താൾ:GkIX36.pdf/31

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൭

ത്യത്തിൽആക്കെണ്ടതിന്നുപ്രാണനെകൂടവെക്കെ
ണ്ടതഎന്നുദെവകല്പന—ആയതുതാൻവാൾഎ
ടുത്തിട്ടല്ലവചനംഅറിയിച്ചിട്ടുകെൾ്ക്കുന്നവരുടെ
കൊപത്തെസഹിച്ചുകൊള്ളുന്നവരായിചെയ്കെ
വെണം—മഹമ്മതമാത്രംഅങ്ങിനെഅല്ല—ആദി
യിൽ(൨൫ . സൂര)വെദക്കാരായയഹൂദക്രിസ്ത്യാ
നികളെവിരൊധിക്കരുതഎന്നുകല്പിച്ചതിന്റെ
ശെഷംവൈരംമുഴുത്തുവന്നകാലം(൮. ൯. സൂര)
എല്ലാവരൊടുംപടവെട്ടെണംഎന്നുഖണ്ഡി
ച്ചുകല്പിച്ചു—അള്ളാസന്നിധിയിൽഎത്തെണ്ട
തിന്നുനമസ്കാരംപാതിവഴിനൊമ്പുവാതിലൊ
ളംനടത്തുംപത്താൽഒന്നുധൎമ്മംകൊടുക്കുന്നതവാ
തിലെതുറക്കുംഎന്നഒരുദിക്കിൽകല്പിച്ചിട്ടും
പിന്നെകള്ളിതുറന്നുപറയുന്നിതു—വാൾസ്വൎഗ്ഗ
നരകങ്ങൾ്ക്കുംതാക്കൊൽതന്നെഅള്ളാവിനായി
ഒരുനാൾപൊരുതുഒരുതുള്ളിരക്തംമാത്രംചൊ
രിഞ്ഞാൽആയതുരണ്ടുമാസംനൊമ്പുംദവാവും
കഴിക്കുന്നതിലുംഅതിപ്രിയമായ്വരും—അള്ളപ്പ
ടയിൽവല്ലവൻപട്ടുപൊയാൽസകലദൊഷത്തി
ന്നുംമാഫഉണ്ടുകയാമദിനംഅവന്റെമുറിക
ൾമിന്നാമിനുങ്ങുപൊലെമിന്നും കസ്തൂരികണ
ക്കെ മണക്കും അംഗഛ്ശെദംവന്നുപൊയെങ്കിൽമാ

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:GkIX36.pdf/31&oldid=187029" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്