താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/77

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
൭൦
ജ്യോത്സ്നികാ

വ്യോഷം തകരവും കൊട്ടം മാഞ്ചി യിന്തുപ്പ,രേണുകം.
തുളസീ ശാരിബാ മുസ്താ യഷ്ടി ഹിംഗു നിശ്വാദ്വയം
വിളംഗ മേലത്തരിയും തുല്യഭാഗ , മിതൊക്കെയും. ൪൨
പ്ലാശിൻതോൽ തന്റെ നീർതന്നി , ലരയ്ക്കേണം ദിനദ്വയം
പ്ലാശിന്റെ കറയും കൂട്ടീട്ടൊരുപാത്രത്തിലിട്ടുടൻ ൪൩
പാകം ചെയ്യുന്നതിൽ ക്കൂടെയിട്ടു വേവിച്ചുകൊള്ളുക
ഗോശൃംഗേ സംഗ്രഹേ ദേതൽ ഗരളഘ്നരസായസം. ൪൪
തൊട്ടു കിഞ്ചിൽ പിരട്ടീടിൽ തീൎന്നുപോം വിഷമൊക്കെയും
നസ്യപാനാദിയതിനും ഗുണം ഗുപ്തമിതേറ്റവും. ൪൫
ദേവദാരു നിശാദ്വന്ദം തകരം മധുകം വചാ
കന്മദം മുളകും വുങ്ങും ശിരീഷാ , ൎക്ക .കണാസ്സമം ൪൬
മുമ്പേതു പോലെ സൂക്ഷിപ്പൂ ഗോശൃംഗാന്തേ വിഷാപഥം
ശിരീഷ, മേലത്തരിയും അരക്കും മാഞ്ച്യ , രേണുകം. ൪൭
യഷ്ടീ , പകന്ദ ,സിന്ധൂത്ഥം ത്ര്യൂഷണം കാട്ടുവെള്ളരി
ദാൎവ്വീ മഞ്ചട്ടി ചൂൎണ്ണം ച മഞ്ഞളെന്നിവ യൊക്കെയും. ൪൮
പൂൎവ്വവൽ ശൃംഗസംസ്ഥാപ്യം വിഷേഷു പരമൗെഷധം
ഏതൽ , സൎവ്വം ച ധൂപേ ƒ പി കയ്യാൽ ക്ഷ്വേളോപശാന്തയേ
നന്ത്യാർവട്ടമതിൻമൂലം വടക്കോട്ടു ഗമിച്ചതു്
ഗ്രഹണാരംഭകാലത്തെ ങ്ങെടുപ്പൂ ശസ്ത്രകം വിനാ, ൫൦
സ്തംഭിച്ചനേരവും പിന്നെയൊഴിയുമ്പൊഴു,മങ്ങിനെ
രച്ചു ഗുളികീകൃത്യസംഗ്രഹേച്ശുദ്ധഭാജനേ
ആദിയ്ക്കതു കുടിപ്പിച്ചാൽ ദഷ്ടന്നു വിഷമേറെയാം
സ്തംഭിപ്പിക്കും തഥാ ക്ഷ്വേളം സ്തംഭനത്തിലെടുത്തത് ൫൨
തഥാ മോചനകാലത്തേതൊഴിക്കും വിഷമൊക്കെയും
ആദിയ്ക്ക, താചരിയ്ക്കൊല്ലാ പ്രയോഗം ഗുപ്തമാ, മിതു് ൫൩

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/77&oldid=149754" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്