താൾ:Jyothsnika Vishavaidyam 1927.pdf/48

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല
ലേഹ്യതൈലാദിക്രമം
൪൧

ദുൎവ്വാനാല്പാമരത്തോയേ പചേത്തൈലം വിഷാപഹം
നന്നാറി ചന്ദനം നീലീ മേഘനാദം ച കല്ക്കമാം.       ൧൫
അമൃതും ദശപുഷ്പങ്ങൾ പിഴിഞ്ഞുള്ള രസത്തിലും
കാച്ചിതേച്ചീടലാം തൈലം കല്ക്കത്തിന്നു കടുത്രയം.       ൧൬
വിഷവേഗമതും പാടക്കിഴങ്ങും രണ്ടുമഞ്ഞളും
ചന്ദനം ശാരിബാമൂലം മുസ്താ രാസ്നാ ച മാഞ്ചിയും.       ൧൭
തുല്യാംശമിവയെല്ലാമേ കൂട്ടി ക്കാാച്ചിയ തൈലവും
തേച്ചാൽ വിഷങ്ങളെല്ലാമേ തീരുമാരോഗ്യവും വരും.       ൧൮
അമൃതിൻവള്ളി പാച്ചൊറ്റി വില്വം നെല്ലിക്കയെന്നിവ
പലം മുമ്മൂന്നിതോരോന്നു വെള്ളം പന്ത്രണ്ടു കൊണ്ടതിൽ.
കഷായം വെച്ചുകൊണ്ടാശു നാലൊന്നായാലതിൽ പുന:
നാനാഴിയെണ്ണയും ചേൎത്തിട്ടത്ര കയ്യുണ്ണിനീരതും.
ദൂൎവ്വാരസമതും പാലും രണ്ടുമോരോരിടങ്ങഴി
ചേൎത്തുകൊണ്ടതു കാച്ചേണം സൂക്ഷിച്ചു മൃദുവഹ്നിയിൽ       ൨൧
ചന്ദനോശീരതകര സുരദാൎവ്വപി മാഞ്ചിയും
കൊട്ടം മഞ്ചട്ടി കൎപ്പൂര മശ്വഗന്ധം ജലം പുന:       ൨൨
ഏലം പതിമുകം തദ്വന്മധുകം ചൎമ്മപത്രവും
കല്ക്കമായിവയെല്ലാമേ ചേൎത്തു കാച്ചിയരിച്ചതു്.       ൫൩
തേച്ചുകൊൾക ഭുജംഗാനാം ത്രിവിധാനാം വിഷങ്ങളും
കീടാഖൂലൂതഗോധാദിജാതമായവയും പുന:       ൨൪
സ്ഥാവരോത്ഥമതായുള്ള വിഷങ്ങൾ വിവിധങ്ങളും
തൈലേനാനേന തീൎന്നീടുമാശു മറ്റുള്ള രോഗവും.       ൨൫
ചന്ദനം മധുകം രണ്ടും കഷായം വെച്ചതിൽ പുന:
തൈലം കാച്ചുക കല്ക്കത്തിന്നവയും നറുനീണ്ടിയും.       ൨൬
നാനാവിഷാമയേ പത്ഥ്യമേതത്തൈലം പുരാതനേ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jyothsnika_Vishavaidyam_1927.pdf/48&oldid=149678" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്