താൾ:Gadyavali 1918.pdf/91

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൮൭-

സംഗതിയുള്ളതിനാൽ അവയെപറ്റി ഇവിടെ അധികം
വിവരിക്കുന്നില്ല

൧൭. ദാരിദ്ര്യം.

മനുഷ്യർ എല്ലാവരും സുഖത്തോടും സന്തോഷത്തോടു കൂ
ടെ ജീവിക്കേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക പതിവാണല്ലോ.എന്നാൽ
ഈ അഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെ ജീവിപ്പാൻ എല്ലായ്പോഴും
എല്ലാവർക്കും സംഗതിവരുന്നതായി കാണുന്നില്ല.സുഖത്തേയും
സന്തോഷത്തേയും ഇല്ലായ്മചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഹേതുക്കൾ വള
രെയുണ്ടെന്നു വരികിലും ദാരിദ്ര്യമാകുന്നു ഇവയിൽ മുഖ്യമാ
യുള്ളത്.'സർവശൂന്യം ദരിദ്രതാ'എന്നുണ്ടല്ലോ.
ദാരിദ്ര്യദുഃഖത്തിൽ പരമായധുഃഖം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നി
ല്ല.അതിനാൽ ഈ ദോഷം ഇല്ലാതെയാകയോ,വർദ്ധിക്കാ
തെയിരിക്കയോ ചെയ്യേണ്ടതിന് കഴിവുള്ളയത്നനങ്ങൾ എല്ലാം
ചെയ്യേണ്ടുന്നത് എത്രയും അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു.അതു
കൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യം ഉത്ഭവിക്കുന്നതിനുള്ള ഹേതുക്കൾ എന്തെ
ല്ലാമായിരിക്കുന്നു എന്നാകുന്നു ഇവിടെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്.ഇ
തിനുള്ള മുഖ്യഹേതുക്കളിൽ ചിലത് പറയാം.
൧.മടി-ഇതിനുള്ള ഹേതുക്കളിൽ ഒന്നാകുന്നു'എല്ലുമു
റിയപ്പണിതാൽ പല്ലുമുറിയത്തിന്നാം'എന്നുണ്ട്.ഒരു കൂലിക്കാ
രൻ തനിക്കു കിട്ടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി മുഴുവനും ചെല
വാക്കുന്നതു വരേയോ,ചെലവായതിന്റെ ശേഷം കുറേ കടം
കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് വരേയോ,യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാ
തിരുന്നാൽ അവൻ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കാതെ നിർവ്വാഹമില്ല
ല്ലോ.തങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച്
തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് നടക്കുന്നവർ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവി
ക്കാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ.മുടങ്ങാതെ യോഗ്യമാംവണ്ണം പ
ണിയെടുക്കുന്നവർ അധികമായി ഊ ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകാ
ണുന്നില്ല.അതിനാൽ ദാരിദ്ര്യദുഃഖം അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്ന










ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/91&oldid=159983" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്