താൾ:GkIX36.pdf/30

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

൨൬

ച്ച തമ്പിൽപാൎത്തുനല്ലപഴവുംചൂട്ടുപറക്കുന്നകൊഴി
കളുംമറ്റുംഅനുഭവിച്ചുകൊള്ളാം—മുന്നൂറുബാല
ന്മാർകല്പനെക്കുകാത്തിരുന്നുകുടിപ്പാനുംതിന്മാ
നുംകൊടുത്തുവരുന്നു—എഴുവതുമൈക്കണ്ണിമാ
ർവാടിപൊകാത്തയൌവനത്തൊടെഅവനെ
ചുറ്റിനൃത്തമാടുംഅവരൊടുംകൂടഭൊഗിച്ചാൽ
മൊഹംകുറയുകഅല്ലനൂറിരട്ടിവളരുകഅ
ത്രെചെയ്യും സന്തതിവെണംഎങ്കിൽഉടനെഗൎഭം
ധരിച്ചു ജനിച്ചു വളൎന്നുവരും—എന്നിങ്ങിനെസ്വ
ൎഗ്ഗാവസ്ഥയെവൎണ്ണിക്കുന്നു—അതിനെക്കാളുംദെ
വെന്ദ്രന്റെസ്വൎഗ്ഗംനല്ലതെന്നുതൊന്നുന്നു—
സ്വൎഗ്ഗത്തിൽആരുംആണുംപെണ്ണുമായിരിക്കയി
ല്ലഎന്നുംആടുപശുക്കക്കുള്ളമൊഹങ്ങൾമുറ്റും
നീങ്ങിദിവ്യസത്യവുംശുദ്ധിയുംഉണ്ടായ്വരെണം
എന്നുംആമഹമ്മതിന്നുഅറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞുഇങ്ങി
നെനിൎമ്മൎയ്യാദമായിപഠിപ്പിച്ചുഅറവികൾ്ക്കുദു
ൎമ്മൊഹങ്ങളെയുംഅസഭ്യചിന്തകളെയുംകൊളു
ത്തിയിരിക്കുന്നു—

൧൬ . ഇനിഒന്നുചൂണ്ടിക്കാട്ടെണംഇഷ്ടക്കെടു
തൊന്നരുതെ—ഇസ്ലാമിൽവാൾപ്രമാണം—മറ്റൊ
രുവെദത്തിൽ അതുകാണുന്നില്ലഎല്ലാവരിലും
കരുണകാട്ടുകഒട്ടൊഴിയാതെഉള്ളവരെസ


"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:GkIX36.pdf/30&oldid=187028" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്