താൾ:Gadyavali 1918.pdf/57

വിക്കിഗ്രന്ഥശാല സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഈ താളിൽ തെറ്റുതിരുത്തൽ വായന നടന്നിരിക്കുന്നു

-൫൭-

ഒന്നാമതായി പറവാനുള്ളത് പ്രഭുസമുദായ രാജ്യഭാരമാകു
ന്നു.ഇത് കാലംകൊണ്ടം,ധനംകൊണ്ടം വലിപ്പമുള്ള ഏതാ
നും ചില പ്രഭുക്കന്മാർ തന്നെ യോഗം കൂടിയതാ,അവരുടെ
അഭിപ്രയത്തോടുകൂടി രാജാവുതന്നെയാ രാജ്യാധികാരങ്ങ
ൾ നടത്തുന്ന സമ്പ്രദായമാണ്.ഈ രീതിയിലുള്ള രാജ്യഭര
ണം ഇപ്പോഴെങ്ങും നടപ്പില്ലെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് യൂറോപ്പി
ൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും നടന്നുവ‌ന്നിരുന്നു.ഇത് ഒരുമാതിരി
ക്രമത്തോടുകൂടി നടന്നുവരുന്നകാലത്തോളം പ്രജകൾക്ക് അനിയ
ന്ത്രിത രാജ്യഭരണത്തേക്കാളധികം ക്ഷമകരമായിരിക്കുമെ
ന്ന് നിർവ്വിവാദമാണ്.ഒരുവന്റെ സ്വച്ഛപോലെ കാര്യങ്ങ
ൾ നടത്താൻ പാടില്ലെന്ന് വരുമ്പോൾതന്നെ രാജ്യകാര്യ
ങ്ങളിൽ സിദ്ധാന്തവും പ്രജകൾക്ക് ഉപദ്രവവും കുറവായി വ
രുന്നതാണ്.എന്നുതന്നെയല്ല വലിയകാര്യങ്ങൾ ഒരുവൻ
തന്നെ ആലോചിച്ചുചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ പലർ കൂടി ആ
ലോചിച്ചുചെയ്യുന്നതിൽ നിർദോശത അധികമുണ്ടാകാനാ
ണ് സംഗതി.ദുർബുദ്ധികളും,സ്വാർത്ഥപരന്മാരും ഇവരുടെ
ഇടയിലും ധാരാളമുണ്ടാകാം.അങ്കിലും പത്തുനൂറാളുകൾ
കൂടുമ്പോൾ അതിൽ ചില ഗുണവാന്മാർ ഉണ്ടാകാതിരിക്ക
തന്നെയല്ല ദുഷ്ടന്മാർക്ക് അവരുടെ ദുർബുദ്ധിയെ പ്രക
ടിപ്പിക്കുന്നതിനു കുറെ ജാള്യം കൂടിയുണ്ടാകാൻ സംഗതിയുള്ള
താണല്ലോ,
ഈ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള രാജ്യാധികാരം പാരമ്പര്യവഴി
ക്ക് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.രാജ്യഭരണത്തിനു പ്രാപ്തിയുള്ള പ
ത്തോ നൂറോ ആളുകളെ തിരിഞ്ഞെടുക്കുകയെല്ല ചെയ്യുന്നത്.
ഈ അധികാരം പത്തോ നൂറോ കുടുമ്പങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്.
ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില മഹാഭോഷന്മാർക്കു
കൂടി അവകാശം സിദ്ധിപ്പിക്കാൻ വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനു ഒരു
ഗുണംകൂടിയുണ്ട്.രാജ്യാധികാരം നടത്തുന്നത് വംശപാര
മ്പര്യമാകുമ്പോൾ ആ കുടുമ്പങ്ങളിൽ ഉള്ളവർക്ക് ചെറുപ്പകാലം
മുതൽക്കുതന്നെ അതിനു വേണ്ട ജ്ഞാനം തന്നത്താൻ ഉണ്ടാ


ഈ താൾ വിക്കിഗ്രന്ഥശാല ഡിജിറ്റൈസേഷൻ മത്സരം 2014-ന്റെ ഭാഗമായി സ്കൂൾ ഐടി ക്ലബ്ബിലെ വിദ്യാർഥികൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്.

"https://ml.wikisource.org/w/index.php?title=താൾ:Gadyavali_1918.pdf/57&oldid=159949" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്