താൾ:Gadyavali 1918.pdf/83

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൭൯-

ണവനെ അങ്ങിനെ വിചാരിച്ചുവന്നിരുന്നൊള്ളു.ഓ
രോ കാരണവന്നു അയാളുടെ തറവാട്ടിലെ മെമ്പ്ര
ന്മാരുടേയും ആ തറവാട്ടിലെ സ്വത്തുക്കളുടേയുംമേൽ സകല അധികാര
ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു.രണ്ടുതറവാട്ടുകാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ
അല്ലാതെ മെമ്പ്രന്മാർ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ അവരവരുടെ ത
റവാട്ടുകാരണവന്മാർ തീർച്ചയാക്കുന്നതൊഴികെ സംഘക്കാർ
തീർച്ചയാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാ.
രാജാവ്-ഇവരുടെ ഇടയിൽ രാജ്യഭരണം നടത്തിവന്നി
രുന്നതു പല പ്രകാരമായിരുന്നു.ചില സംഘങ്ങളിൽ അതാതു
കളുടെ കാരണഭൂതന്മാരായ ആളുകളുടെ പ്രഥമപുത്രപാരമ്പ
ര്യത്തിൽ വരുന്നവർക്കു ആ കാരണവർക്കുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാന
മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു അവരെ രാജാക്കന്മാരാക്കി വന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ ഓരോതറവാട്ടുകാരണവൻമാർക്കു അവരുടെ അന
ന്തിരവൻമാരുടെമേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പെട്രിയം പോടെസ്റ്റാ
ണ്ട് എന്ന സർവാധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാ.രാജാക്കന്മാർ,
സംഘക്കാരുടെ അറ്റകുറ്റങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നേരെ നട
ത്തുവാൻ ഭാരവാഹിയാക്കി അവർ അധികാരം കൊടുത്തൊ,
തങ്ങളുടെ കാരണവന്മാർ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥാനം
ഏല്പിച്ചുകൊടുതിതു കിട്ടിയതോ ആയ ഒരു മാനേജരുടെ നില
യിലായിരുന്നു.ഓരോരോ സംഘത്തിലെ രാജാവിനു സഹാ
യിപ്പാനായി അതിലെ തറവാട്ടുകാർ എല്ലാപേരും കൂടിയതോ
ആസംഘം സ്ഥാപിച്ച ആളുടെ അടുത്ത കുടുബങ്ങളിൽനി
ന്നു ആളുകളെ തരിഞ്ഞു എടുത്തതോ ആയ ഒരു സഭയും ഉ
ണ്ടായിരുന്നു.ചിലരുടെ ഇടയിൽ രാജാവിനെ തിരിഞ്ഞ് എ
ടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായവും ഉണ്ടായിരുന്നു.ഒരു തലവൻ എങ്ങിനെ
ആയാലും എല്ലാപേരുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടായിരുന്നുഎന്നാൽ
തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുള്ള ദിക്കിലുംകൂടി ക്രമത്തിൽ
പാരമ്പര്യ ക്രമമാവാനാണ് സംഗതി.
ഒരു സംഘത്തിലുള്ള തറവാട്ടുകാർക്കു തങ്ങൾക്കു സംഘത്തി


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/83&oldid=159975" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്