താൾ:Jaimini Aswamadham Kilippattul 1921.pdf/111

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന ഉണ്ടായിട്ടില്ല

105 കിളിപ്പാട്ട്
ത്തിന്നമേയമാംബലംകാട്ടിനേരിട്ടീടിനാർ ഞാനയച്ചിട്ടുളളനേകായിരംവീരന്മാരെ പീനവിക്രമത്തോടുംകൊന്നിങ്ങുവീഴ്ത്തീടിനാർ ഏതുവീരന്മാരിവരെത്രയുംസമർത്ഥന്മാ രേതുമേകുറഞ്ഞവരല്ലെന്നുതീർച്ചപ്പെട്ടു എമ്പരാക്രമംപരീക്ഷിയ്ക്കുവാൻത്രിമൂർത്തികൾ തമ്പുരാക്കന്മാർവന്നപോലുണ്ടുതോന്നീടുന്നു മൂവ്വരിൽപ്രധാനായായുളളവൻഭയങ്കരൻ പർവതസ്ഥിതൻജഗൽഗ്രാസതല്പരൻപരൻ മുന്നമീരണസ്ഥലേവന്നവൻമഹാകായ നുന്നതൻഗദായുധൻനമ്മുടെഭാഗ്യത്താലെ അങ്ങൊഴിഞ്ഞവൻധീരനാഹവംവീകിഷിച്ചുംകൊ ണ്ടങ്ങിനെഭീരനായുണ്ടിതാനിന്നീടുന്നു വില്ലുമായെതൃത്തുപോരാടുമീക്കുമാരൻ തെല്ലുമേപോരാത്തവനല്ലരിപ്രമാകരൻ വാദമില്ലേതുംജഗജ്ജൈതിരമായീടുംധനു ർവേദമീവീരൻകാട്ടിത്തന്നതെന്നോർത്തീടുവിൻ കഷ്ടമീക്കാലംനമുക്കെങ്കിലുംസ്വധർമ്മത്തെ വിട്ടടങ്ങീടുന്നതുമിഷ്ടമല്ലാപത്തിങ്കൽ വ്യത്യസ്തമാകാബുധന്മാർക്കുളളചിത്തംനൂനം കൃത്യത്തിൽഭയംകീർത്തിനാശകൃത്തെന്നാകയാൽ യുദ്ധമാടുകതന്നെയുകിതമിന്നസ്ത്രംകൊണ്ടു വിദ്ധനായ് മരിച്ചെങ്കിൽസിദ്ധമാംവീർയ്യസ്വർഗ്ഗം ഇത്തരംപറഞ്ഞുപൃത്ഥീശ്വരൻപ്രതാപവാ നുത്തമൻപ്രമത്തനാമാനതൻമുതുകേറി മന്ദമവ്വണ്ണംകർണ്ണനന്ദനൻനില്ക്കുംദിക്കിൽ ചെന്നവൻതന്നോടേവംശാന്തനായോതീടിനാൻ മൽഗിരംഗ്രഹിയ്ക്കനീവീര! ഞാൻധർമ്മാസനം

പുക്കിരിപ്പവൻയൌവനാശ്വനിപ്പുരീശ്വരൻ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Jaimini_Aswamadham_Kilippattul_1921.pdf/111&oldid=161058" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്