ, ദേവ നശ്യതി.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/79&oldid=149718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്