താൾ:History of Kerala Third Edition Book Name History.pdf/19

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിന്റെ സാധുത തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണ്
16
ചരിത്രം

ച്ചിക്കു കൊള്ളിവെച്ചു കൊള്ള ഇടുവാൻ പറഞ്ഞു സാമൂരി കൊടുങ്ങല്ലൂൎക്കു മടങ്ങി. അപ്പോഴേയ്ക്കും ആൽബിക്കർക്ക് എന്ന പറങ്കി കൊച്ചിയിൽ എത്തി വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനേതന്നെ ആൾശ്ശേഖരത്തോടുകൂടി നെടുവിരുപ്പ് സ്വരൂപത്തിങ്കലെ ആളുകളെ തോല്പിച്ചോടിച്ച് ഇടപ്പിള്ളിയും പിടിച്ചു കൊച്ചിരാജാവിനെ രാജ്യത്തു വാഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നും——ഇങ്ങിനെ രണ്ടുവിധം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വാസ്തവമേതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തീൎച്ച പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

അറുന്നൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ഒരു യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണത്തെപ്പറ്റിയും അവസാനത്തെപ്പറ്റിയും പല അഭിപ്രായവും ഉണ്ട്.

അന്നത്തെ പറങ്കിക്കപ്പിത്താൻ നാട്ടിലേക്കു പോയപ്പോൾ പറങ്കികളുടെ സഹായം തല്ക്കാലം കൊച്ചിരാജാവിന് ഉണ്ടാവില്ലെന്നു കരുതി നെടുവിരുപ്പ് സ്വരൂപത്തിങ്കൽനിന്നും ഏറ്റം ചെയ്തതാണന്നും അതല്ല കീഴിൽ തനിക്കു പറ്റിട്ടുള്ള തോൽമകളെ ഓൎത്ത് ആ അപമാനം തീൎക്കുവാൻ അന്യസഹായം കൂടാതെ നെടുവിരുപ്പ് സ്വരൂപത്തെ തോല്പിക്കണമെന്നു കരുതി പെരുമ്പടപ്പ് സ്വരൂപത്തിങ്കൽനിന്നും കാരണം കൂടാതെ ഏററം ചെയ്തതാണെന്നും സാമൂരിയാണ് തോറ്റതെന്നും, അങ്ങിനെയ