താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/54

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ചികിത്സാക്രമാധികാരം
൪൭

ജപിപ്പൂ താക്ഷ്യമന്ത്രത്തെ സുധാഹൃദയവും പുന:       ൩൨
ധാന്വന്തരാദി മന്ത്രങ്ങൾ യഥായോഗ്യം ജപിച്ചുടൻ
അമൃതാകെ നിരൂപിച്ചി ട്ടൗെഷധത്തെക്കൊടുക്കുക.       ൩൩
ധന്വന്തരീം മഹാവിഷ്ണും ഗരുഡം പാവകം പുന:
മാൎത്താണ്ഡ മശ്വിനീദേവൗെ സുധാം മൃത്യുഞ്ജയം തഥാ.
അച്യുതം സ്കന്ദ മാചാൎയ്യ പാദപത്മം വിശേഷത:
ദൃഢമായി നിരൂപിച്ചിട്ടൗെഷധങ്ങൾ കുടിക്കണം.       ൩൫
വിഷരോഗം ശമിപ്പാനും,മായുസ്സിന്റെ ബലത്തിനും
ഭക്തിപൂൎവ്വം കഴിപ്പിക്കവേണമീശ്വരസേവകൾ.       ൩൬
ഗണനായകഹോമം ച ദഗ്ഗാപൂജയതും പുന:
ഭാസ്കരന്നു നമസ്കാരം മൂന്നുലക്ഷം ജപം തഥാ.       ൩൭
ഗോപാലകം രുദ്രസൂക്തം പൗെരുഷം സൂക്തമേവ ച
ശംഖാഭിഷേകം ദേവേഷൂ നിവേദ്യം മധുരത്രയം.       ൩൮
ധാന്വന്തരജപം തധ്വത്തദീയം ഹോമപൂജയും
മൃത്യുഞ്ജയാഖ്യം ഹോമം ച ശങ്കരന്നംബുധാരയും.       ൩൯
ക്ഷീരധാരയതും നന്നു ശൂലിനീജപവും തഥാ
വിശേഷിച്ചു വിഷം തീൎപ്പാൻ ഗരുഡാഷ്ടോത്തരം ശതം.
വിഷ്ണുസാഹസ്രനാമം ച പൂജയും സ്കന്ദസേവയും
ഖഗേശ്വരപ്രീതി തന്നെ കഴിച്ചീടിൽ ഗുണം തുലോം.       ൪൧
വിപ്രഭോജനവും വേണം ഭിഷഗ്ഗണകപൂജയും
മറ്റുള്ള സജ്ജനങ്ങൾക്കും പ്രസാദത്തെ വരുത്തണം,       ൪൨
ഗ്രഹദേവാദിപൂജാ ച ബലിയും തർപ്പണങ്ങളും
യഥാശക്തി കഴിക്കേണം മറ്റുള്ളീശ്വരസേവയും.       ൪൩

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/54&oldid=149683" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്