താൾ:Girija Kalyanam 1925.pdf/8

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു
v

ധന്യോƒസൌ മനുജഃ കദാപി ന പുനഃ
സ്തന്യം ജനന്യാഃ പിബേൽ;
തം നാഥം ജഗതാം നമാമി ശിരസാ
ശ്രീസംഗമേശം ഹരിം.
മഞ്‌ജുസ്വൎണ്ണകിരീടമഞ്ജനശിലാ...
ഭാളീകചഞ്ചൽകചം
കിഞ്ജല്ക്കോപമചില്ലിവല്ലിവലനൈ-
വ്യഞ്ജൽപ്രപഞ്ചസ്ഥിതിം
കഞ്ജാന്തൎദളനേത്രമുന്നവ മഭി-
ന്യഞ്ചന്മണീകുണ്ഡലം
സഞ്ജല്പാമൃതഫേനപുഞ്ജഹസിതം
സഞ്ചിന്തയേ തേ മുഖം.
കണ്ഠാലംകൃതകൌസ്തുഭം കരലഗൽ
കൌമോദകീകംബുരാൾ-
കുണ്ഠാരാതിസുദർശനാക്ഷഗുഡികം
ശ്രീവത്സലക്ഷ്മാങ്കിതം
നിക്ഷിപ്തത്രിജഗൽകൃശോദരലസ-
ന്നാഭിസ്ഥനാളീകുജ
ന്യക്ഷോദീരിതവേദമാനുദതു മേ
ഖേദം തവേദം വപുഃ
പ്രിതം ഗാഢനിവിതപീതവസനം
വ്യാസംഗികാഞ്ചീകുലം-
ബാദീപ്രാപ്രപദീനനീവിനിഭൃതം
പീനോരുമാരാഗ്‌നുമം
ആയിദൽസനകാദൃതം പദയുഗോ
പാസീനധാത്രിരമാ
ദാസീചാരിതചാമരം വനമാലേ
ത്വാം സംഗമാധീശ്വര!
പൂൎവം പുഷ്കരവിഷ്ടരഃ പുനതഹൊ
വിഷ്ണുഃ പുനാരുദ്ര ഇ-
തോവം ധൂൎവഹതാം പൃഥമXXXXXകിം
സൎഗ്ഗസ്ഥിതിധ്വംസനേ?

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Girija_Kalyanam_1925.pdf/8&oldid=202008" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്